• בית
 • מקורות מידע: איסור פרסומת מסחרית במוסדות החינוך ואיסור הגרלות

מקורות מידע: איסור פרסומת מסחרית במוסדות החינוך ואיסור הגרלות

איסור פרסומת מסחרית במוסדות החינוך 

חזרה לעמוד ריכוז מקורות מידע

יש להביא לפני הוועדה כל שיתוף פעולה עם גורם חוץ-מוסדי, לרבות גוף עסקי, לצורך פעילות במערכת החינוך, לרבות התקשרות או מתן או קבלה של חסות."   סעיף 2.6

הוועדה אינה מאשרת:

 • פרסומת ישירה לתלמידים;
 • פעילות המשלבת היגדים ומאפיינים הנוגדים אמות מידה חינוכיות או חברתיות;
 • פעילות שתגרום להוצאה כספית כתוצאה מהפרסום, מההתקשרות או ממתן החסות;
 • פעילות המשלבת פרסומת שתגרום לחוסר שוויון הזדמנויות לרכישה בקרב התלמידים והצוות החינוכי;
 • פעילות המביעה או המשלבת מסרים פוליטיים, מפלגתיים או מחאה חברתית ( סעיף 3.9)

הוועדה אוסרת:

 • מגע ישיר עם תלמידים;
 • חלוקת חומר פרסומי ושיווקי;
 • חלוקת מתנות ושוברים להגרלות;
 • קבלת פרטים מזהים מתלמידים;
 • החתמת תלמידים על מסמכים;
 • פרסום של שמות מותגים ומוצרים על אבזרי לבוש וציוד, כגון חולצות ותיקים ( סעיף 3.10)

3.11   גוף המתוקצב על ידי המשרד ואשר נוהל התמיכות של משרדי הממשלה חל עליו חייב לציין בפנייתו לוועדה את עובדת היותו נתמך או מתוקצב על ידי המשרד או את היותו בפיקוח המשרד. על הגוף המתוקצב על ידי המשרד חלים כל הכללים לגבי שילוב פרסומת מסחרית.

 1.  החוק, התקנות וענישה

4.1 מנהלי מוסדות החינוך מחויבים לפעול בהתאם לחוקים ולתקנות העוסקים באיסור פרסומת מסחרית המכוונת לקטינים ואיסור פעילות מסחרית במוסדות החינוך המובאים בנספח להלן.

4.2 לפי החוק והתקנות שימוש בפרסומת מסחרית, התקשרות או מתן וקבלה של חסות מגוף חוץ-מוסדי, לרבות גוף עסקי, במוסד חינוכי או בפעילות מטעמו, ללא אישור הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית, וכן כל חריגה מהוראות חוזר המנכ"ל או מהסעיפים המפורטים בהיתר הוועדה, הם עברה על החוק ועל התקנות.

4.3 כל בעל תפקיד, מנהל מוסד חינוכי ועובד הוראה או פיקוח שיתיר חלוקת מוצרים או פעילות המשלבת פרסומת מסחרית או התקשרות ויפעל בניגוד להנחיות המשרד עובר עברה על פי "תקנות פרסומת מסחרית ודרכי שיווק מכוונים לקטינים, התשנ"א–1991, מכוח חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, ועלול להיקרא לדין משמעתי ולשאת בתוצאות, ויינקטו נגדו הצעדים המנויים בחוק להגנת הצרכן, התשמ"א–1981.

4.4 החוק על איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך מטיל על מנהל המוסד החינוכי את מלוא האחריות לאיסור פעילות מסחרית במוסד החינוכי, אלא אם כן הוא קיבל אישור לכך מהוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית

וכן חוזר מנכ"ל תשסז/8(א)

2.  ההנחיות

2.1      במסגרת הלימודים במוסד החינוך או במסגרת פעילות מטעם מוסד החינוך שמעורבים בהם גופים חיצוניים רווחת תופעה פסולה של חלוקת מוצרים או חומר פרסומי ללא היתר שמטרתה לחשוף תלמידים למוצרים, לצבע, לצורה, לטעם ולהעדפת מוצרים.

תופעה זו מנוגדת לחוק ולהנחיות חוזר המנכ"ל ועלולה להיות מסוכנת, שכן מוצר המחולק לתלמיד ללא פיקוח או היתר עלול להכיל חומרים מסוכנים, רעלים או חומר נפץ, וכן לפגוע ברגשותיו, בבריאותו או בתפיסת עולמו של התלמיד. לפיכך חל איסור מוחלט על חלוקת מוצרים, דוגמאות ודוגמיות של מוצרים, ספרים, עיתונים, אבזרים או כל חומר שיווקי או פרסומי במוסד החינוכי או בכל פעילות מטעמו, במסגרת הפורמאלית או הבלתי פורמאלית, אלא בהיתר הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית.

2.2     כל בעל תפקיד, מנהל מוסד חינוכי, עובד הוראה או עובד פיקוח שיתיר חלוקת מוצרים או כל פעילות המשלבת פרסומת מסחרית או התקשרות ויפעל בניגוד להנחיות המשרד – עובר עברה לפי תקנות פרסומת ודרכי שיווק מכוונים לקטינים, התשנ"א-1991, מכוח החוק והגנת הצרכן, התשמ"א-1981, וייקרא לדין משמעתי, ויינקטו נגדו הצעדים על פי כל דין.

 

חוק העונשין – סעיף 231א – קובע:

  (א1) הוראות סעיף 231א לא יחולו על סוגי הגרלות, הגרלה מסוימת, הימורים או הימור מסוים, אשר שר האוצר, או מי שהשר הסמיכו לכך[4], התיר לערכם לקטינים; ואולם היתר כאמור בסעיף קטן זה לא יינתן להגרלות ולהימורים שהזכות להשתתף בהם מותנית בתשלום כסף.

          (ב)  הודעה על מתן היתר לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

איסור מכירת כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים (תיקון מס' 95) תשס"ח-2007

231א. (א) המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים או כל דבר אחר, הבאים להעיד על זכות להשתתף בהגרלה או בהימור שלעריכתם ניתן היתר לפי סעיף 231(א) (בסעיף זה – כרטיסים), לקטין, דינו – מאסר שישה חודשים.

          (ב)  המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים רשאי לדרוש מאדם המבקש לקנות או לקבל כרטיסים שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.

חזרה לעמוד ריכוז מקורות מידע