• בית
 • מעורבות גופים חיצוניים בחינוך – מידע והנחיה להורים

מעורבות גופים חיצוניים בחינוך – מידע והנחיה להורים

דוגמאות לפעילות מדיתה של עמותות במוסדות החינוך הממלכתיים

ריכוז מקורות מידע בנושא כניסת גופים חיצוניים – עמותות ותכניות חיצוניות

– – – – – – – – – – – – – – – – – 

חוזר מנכ"ל תשס"ב/4 – שיתוף הורים בבתי ספר יסודיים –

להורים אחריות על חינוך ילדיהם, ויש להם הזכות והחובה להיות שותפים בתהליך החינוכי המתרחש בבית הספר והמשפיע על חיי ילדיהם גם מחוצה לו.

מי מחנך את ילדינו? אומרים לא לכניסת גופים חיצוניים לכיתות ולגני הילדים!
הכנסת גופים חיצוניים
, אדם בודד או עמותה, צריך שתעשה, אם-בכלל, במשורה ותוך הקפדה על כללים ותקנות כמפורט בהמשך.

בתמצית

לדרוש מהנהלת המוסד החינוכי:

 • להעדיף השארת החינוך הערכי, לרבות זה העוסק בזהות יהודית, בידי סגל ההוראה המקצועי של בית הספר האמון על כך.
 • להקפיד שהפעילות לא תערך במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית. 
 • ליידע את ההורים מראש על קיום הפעילות ולאפשר אי השתתפות ילדיכם בה.
 • לקבל הסבר מקיף ומלא, מראש, בנוגע לפעילות העמותה שנבחרה: מהות הגוף ומטרותיו; התוכנית הלימודית ומטרותיה; משך הזמן ותדירות הפעילות במהלך שנה"ל; הקשרים הפוליטיים של הגוף – אם קיימים.
 • להבטיח נוכחות של מורה בכיתה בזמן הפעילות, לצורך בקרה על התכנים, ולאפשר לנציג ההורים להיות נוכח ולהשתתף בפעילות.
 • לדאוג לכך שפעילות הגוף/האדם תתקיים רק בסיום יום הלימודים ולא בראשיתו או במהלכו. הפעילות לא תתקיים על חשבון שיעורים קיימים במערכת. כך, תלמידים שהוריהם אינם מעוניינים שילדיהם ישתתפו בפעילות, יהיו רשאים ללכת הביתה באישור הוריהם.
 • לוודא מראש כי תכני הפעילות מותאמים למגזר ולקהילה, ולהיפגש עם המנחים בפועל, נציגי העמותה, כדי להבטיח את התאמתם לאוכלוסיית התלמידים לפני כניסתם לכיתות הלימוד.
 • במקרה שתתקבלנה תלונות של הורים על תכנים בעייתיים בפעילות – תופסק פעילות הגוף לאלתר עד לבירור הנושא על ידי הצוות החינוכי.

מומלץ, בכל תחילת שנה, לדרוש לקבל מידע על כל הפעולות המתוכננות במהלך השנה בהן ישנה אינטרקציה עם גופים חיצוניים – אדם בודד או עמותה; כניסה חד-פעמית או מתמשכת – בין אם מדובר בפעילות חוץ ובין אם פעילות פנים המתקיימת בתחום המוסד החינוכי.
לכך יש להוסיף דרישה לקבל לפני כל פעילות, לפחות שבוע מראש, הודעה בכתב על הפעילות המתוכננת כולל פרטים על הגוף המפעיל, תוכן הפעילות, משכה ומקורות המימון שלה.

מכל המסמכים המקושרים בהמשך – משתמע בבירור שמעורבות של גופים חיצוניים במוסדות החינוך מחייבת כמה תנאים שיש לעמוד על ביצועם.
ככלל, בכל אינטראקציה עם הנהלת המוסד החינוכי וסגל ההוראה מומלץ לחתור להידברות ולשיתוף פעולה, תוך הצגה אסרטיבית של הבעיה והצעת רעיונות לפתרון ולשינוי.


שאלות שכדאי להפנות להנהלה: (ככל שלא תזכו למענה ראוי מטעם הנהלת המוסד, מומלץ לפנות למדור פניות הציבור במשרד החינוך ולהתלונן על ההתנהלות ועל הפגיעה בכם. מוזמנים לכתב גם אותנו, הפורום החילוני, לפנייתכם.)

כניסת גופים חיצוניים לכיתות הלימוד ולגני הילדים – דרישת מענה ברור לשאלות הבאות, מגובה, ככל האפשר, במסמכים [פרוטוקולים, נהלים וכו']:

 1. מי החליט על הכנסת הגוף החיצוני והתכנית הספציפית? מתי התקבלה ההחלטה?*

 2. מדוע נבחרו גוף זה ותוכנית זו דווקא?

 3. מה הערך המוסף של התכנית? מה היא מוסיפה על הפעילות החינוכית עליה אמון צוות הגן / ביה"ס? האם היא תואמת לערכי המגזר החילוני?

 4. מה טיב הפעילות?

 5. באילו נושאים עוסקת הפעילות?

 6. האם נבדק מערך הפעילות הספציפי ונבחנה התאמתו לקהילת הגן / בית הספר?  מי בדק את המערך?

 7. האם אין כפילות וחזרה על נושאים הנלמדים ממילא במקצועות הלימוד?

 8. מיהי העמותה? מה הרציונאל הכללי המנחה אותה?

 9. מיהם המנחים?  מה הכשרתם הפדגוגית? האם התקיימה פגישה מקדימה עם המנחים שאמורים לקיים בפועל את הפעילות מול התלמידים?

 10. האם נשקל גילם הרך של הילדים [גן ויסודי] בהחלטה להכניס דמויות חינוכיות נוספות?

 11. האם כל ההורים קיבלו מידע מקדים על תכני הפעילות ומפעיליה? מתי? האם התבקשה הסכמתם?**

 12. מהו המתווה החוקי והרשמי על פיו מתאפשרת כניסת העמותה לגן / ביה"ס? לבקש לראות את המסמך [חוק / תקנה / חוזר מנכ"ל] ואת הסעיף הרלוונטי המתיר את כניסת הגוף הספציפי לביה"ס***.

 13. מהי עלות הפעילות ומה מקור התשלום? מי משלם עבורה?

 14. האם התכנית נמצאת במאגר התכניות והמענים של משרד החינוך****? (עצם הימצאות התכנית במאגר אין משמעה שהיא ראויה ומפוקחת. זכותכם לשאול ולברר בכל תהייה וספק שמתעורר.

 15. דרשו ממנהלי המוסד החינוכי להציג בפניכם אישור מתאים ממשטרת ישראל על העדר הרשעה/הרשעות בגין עברות מין, של כל אדם חיצוני שנכנס למוסד החינוכי, לכל סוג של פעילות עם התלמידים****.

 16. כיצד מובטח שהפעילות לא תתקיים במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית ועל חשבונה?******

 17. איזה פתרון מציע ביה"ס להורים שאינם מעוניינים בהשתתפות ילדיהם במפגשים אלה?

ככל שלא תזכו למענה ראוי מטעם הנהלת המוסד, מומלץ לפנות למדור פניות הציבור במשרד החינוך ולהתלונן על ההתנהלות ועל הפגיעה בכם. מוזמנים לכתב גם אותנו, הפורום החילוני, לפנייתכם.


חשוב לדעת – התכניות החינוכיות והתל"ן יאושרו פדגוגית ותקציבית בוועדה המלווה הבית-ספרית טרם פתיחת שנת הלימודים.


**חשוב לדעת – ההורים אמורים לקבל בתחילת שנת הלימודים פירוט של תכנית הפעילויות החיצוניות, שאמורה לקבל את אישור הוועדה המלווה של ביה"ס, הכוללת נציג הורים, לפני תחילת שנת הלימודים, וזכותם לא לאשר השתתפות ילדם/תם בפעילות (מתוקף חוק האפוטרופסות וזכותם להימנע מהקניית חינוך דתי לילדיהם). ככל שמדובר בפעילות בתשלום, או כזו המתבצעת מחוץ לשטח המוסד החינוכי או חורגת משעות הלימוד – זכות ההורים לא לאשר השתתפות ולא לשלם עבור פעילות זו. ראו תשלומי הורים (בפורטל הורים באתר משרד החינוך) – הורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו, וכן זכויות ואחריות בבית הספר: הזכות לתת זכות – אתר משרד החינוך: "זכות ההורים לדעת מראש על כל פעילות הנעשית מחוץ לכותלי בית-הספר ועל כל פעילות החורגת משעות הלימוד: זכותם לאשר (בכתב) או שלא לאשר את השתתפות ילדיהם בפעילות." 

ועוד בעניין זה – על פי דוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת שהוכן עבור ח"כ זנדברג ופורסם בינואר 2018 (ע' 15): "ככלל, משרד החינוך ממליץ לבתי הספר לקבל את אישור ההורים בהפעלת תכניות חיצוניות, וכי בבתי ספר בניהול עצמי יש חובה להביא ההצעה בפני הוועדה המלווה בה חבר גם נציג ההורים".

מבחני תמיכה למרכזים להעמקת החינוך היהודי בבתי ספר ממלכתיים

"סעיף 7(ד)- מבחנים ותנאים:

7(ד) הפעילות הנתמכת אינה נערכת במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית בבתי הספר".

לתשומת לבכם:
במענה לשאלת חברת הכנסת יעל גרמן בדבר חובת יידוע ההורים בעניין פעילויות גופים חיצוניים נמסר ממשרד המשפטים כי:
באשר לחובת היידוע של בתי הספר מבירור שערכנו מול משרד החינוך עולה כי זו ההוראה הניתנת על ידם לבתי הספר. הסימוכין לכך מצוי בסעיף 3.3 לחוזר מנכ"ל לעניין שילוב תכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך מיום 15.10.2018 , המפנה לאמנה הבין מגזרית להפעלת תכניות במערכת החינוך. (מענה המשך לפנייתך בעניין נהלי משרד החינוך – 26 בספטמבר 2019)


***חשוב לזכור – גן-ילדים או בית-ספר, ככל מוסד שלטוני, יכול לפעול רק על פי מה שהותר לו במפורש בחוק. זכותכם לדרוש לקבל לידיכם את המסמכים וההנחיות הרשמיות והמפורשות על פיהם פועל המוסד החינוכי. ככלל, חלק מהתוכניות החיצוניות שיוכנסו למוסדות החינוך, החל משנת תשפ"ג, יפעלו במסגרת מערכת גפ"ן (גמישות ניהולית פדגוגית) המכילה תקצוב ייעודי לצריכתן. אולם גם לגבי תוכניות אלה, שלכאורה מאושרות להפעלה, יש לפקוח עין ולוודא שהן עומדות בקריטריונים שאנו מציעים במסגרת קובץ שאלות זה.


**** לעניין זה חשוב לדעת:
על פי חוזר מנכ"ל בנושא מאגר התוכניות והמענים ניתן לשלב במוסדות החינוך אך ורק תוכניות הרשומות במאגר התוכניות והמענים.

משרד החינוך מדגיש כי: "אסור לשלב במוסדות חינוך תוכניות ומענים שאינם רשומים במאגר."
ובמשתמע – כל כניסה של אדם זר לשם פעילות מול תלמידים במוסד החינוכי חייבת לעמוד, כתנאי סף, בקריטריון זה. כלומר – כל פעילות, כולל פעילות חגים של אנשי חב"ד, עמותות שונות וגרעינים תורניים, חייבת לעמוד בתנאי הרישום במאגר התכניות של משרד החינוך. בין היתר, תכנית כזו צריכה להיות כלולה בתכנית העבודה השנתית של בית הספר, שאמורה להיות מאושרת על ידי הועדה המלווה – הכוללת נציגות הורים – עוד לפני פתיחת שנת הלימודים. (ראו חוזר מנכ"ל בנושא ניהול עצמי של בתי הספר היסודיים)

מודל שילוב תכניות חיצוניות מצביע על מקומם של ההורים בתהליך: נציגות הורים שמהווה חלק מהוועדה המלווה את התכנית וכן "הצגת התכניות בפני כלל צוות המסגרת החינוכית וההורים" טרם ביצוען.

לתשומת לבכם – במאגר התכניות והמענים של משרד החינוך תוכלו למצוא פירוט על התכנית, מטרותיה, הארגון העומד מאחוריה, קהל היעד, נציג מלווה של משרד החינוך (בתכניות במסלול הירוק) ועוד. חשוב לציין שכל מפעיל יכול להעלות את תכניתו למאגר התכניות, ועצם הימצאות התכנית במאגר אין משמעה שהיא ראויה ומפוקחת. זכותכם לשאול ולברר בכל שאלה וספק שמתעורר.


*****על פי חוזר מנכ"ל בנושא בטיחות, ביטחון ושעת חירום" כל מנהל מוסד חינוכי או בעלים על מוסד חינוכי, או מי מטעמו, המעסיק אדם באמצעות קבלן או בכל דרך אחרת, באופן קבוע או סדיר או זמני, נדרש לוודא כי יש לאותו אדם האישור המתאים ממשטרת ישראל על העדר הרשעה/הרשעות בגין עברות מין."

הגדרת "עבודה": "עבודה בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות מתן שירותים, המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים או עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע."


****** בעניין זה תשומת לבכם מופנית לחוזר מנכ"ל בנושא תכנית הלימודים תרבות יהודית – ישראלית – סעיף 2.2 מורה שמקצוע זה ילמד על ידי מורים מצוות בית הספר בלבד.

ראו דוגמא לטבלת מעקב שהכינו אמהות לילדים בכתה ב' בבית ספר במרכז הארץ. מעקב שסייע להן, במאבקן מול הנהלת בית הספר, להוציא את בנות השירות מכיתת הלימוד:

– – – – – – – – – – – – – – – – – 

להלן שתי דוגמאות של נהלים שנכתבו ברשויות מקומיות בהסתמך על המידע וההצעות שהצגנו לעיל:

חידוד הנחיות ונהלים בנוגע לכניסת גופים חיצוניים לבתי הספר – מאי 2021 – ראש העין

נוהל הכנסת גופים חיצוניים לבתי הספר – רמת גן

– – – – – – – – – – – – – – – – – 

זכויות הורים בחינוך – משה"ח – " חלק מחופש הדת המוקנה להורים הוא מתן אפשרות לחנך את ילדיהם בהתאם לדת שהם מאמינים בה או להימנע מהקניית חינוך דתי."
הזכות לחופש מדת היא זכות חוקתית. זכותכם כהורים להימנע מהקניית חינוך דתי לילדיכם מוכרת בחוק ובתקנות משרד החינוך. ומעל לכל – חוק האפוטרופסות [סעיפים 14-15] מדגיש את זכותכם ואת חובתכם להגן על ילדיכם.
חובתנו כהורים לדאוג לכך שהחינוך הערכי לילדינו יעשה על ידי סגל ההוראה שהוכשר לכך, תוך שיתוף ומעורבות שלנו, ובהתאמה לערכינו, ולא על ידי מנחים מתחלפים שכשירותם הפדגוגית אינה ודאית כלל.

הכנסת גוף חיצוני לכיתות, בין אם אדם אחד או ארגון, והעמדת מנחיו מול התלמידים, בהעברת שיעורים וטקסים, צריכה להיות מנומקת, עם הבהרה מדוע לא ניתן היה לעסוק בנושא באופן הזה במסגרת הגן / בית-הספר והצוות החינוכי שלו.
אנו ממליצים שקיום פעילות במרחב הגן והכיתה, טקסים, פעילויות חוץ וטיולים, אם בכלל, יותנה בנוכחות של נציג המוסד החינוכי  – גננ.ת, מורה או מנהל.ת, ושל נציג הורי התלמידים.
אם מתקיימת פעילות בה מעורב גוף חיצוני – זכותכם לדעת מראש על קיומה, וזכותכם לא לאשר את השתתפות ילדיכם בפעילות. אם הפעילות נעשית במהלך היום ולא בסופו – זכותכם לדרוש מבית הספר לספק פעילות חלופית (לא כעונש) לתלמידים שלא משתתפים בה. ואם החלטתם לאשר השתתפות – מומלץ לדרוש נוכחות מורה וכן נוכחות של נציג ההורים בכתה בשעת הפעילות.

מאין נובעת זכות זו?
זכותכם להגן על ילדיכם, כולל בתחום החינוך, היא זכות טבעית. כל מגבלה שמטילה המדינה על זכות זו חייבת שתיעשה באמצעות חקיקה מידתית, הלוקחת בחשבון את כלל המשתנים ותוך שקלול ואיזון ביניהם. כך למשל,  חוק לימוד חובה מחייב את ההורים לשלוח את ילדיהם למסגרת חינוכית מוכרת על ידי המדינה, אך מאזן חובה זו בכך שהוא מאפשר חינוך גם במסגרות מוכרות לא רשמיות וגם בחינוך ביתי,  וכן מכיר בזכותם של ההורים לבחור בזרם חינוך מוכר התואם את תפיסת עולמם.

ההכרה בזכותם וחובתם של ההורים כלפי ילדיהם, לרבות חינוכם, מצויה במסמכים שונים וממנה משתמעת זכותם הברורה של ההורים להיות מעורבים ושותפים בחינוך ילדיהם מול המוסד החינוכי:
הזכות היא קודם כל זכות מוסרית, אך יש לה גם נוכחות בחוק. הורים שולחים את ילדיהם למערכת חינוך המנוהלת ומופעלת על ידי סגל הוראה שהוסמך לכך. כל פעילות שלא נעשית על ידי סגל ההוראה הקבוע – זכותו המוסרית והחוקית של ההורה להיות מיודע על כך ולהחליט, בהתאם לחוק האפוטרופסות העוסק בזכותו ובחובתו של ההורה כלפי ילדיו, כולל בעניין חינוכם (סעיפים 14-15). ביסוס נוסף לחובה זו מצוי במסמכי משרד החינוך, כמו זה – חוזר מנכ"ל תשס"ב/4 – שיתוף הורים בבתי ספר יסודיים – "להורים אחריות על חינוך ילדיהם, ויש להם הזכות והחובה להיות שותפים בתהליך החינוכי המתרחש בבית הספר והמשפיע על חיי ילדיהם גם מחוצה לו". וגם זה – מדריך לניהול עבודת בית הספר וההורים – משה"ח – "זכותם של ההורים להיות מעורבים בחינוך ילדיהם מעוגנת בעקרונות המשטר הדמוקרטי . זו גם חובתם."

– – – – – – – – – – – – – – – – – 

קראו עוד על העמותות בדף: עמותות דתיות בגנים ובבתי-ספר הממלכתיים – מה ניתן לעשות?

העזרו גם בדף ריכוז מקורות מידע המתעדכן תדיר

להתייעצות נוספת – מוזמנים לפנות אלינו ל  hiloniorg1@gmail.com