• בית
  • מעורבות גופים חיצוניים בחינוך – הנחיה להורים

מעורבות גופים חיצוניים בחינוך – הנחיה להורים

זכויות הורים בחינוך – משה"ח – " חלק מחופש הדת המוקנה להורים הוא מתן אפשרות לחנך את ילדיהם בהתאם לדת שהם מאמינים בה או להימנע מהקניית חינוך דתי."

אי הכנסה של גופים חיצוניים למוסדות החינוך, לכיתות הלימוד ולגני הילדים – זו צריכה להיות ברירת המחדל.

חובתנו כהורים לדאוג לכך שהחינוך הערכי לילדינו יעשה על ידי סגל ההוראה שהוכשר לכך, תוך שיתוף ומעורבות שלנו, ובהתאמה לערכינו, ולא על ידי מנחים מתחלפים שכשירותם הפדגוגית אינה ודאית כלל.

מעורבות גוף חיצוני בחינוך (בין אם אדם אחד או ארגון), והעמדת מנחיו מול התלמידים – בהעברת שיעורים וטקסים, מופעים בית ספריים, טיולים וסמינרים; פעילויות כיתתיות חד פעמיות או מתמשכות, בתחומי המוסד החינוכי או מחוצה לו – צריכה להיות מנומקת, עם הבהרה מדוע לא ניתן היה לעסוק בנושא באופן הזה במסגרת הגן / בית־הספר והצוות החינוכי שלו.
אנו ממליצים שקיום פעילות בה מעורב גוף חיצוני – הן במרחב הגן, בית הספר והכיתה, טקסים, מופעים, והן בפעילויות חוץ, סמינרים וטיולים, אם בכלל, יותנה בנוכחות של נציג המוסד החינוכי  – גננ.ת, מורה או מנהל.ת, ושל נציג הורי התלמידים.

שאלות שכדאי להפנות להנהלה:
כניסת גופים חיצוניים לכיתות הלימוד ולגני הילדים או השתתפות בפעילות חוץ בה מעורב גורם חיצוני – דרישת מענה ברור לשאלות הבאות, מגובה, ככל האפשר, במסמכים [פרוטוקולים, נהלים וכו']:

1)      מי החליט על הכנסת הגוף החיצוני והתכנית הספציפית? מתי התקבלה ההחלטה?
2)      מדוע הוחלט להכניס גוף חיצוני?
3)      מדוע נבחרה תכנית זו דווקא?
4)      מה הערך המוסף של התכנית? מה היא מוסיפה על הפעילות החינוכית עליה אמון צוות הגן / ביה"ס?
5)      מה טיב הפעילות?
6)      באילו נושאים עוסקת הפעילות?
7)      האם נבדק מערך הפעילות הספציפי ונבחנה התאמתו לקהילת הגן / בית הספר?  מי בדק את המערך?
8)      האם אין כפילות וחזרה על נושאים שנלמדים במקצועות הלימוד?
9)      מיהי העמותה? מה הרציונאל הכללי המנחה אותה?
10)      מיהם המנחים?  מה הכשרתם הפדגוגית? האם התקיימה פגישה מקדימה עם המנחים שאמורים לקיים בפועל את הפעילות מול התלמידים?
11)    האם נשקל גילם הרך של הילדים [גן ויסודי] בהחלטה להכניס דמויות חינוכיות נוספות?
12)    האם כל ההורים קיבלו מידע מקדים על תכני הפעילות ומפעיליה? מתי*? האם התבקשה הסכמתם?
13)    מהו המתווה החוקי והרשמי על פיו מתאפשרת כניסת העמותה לגן / ביה"ס? לבקש לראות את המסמך [חוק / תקנה / חוזר מנכ"ל] ואת הסעיף הרלוונטי המתיר את כניסת הגוף הספציפי לביה"ס**.
14)    מהי עלות הפעילות ומה מקור התשלום? מי משלם עבורה?
15)    על פי חוזר מנכ"ל בנושא בטיחות, ביטחון ושעת חירום , "כל מנהל מוסד חינוכי או בעלים על מוסד חינוכי, או מי מטעמו, המעסיק אדם באמצעות קבלן או בכל דרך אחרת, באופן קבוע או סדיר או זמני, נדרש לוודא כי יש לאותו אדם האישור המתאים ממשטרת ישראל על העדר הרשעה/הרשעות בגין עברות מין."
הגדרת "עבודה": "עבודה בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות מתן שירותים, המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים או עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע."
דרשו ממנהלי המוסד החינוכי להציג בפניכם אישור כאמור, של כל אדם שנכנס למוסד החינוכי, לכל סוג של פעילות עם התלמידים.

*חשוב לדעת – הכנסת גופים חיצוניים לכיתות צריכה להיכלל בתכנית העבודה השנתית, שאמורה לקבל את אישור הוועדה המלווה של ביה"ס, הכוללת נציג הורים, לפני תחילת שנת הלימודים. ההורים אמורים לקבל פירוט של תכנית הפעילויות החיצוניות בתחילת שנת הלימודים, וזכותם לא לאשר השתתפות ילדם/תם בפעילות, ולא לשלם עבור פעילות זו. ראו חוזר מנכ"ל – תשלומי הורים תשע"ט – הורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו. תשומת לבכם לסעיפים א', ח' ו-ט'.

**חשוב לזכור – בית הספר, ככל מוסד שלטוני, יכול לפעול רק על פי מה שהותר לו במפורש בחוק. זכותכם לדרוש לקבל לידיכם את המסמכים וההנחיות הרשמיות והמפורשות על פיהם פועל ביה"ס.

ואם למרות הכל מחליטה ההנהלה להכניס גוף חיצוני – מומלץ לדרוש נוכחות מורה וכן נוכחות של נציג ההורים בכתה בשעת הפעילות

אם מדובר בגוף חיצוני העוסק בהעמקת החינוך היהודי – תשומת לבכם לסעיפים הבאים במסמך מבחני התמיכות:
סעיף 5 – מבחנים ותנאים:
(4) הפעילות הנתמכת אינה נערכת במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית בבתי הספר;
(5) ההשתתפות בפעילות הנתמכת אינה מטלת חובה מטעם בית הספר שבו לומדים הילדים ובני הנוער, ומוסד הציבור ובית הספר יבהירו זאת בכתב להורי התלמידים

הזכות לחופש מדת היא זכות חוקתית.
זכותכם כהורים להימנע מהקניית חינוך דתי לילדיכם מוכרת בחוק ובתקנות משרד החינוך.
ומעל לכל – חוק האפוטרופסות [סעיפים 14-15] מדגיש את זכותכם ואת חובתכם להגן על ילדיכם

להלן ריכוז המלצות, שנשלחו על ידינו למנהלי מוסדות החינוך הממלכתיים, ליישום יעיל של הנהלים ביחס לכניסת גופים חיצוניים המקבלים תמיכה במסגרת העמקת הזהות היהודית – הורים מוזמנים לעשות בזה שימוש מול ההנהלות:

  • להעדיף השארת החינוך הערכי, לרבות זה העוסק בזהות יהודית, בידי סגל ההוראה המקצועי של בית הספר האמון על כך.
  • הכנסת גוף חיצוני תעשה רק אם יתברר שיש ערך מוסף חינוכי לפעילות המוצעת.
  • להקפיד שהפעילות לא תערך במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית, לא תוגדר כפעילות חובה, ולדאוג לכך שההורים יקבלו הודעה על כך בכתב, ומראש, בהתאם להנחיה המופיעה בסעיפים 5.4 ו – 5.5 במסמך מבחנים למוסדות ציבור להעמקת החינוך היהודי – תקנה 31.22.51 – משרד החינוך.
  • לתת הסבר מקיף ומלא להורי התלמידים, מראש, בנוגע לפעילות העמותה שנבחרה: מהות הגוף ומטרותיו; התוכנית הלימודית ומטרותיה; משך הזמן ותדירות הפעילות במהלך שנה"ל; הקשרים הפוליטיים של הגוף – אם קיימים.
  • להבטיח נוכחות של מורה בכיתה בזמן הפעילות, לצורך בקרה על התכנים, ולאפשר לנציג ההורים להיות נוכח ולהשתתף בפעילות.
  • לדאוג לכך שפעילות הגוף/האדם תתקיים רק בסיום יום הלימודים ולא בראשיתו או במהלכו. הפעילות לא תתקיים על חשבון שיעורים קיימים במערכת. כך, תלמידים שהוריהם אינם מעוניינים שילדיהם ישתתפו בפעילות, יהיו רשאים ללכת הביתה באישור הוריהם.
  • לוודא מראש כי תכני הפעילות מותאמים למגזר ולקהילה, ולהיפגש עם המנחים בפועל, נציגי העמותה, כדי להבטיח את התאמתם לאוכלוסיית התלמידים לפני כניסתם לכיתות הלימוד.
  • במקרה שתתקבלנה תלונות של הורים על תכנים שאינם רלוונטיים לפעילות שאושרה, או על שימוש בשפה אמונית ובהנחיות לפרקטיקות דתיות שאינם מן העניין – תופסק פעילות הגוף לאלתר עד לבירור הנושא.

 

לקובץ ריכוז מידע וקישורים ריכוז מידע וקישורים – הדתה במערכת החינוך מאי 2018