• בית
  • מקורות מידע: זכויות הורים – הזכות להיות מעורבים ושותפים בתהליך החינוכי

מקורות מידע: זכויות הורים – הזכות להיות מעורבים ושותפים בתהליך החינוכי

הזכות להיות מעורבים ושותפים בתהליך החינוכי  

חזרה לריכוז מקורות מידע

________________

אנו ממליצים להציע להוסיף לאמנה הבית ספרית  6 כללים למניעת הדתה, ולשלב בתקנון הבית ספרי עקרונות התואמים את המציאות המשתנה.

ראו דוגמא: תוספת לתקנון הבית ספרי – הצעת הורים
  __________________

שיתוף הורים בבתי ספר יסודיים – "להורים אחריות על חינוך ילדיהם, ויש להם הזכות והחובה להיות שותפים בתהליך החינוכי המתרחש בבית הספר והמשפיע על חיי ילדיהם גם מחוצה לו.
בין מורים להורים רצוי שיתקיים שיתוף פעולה המבוסס על אמון הדדי וכרוך במענה לצרכים ולרצונות של הצדדים. עבודה משותפת של בית הספר וההורים היא חלק בלתי נפרד מיצירת אקלים בית ספר חיובי, התורם להגברת מוטיבציה ללמידה ולשיפור ההישגים הלימודיים, החינוכיים, החברתיים, הערכיים והקהילתיים."

מתוך:  חוזר מנכ"ל בנושא קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך.

כל מוסד חינוכי יבנה תקנון בהתאם לנאמר להלן. התקנון יכלול שני תחומים: התנהלות בשגרה ותגובות לאירועי אלימות. בתקנון ייכללו נושאי החובה המופיעים בטבלאות שבחוזר זה ונושאים נוספים שבית הספר יבחר לכלול בו,… התקנון הבית-ספרי ייבנה על פי הצרכים, גיל התלמידים והתפיסה החינוכית של בית הספר והקהילה. תקנון יישובי יהיה אף הוא בהלימה לחוזר המנכ"ל ויכלול היבטים קהילתיים נוספים.

תקנון בית הספר יהלום את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ואת חוק זכויות התלמיד, תוך שמירה על כבוד התלמיד ועל כבודם של עובדי ההוראה ואנשי צוות המוסד החינוכי."
ועוד: " חשוב כי המורים, ההורים והתלמידים יהיו שותפים לכתיבת התקנון." ו"יש לבחון מדי שנה מחדש את התאמת התקנון לצורכי בית הספר ולמציאות המשתנה ולעדכנו בהתאם."

"זכותם של ההורים להיות מעורבים בחינוך ילדיהם מעוגנת בעקרונות המשטר הדמוקרטי.  זו גם חובתם. יתר על כן, בספרות המחקר יש הסכמה רחבה לגבי החשיבות של מעורבות ההורים בחינוך ילדיהם בבית-הספר ותרומתה לילדים, להורים, למורים ולבית-הספר". .

בין מטרות החינוך הממלכתי המפורטות בסעיף 2 של חוק חינוך ממלכתי, מצויות המטרות הבאות:

"(5) לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כשרונותיהם השונים למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל משמעות;

(6)  לבסס את ידיעותיהם של הילד והילדה בתחומי הדעת והמדע השונים, ביצירה האנושית לסוגיה ולדורותיה ובמיומנויות היסוד שיידרשו להם בחייהם כבני אדם בוגרים בחברה חופשית ולעודד פעילות גופנית ותרבות ופנאי

(7)  לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית ויזמה ולפתח מודעות ועירנות לתמורות ולחידושים;

(8)  להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את השונה והתומכת בו;  "

מנהלת הגן בשיתוף הצוות החינוכי יתוו את דרכו הייחודית ויבנו את הפעילויות בהתאמה לאוכלוסיית הגן ולקהילה שאליה הוא משתייך" [ע' 5].

"בבניית מטרות חינוכיות בגן חשוב ביותר להתייחס בין השאר לעולם התרבות של המשפחה ולסביבה החינוכית הרחבה של הילד. כדי שהתערבות תצליח יש להימנע מייבוא של מטרות חינוכיות (מתרבות אחרת) שאינן תואמות את הציפיות והצרכים של ההורים והילדים. "

"מערכת החינוך רואה את ההורים כשותפים מלאים בתהליך החינוכי בבית הספר. בהיות ההורים האפוטרופסים החוקיים של ילדיהם, מוטלת עליהם האחריות לקידומם החינוכי והחברתי האופטימלי. מכיוון שחלק ניכר מעבודת החינוך מתרחשת בבית הספר, אין תמה שהורים מבקשים להיות מעורבים במתרחש בין תחומיו. להורי התלמידים משאבי ידע וניסיון העשויים לשפר ולהעשיר את עבודת המוסד החינוכי."

גיבוש חזון, מטרות ויעדים: לבית הספר מוגדר חזון וממנו נגזרים מטרות ויעדים שיש אפשרות לבצע, למדוד ולהעריך. החזון, המטרות והיעדים מוגדרים בשיתוף עם סגל ההוראה וכן עם השותפים הרלוונטיים, קרי נציגי ההורים, התלמידים והקהילה. על בסיס החזון, היעדים והמטרות תיבנה תכנית עבודה מתוקצבת בהתאם לסדרי העדיפויות שהוגדרו על ידי בית הספר. חשוב שהחזון יעמוד בהלימה לסביבה על כל המשמעויות הנגזרות מכך."  נציג הורים חבר בוועדה המלווה, ומשתתף בישיבה בה אמורות להיות מאושרות תכניות העבודה של בית הספר, כולל תכניות חיצוניות, לפני תחילת השנה.

 3.3.6.ז' – "אחראי הטיול יוכל להיעזר בתחומי הדעת של ההורים המלווים ולשלבם בפעילות החינוכית בטיול לצורך העשרת התלמידים."

חזרה לעמוד ריכוז מקורות מידע