• בית
 • מקורות מידע

מקורות מידע

מקורות מידע – זכויות ההורים במערכת החינוך

לכל ההורים השואלים ותוהים מה מותר ומה אסור? היכן מתחילה זכותם להשפיע על הנעשה בבית הספר והיכן היא נגמרת? – ריכזנו מקורות מידע מגוונים שיוכלו לסייע.
חשוב לזכור:
למוסדות החינוך, כמו כל מוסד שלטוני, מותר לעשות רק מה שמתיר להם החוק. לכן – זכותכם לדרוש לעיין בחוק או בתקנה על פיה פועלת הנהלת המוסד, בכל פעולה שנדמה לכם שאינה תקנית או ראויה.
להורים, כאזרחים במדינה דמוקרטית, הזכות לעשות כל פעולה שאין לגביה איסור בחוק. זו נקודת המוצא.
בכל מקרה ההמלצה הגורפת היא להגיע להידברות אסרטיבית עם גורמי החינוך ולהימנע משיח לעומתי.

דרישתכם לחנך את ילדיכם ברוח תפישת עולמכם, הערכים המנחים אתכם ואורח חייכם, לגיטימית וליגלית כאחד. זוהי דרישה לקבל דבר מה שמגיע לכם בזכות ולא בחסד.

אתר משרד החינוך מכיל מסמכים רבים התומכים במעורבות ההורים בחינוך ילדיהם, כולל מעורבות בבחירות תכניות. הסייג היחיד הוא התערבות פדגוגית, מקצועית, שאינה מקובלת.
התערבות פדגוגית משמעה בעיקר התערבות בדרכי הלימוד ובשיטות ההוראה הננקטות על ידי בית הספר והמורים.
עם זאת, מעורבות הורים, כולל בחירה של חלק מתכני הלימוד, רצויה ומעוגנת בחוקים ובתקנות:

 • חוק האפוטרופסות ס' 14-15. –  "ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים".
  "אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו."
 • זכויות הורים בחינוך

  זכויות הורים בחינוך – משה"ח – " חלק מחופש הדת המוקנה להורים הוא מתן אפשרות לחנך את ילדיהם בהתאם לדת שהם מאמינים בה או להימנע מהקניית חינוך דתי."
  כדי לממש חופש זה החוק מקנה להורים אפשרות לבחור בין בית ספר ממלכתי, בית ספר ממלכתי-דתי ובית ספר פרטי (חוק חינוך ממלכתי,  תשי"ג-1953,סעיפים 20-25) .
  – תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), התש"יט- 1959
  , קובעות את נוהלי הרישום של תלמיד לגן או לבית הספר.
  חוברת רישום לגנים תש"פ ע' 23 סעיף 7.3 – מבהירה את פרטי הרישום / הבקשה:
  א. הרושם/המבקש יפרט את המגמה המבוקשת: ממלכתי; ממלכתי דתי; מוכר שאינו רשמי. הרשות תשבץ את התלמידים הזכאים לחוק לימוד חובה על פי המגמה המבוקשת.
  במקרים של פתיחת גן יחיד ביישוב תיקבע המגמה לפי המספר הגדול של בקשות ההורים. כעקרון לקבוצת המיעוט יינתן מענה בנפרד, בהתאם לנהלי משרד החינוך.
  – גם באתר כל-זכות ניתן למצוא ריכוז מידע בנושא רישום לגן ילדים (זכות); רישום לבית ספר יסודי (זכות)

 • ראו גם הנחיות ברורות לעניין הפיכת בתי ספר לבתי ספר של הזרם המשלב (דתיים-חילוניים) ולבתי ספר תל"י (תגבור לימודי יהדות)
 • חוזר מנכ"ל תשס"ב/4 – שיתוף הורים בבתי ספר יסודיים – "להורים אחריות על חינוך ילדיהם, ויש להם הזכות והחובה להיות שותפים בתהליך החינוכי המתרחש בבית הספר והמשפיע על חיי ילדיהם גם מחוצה לו.
  בין מורים להורים רצוי שיתקיים שיתוף פעולה המבוסס על אמון הדדי וכרוך במענה לצרכים ולרצונות של הצדדים. עבודה משותפת של בית הספר וההורים היא חלק בלתי נפרד מיצירת אקלים בית ספר חיובי, התורם להגברת מוטיבציה ללמידה ולשיפור ההישגים הלימודיים, החינוכיים, החברתיים, הערכיים והקהילתיים."
 • פרק ב': אורחות חיים – התנהלות בשגרה.2.2בניית תקנון חינוכי: מתוך: חוזר מנכ"ל בנושא קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך:
  "כל מוסד חינוכי יבנה תקנון בהתאם לנאמר להלן. התקנון יכלול שני תחומים: התנהלות בשגרה ותגובות לאירועי אלימות. בתקנון ייכללו נושאי החובה המופיעים בטבלאות שבחוזר זה ונושאים נוספים שבית הספר יבחר לכלול בו,… התקנון הבית-ספרי ייבנה על פי הצרכים, גיל התלמידים והתפיסה החינוכית של בית הספר והקהילה. תקנון יישובי יהיה אף הוא בהלימה לחוזר המנכ"ל ויכלול היבטים קהילתיים נוספים.
  תקנון בית הספר יהלום את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ואת חוק זכויות התלמיד, תוך שמירה על כבוד התלמיד ועל כבודם של עובדי ההוראה ואנשי צוות המוסד החינוכי."
  ועוד: " חשוב כי המורים, ההורים והתלמידים יהיו שותפים לכתיבת התקנון." ו"יש לבחון מדי שנה מחדש את התאמת התקנון לצורכי בית הספר ולמציאות המשתנה ולעדכנו בהתאם."
  אנו ממליצים לדרוש להוסיף לאמנה הבית ספרית  6 כללים למניעת הדתה. ראו קישור. ולשלב בתקנון הבית ספרי עקרונות התואמים את המציאות המשתנה. ראו דוגמא תוספת לתקנון הבית ספרי – הצעת הורים
 • מדריך לניהול עבודת בית הספר וההורים – משה"ח – "זכותם של ההורים להיות מעורבים בחינוך ילדיהם מעוגנת בעקרונות המשטר הדמוקרטי . זו גם חובתם. יתר על כן, בספרות המחקר יש הסכמה רחבה לגבי החשיבות של מעורבות ההורים בחינוך ילדיהם בבית-הספר ותרומתה לילדים, להורים, למורים ולבית-הספר".
 • תכנית קרב – חוזר מנכ"ל –
  3.2     תהליך ההצטרפות של מוסד חינוכי בתחומה של רשות מקומית הנכללת בתכנית קרב
  מוסד חינוכי שהוצע לו להצטרף לתכנית קרב על ידי רשות החינוך המקומית יבחן את נכונותו של צוות בית הספר לקיים את התכנית ואת הסכמת הורי התלמידים לקיום התכנית ולהשתתפות במימונה, כמפורט להלן:
  3.2.1  על בית הספר לקבל בכתב את הסכמתם של 75% מן ההורים לפחות לתכנית קרב, וכן את התחייבותם לשלם עבורה.
  3.2.2  הנהלת בית הספר תאשר את הפעלתה של תכנית קרב בבית הספר וכן את תנאי התכנית כפי שיוצגו לה על ידי הרכז היישובי.
  3.2.3  בבית הספר תוקם ועדת היגוי בראשות מנהל בית הספר, וחבריה יהיו נציגי ההורים (לפחות שלושה), נציגי המורים (לפחות שלושה) והרכז היישובי של תכנית קרב. לישיבות הוועדה יוזמנו המפקח על בית הספר ומנהל אגף החינוך ברשות או נציגיהם. הוועדה תלווה את הפעלת התכנית במוסד החינוכי לאורך שנת הלימודים, בהתאם לנוהל ועדות ההיגוי.
 • חוזר מנכ"ל – תשלומי הורים תשע"ט – שירות החובה היחיד הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. כל יתר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו. תשומת לבכם לסעיפים א', ח' ו-ט'.
 • עשייה חינוכית בגן הילדים – קווים מנחים לצוות החינוכי – המדריך מדגיש לכל אורכו את חשיבות שיתוף הפעולה עם ההורים, כשהכלל המנחה הוא: "מנהלת הגן בשיתוף הצוות החינוכי יתוו את דרכו הייחודית ויבנו את הפעילויות בהתאמה לאוכלוסיית הגן ולקהילה שאליה הוא משתייך" [ע' 5].
 • קשרי משפחה – גן ילדים  – "בבניית מטרות חינוכיות בגן חשוב ביותר להתייחס בין השאר לעולם התרבות של המשפחה ולסביבה החינוכית הרחבה של הילד. כדי שהתערבות תצליח יש להימנע מייבוא של מטרות חינוכיות (מתרבות אחרת) שאינן תואמות את הציפיות והצרכים של ההורים והילדים. "
 • חוזר מנכ"ל – ועד הורים – משה"ח – "מערכת החינוך רואה את ההורים כשותפים מלאים בתהליך החינוכי בבית הספר. בהיות ההורים האפוטרופסים החוקיים של ילדיהם, מוטלת עליהם האחריות לקידומם החינוכי והחברתי האופטימלי. מכיוון שחלק ניכר מעבודת החינוך מתרחשת בבית הספר, אין תמה שהורים מבקשים להיות מעורבים במתרחש בין תחומיו. להורי התלמידים משאבי ידע וניסיון העשויים לשפר ולהעשיר את עבודת המוסד החינוכי."
 • חוזר מנכ"ל – בתי ספר בניהול עצמי – "גיבוש חזון, מטרות ויעדים: לבית הספר מוגדר חזון וממנו נגזרים מטרות ויעדים שיש אפשרות לבצע, למדוד ולהעריך. החזון, המטרות והיעדים מוגדרים בשיתוף עם סגל ההוראה וכן עם השותפים הרלוונטיים, קרי נציגי ההורים, התלמידים והקהילה. על בסיס החזון, היעדים והמטרות תיבנה תכנית עבודה מתוקצבת בהתאם לסדרי העדיפויות שהוגדרו על ידי בית הספר. חשוב שהחזון יעמוד בהלימה לסביבה על כל המשמעויות הנגזרות מכך."  נציג הורים חבר בוועדה המלווה, ומשתתף בישיבה בה אמורות להיות מאושרות תכניות העבודה של בית הספר, כולל תכניות חיצוניות,לפני תחילת השנה.
  סעיף 2.3 / ב. / 7) ד-ז.
  7)הפעלת תכנית חינוכית ותכנית לימודים נוספת (תל"ן) בבתי הספר בניהול עצמי
  ד)התכניות החינוכיות והתל"ן יאושרו פדגוגית ותקציבית בוועדה המלווה הבית-ספרית טרם פתיחת שנת הלימודים, כחלק מאישור תכנית עבודה מקושרת משאבים לאותה שנת לימודים ובכפיפות לקיום תקציב מתאים.
  ה)בית הספר יקבע גורם מוביל מטעמו להפעלת התכנית החינוכית. אם מדובר בתכנית חיצונית ימונה גם גורם מוביל מטעם התכנית החיצונית שיעמוד מול בית הספר.
  ו)בית הספר יגבש תכנית עבודה מפורטת להפעלת התכנית בהתאמה לצורך החינוכי (מטרות, יעדים,משאבים, מדדי תפוקה וכלי הערכה).
  ז)בית הספר יערוך מעקב, בקרה והערכה של ביצוע התכנית ויאסוף ידע מצטבר.
 • תכניות חיצוניותלשאלת חיוב נוכחות התלמידים בפעולות של גופים חיצוניים – הנה התשובהמבחנים למוסדות ציבור להעמקת החינוך היהודי – תקנה 31.22.51 – משרד החינוך
  "סעיף 5 – מבחנים ותנאים:
  (4) הפעילות הנתמכת אינה נערכת במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית בבתי הספר;
  (5) ההשתתפות בפעילות הנתמכת אינה מטלת חובה מטעם בית הספר שבו לומדים הילדים ובני הנוער, ומוסד הציבור ובית הספר יבהירו זאת בכתב להורי  התלמידים;"
 • חוזר מנכ"ל – שילוב תכניות חיצוניות:  תבחינים לתכנית חיצונית.
 • אמנה להפעלת תכניות במערכת החינוך – השותפים מתחייבים כי הכנסת תכניות לבתי הספר תתבצע בהתאם לתהליך שותפות מיטבית כפי שמופיע בהמלצות השולחן העגול הבינמגזרי ובהנחיות משרד החינוך.
  המנהלים במוסדות החינוך יפעלו לשיתוף הרשות המקומית, ההורים, הפיקוח, הצוות והתלמידים בתהליך קבלת ההחלטות על שילוב תכניות חיצוניות במוסדות החינוך
 • מודל לשילוב תכנית חיצונית – לאורך כל הדרך – ועדה מלווה– בראשות מנהל/ת המסגרת החינוכית ובהשתתפות: אגף החינוך, פיקוח, צוות ביה"ס, נציגות הורים
 • חוזר מנכ"ל בנושא בטיחות, ביטחון ושעת חירום , בהתייחסו לכניסת בגירים למוסדות חינוך אומר כך:
  "החוק למניעת העסקה של עברייני מין קובע ש"מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001.
  הגדרת "עבודה": "עבודה בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות מתן שירותים, המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים או עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע."
  "כל מנהל מוסד חינוכי או בעלים על מוסד חינוכי, או מי מטעמו, המעסיק אדם באמצעות קבלן או בכל דרך אחרת, באופן קבוע או סדיר או זמני, נדרש לוודא כי יש לאותו אדם האישור המתאים ממשטרת ישראל על העדר הרשעה/הרשעות בגין עברות מין."
  דרשו ממנהלי המוסד החינוכי להציג בפניכם אישור כאמור, של כל אדם שנכנס למוסד החינוכי, לכל סוג של פעילות עם התלמידים.
 • חוזר מנכ"ל בעניין טיולים ופעילות חוץ בגן הילדים. בין היתר מודגש בחוזר כי:
  3.5.3   הודעה להורים: ההורים יקבלו, בפגישתם הראשונה עם הגננת, מידע כולל על הטיולים המתוכננים. לפני כל יציאה לפעילות מחוץ לגן על מנהלת הגן לשלוח להורים הודעה על הפעילות שתכלול פירוט של הציוד האישי שעל הילדים להביא לטיול, ובכלל זה לבוש מתאים, כובע, מים ואוכל. על מנהלת הגן לקבל אישור בכתב מההורים לפני היציאה לפעילות."
 • חוזר מנכ"ל בנושא טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית, בין היתר מודגש בחוזר כי:
  "3.11.1  מנהל בית הספר ישלח להורים בתחילת שנת הלימודים חוזר המפרט את תכנית הטיולים שהוכנה בבית הספר. בחוזר זה תהיה פנייה להורים לאשר את השתתפות ילדם בפעילות ותצורף הצהרת בריאות חתומה על ידי ההורים,
  3.11.2 החוזר להורים יישלח, כאמור לעיל, בתחילת כל שנת לימודים, הטפסים החתומים ירוכזו בידי מחנך הכיתה, ומנהל בית הספר יוודא כי כל אישורי הורי התלמידים נאספו.
  3.11.3 הורים המתנגדים להשתתפות ילדם בפעילות יודיעו על כך לבית הספר באמצעות טופס האישור."
  וכן:
  3.3.6.ו' – "אחראי הטיול ייעזר בתחומי הדעת של ההורים המלווים תוך שילובם בפעילות החינוכית בטיול לצורך העשרת התלמידים."וגם: חשוב ביותר – בית הספר מחוייב לתכנית לימודים חלופית לתלמידים ש"מסיבות שונות אינם נוטלים חלק בטיול" [טיול – כולל סיור. כל יציאה משטח ביה"ס]
   " 3.8    פעילות חינוכית לתלמידים שאינם נוטלים חלק בטיול
  הטיול הוא חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים הבית-ספרית, ואי-השתתפות בו אינה מקנה לתלמיד חופשה. על בית הספר לדאוג לתכנית לימודים חלופית במסגרת בית הספר לתלמידים שמסיבות שונות אינם נוטלים חלק בטיול. תלמידים אלה מחויבים להגיע יום-יום לבית הספר ולהימצא בין כתליו בפיקוח מתמיד."
 • חוזר מנכ"ל בנושא תכנית הלימודים תרבות יהודית – ישראלית – תשומת לבכם לסעיף 2.2 המורה שמקצוע זה ילמד על ידי מורים מצוות בית הספר בלבד.   על תכנית הלימודים עצמה ועל מאבקנו בה קראו כאן
 • חוזר מנכ"ל בנושא איסור שילוב פרסומת מסחרית במוסדות החינוך.:
  סעיף 2.6 מורה "יש להביא לפני הוועדה כל שיתוף פעולה עם גורם חוץ-מוסדי, לרבות גוף עסקי, לצורך פעילות במערכת החינוך, לרבות התקשרות או מתן או קבלה של חסות."
  ושימו לב לסעיפים הבאים:
  3.9     הוועדה אינה מאשרת:
  א.  פרסומת ישירה לתלמידים;
  ב.   פעילות המשלבת היגדים ומאפיינים הנוגדים אמות מידה חינוכיות או חברתיות;
  ג.    פעילות שתגרום להוצאה כספית כתוצאה מהפרסום, מההתקשרות או ממתן החסות;
  ד.   פעילות המשלבת פרסומת שתגרום לחוסר שוויון הזדמנויות לרכישה בקרב התלמידים והצוות החינוכי;
  ה.   פעילות המביעה או המשלבת מסרים פוליטיים, מפלגתיים או מחאה חברתית

3.10   הוועדה אוסרת:
א.      מגע ישיר עם תלמידים;
ב.       חלוקת חומר פרסומי ושיווקי;
ג.       חלוקת מתנות ושוברים להגרלות;
ד.       קבלת פרטים מזהים מתלמידים;
ה.      החתמת תלמידים על מסמכים;
ו.       פרסום של שמות מותגים ומוצרים על אבזרי לבוש וציוד, כגון חולצות ותיקים.

3.11   גוף המתוקצב על ידי המשרד ואשר נוהל התמיכות של משרדי הממשלה חל עליו חייב לציין בפנייתו לוועדה את עובדת היותו נתמך או מתוקצב על ידי המשרד או את היותו בפיקוח המשרד. על הגוף המתוקצב על ידי המשרד חלים כל הכללים לגבי שילוב פרסומת מסחרית.

4.        החוק, התקנות וענישה
4.1 מנהלי מוסדות החינוך מחויבים לפעול בהתאם לחוקים ולתקנות העוסקים באיסור פרסומת מסחרית המכוונת לקטינים ואיסור פעילות מסחרית במוסדות החינוך המובאים בנספח להלן.

4.2 לפי החוק והתקנות שימוש בפרסומת מסחרית, התקשרות או מתן וקבלה של חסות מגוף חוץ-מוסדי, לרבות גוף עסקי, במוסד חינוכי או בפעילות מטעמו, ללא אישור הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית, וכן כל חריגה מהוראות חוזר המנכ"ל או מהסעיפים המפורטים בהיתר הוועדה, הם עברה על החוק ועל התקנות.

4.3 כל בעל תפקיד, מנהל מוסד חינוכי ועובד הוראה או פיקוח שיתיר חלוקת מוצרים או פעילות המשלבת פרסומת מסחרית או התקשרות ויפעל בניגוד להנחיות המשרד עובר עברה על פי "תקנות פרסומת מסחרית ודרכי שיווק מכוונים לקטינים, התשנ"א–1991, מכוח חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, ועלול להיקרא לדין משמעתי ולשאת בתוצאות, ויינקטו נגדו הצעדים המנויים בחוק להגנת הצרכן, התשמ"א–1981.

4.4 החוק על איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך מטיל על מנהל המוסד החינוכי את מלוא האחריות לאיסור פעילות מסחרית במוסד החינוכי, אלא אם כן הוא קיבל אישור לכך מהוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית

 • זכויות התלמיד במערכת החינוך – אתר משרד החינוך
 • חוברת הדרכה לוועד הורים מוסדי– אתר משרד החינוך.
 • שיתוף ההורים בחינוך – מאמר באתר משרד החינוך.
 • מעורבות מול התערבות הורים בביה"ס – מצגת באתר משרד החינוך.
 • מעורבות הורים בתכנית הלימודים – כל זכות: יש להורים זכות ואפשרות להשפיע על תוכנית הלימודים – ראו להלן:
  קבלת פירוט של תוכנית הלימודים;
  תוכנית השלמה לתוכנית הלימודים;
  תוכנית לימודים נוספת (תל"ן);
  תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) בגני ילדים
 • חוק חינוך ממלכתי – סעיף 1 –
  "בחוק זה – "חינוך ממלכתי" פירושו – חינוך הניתן מאת המדינה על פי תכנית הלימודים, ללא זיקה לגוף מפלגתי, עדתי או ארגון אחר מחוץ לממשלה, ובפיקוחו של השר או של מי שהוסמך לכך על ידיו;
   "חינוך ממלכתי משלב" – חינוך ממלכתי המשלב בתכנית הלימודים שלו לימודי יהדות מוגברים, ושם דגש על עיסוק בזהות יהודית ועל חינוך לפי תכנית השלמה למוסד חינוך ממלכתי משלב;
  "חינוך ממלכתי דתי" פירושו – חינוך ממלכתי, אלא שמוסדותיו הם דתיים לפי אורח חייהם, תכנית לימודיהם, מוריהם ומפקחיהם ובהם מחנכים לחיי תורה ומצוות על פי המסורת הדתית וברוח הציונות הדתית;"
 • חוזר מנכ"ל סא/2(א) – בין מטרות החינוך הממלכתי המפורטות בסעיף 2 של חוק חינוך ממלכתי, מצויות המטרות הבאות:
  "(5) לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כשרונותיהם השונים למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל משמעות;
  (6) לבסס את ידיעותיהם של הילד והילדה בתחומי הדעת והמדע השונים, ביצירה האנושית לסוגיה ולדורותיה ובמיומנויות היסוד שיידרשו להם בחייהם כבני אדם בוגרים בחברה חופשית ולעודד פעילות גופנית ותרבות ופנאי
  (7)  לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית,מחשבה עצמאית ויזמה ולפתח מודעות ועירנות לתמורות ולחידושים;
  (8)  להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את השונה והתומכת בו;  "

עוד לשימושכם: