• בית
  • מקורות מידע: זכות וחובה של ההורים על ילדיהם – חוק האפוטרופסות

מקורות מידע: זכות וחובה של ההורים על ילדיהם – חוק האפוטרופסות

זכות וחובה של ההורים על ילדיהם – חוק האפוטרופסות

חזרה לעמוד ריכוז מקורות מידע

" חוק האפוטרופסות ס' 14-15

ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים".

"אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו.".

זכויות הורים

ראו גם באתר כל זכות*

זכות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצורכי התלמיד הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה, לקבוע את מקום מגוריו והסמכות לייצגו. אחריות זו היא גם זכותם של ההורים כלפי ילדם.

  • זכות ההורים לקבלת מידע על זכויות התלמיד: בחוק זכויות התלמיד נקבע, כי  הוראות החוק הנוגע לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד יובאו לידיעת התלמידים והוריהם בראשית כל שנת לימודים (סעיף 21).
  • זכות ההורים לדעת את תכנית הלימודים של ילדם.

* 'כל זכות' היא חברה לתועלת הציבור (חל"צ) הפועלת במסגרת מיזם הזכויות הלאומי, במימון מלא של משרד המשפטים ומערך הדיגיטל הלאומי.

חזרה לעמוד ריכוז מקורות מידע