• בית
  • מקורות מידע: זכות וחובה של ההורים על ילדיהם – חוק האפוטרופסות

מקורות מידע: זכות וחובה של ההורים על ילדיהם – חוק האפוטרופסות

זכות וחובה של ההורים על ילדיהם – חוק האפוטרופסות

חזרה לעמוד ריכוז מקורות מידע

" חוק האפוטרופסות ס' 14-15

ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים".

"אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו.".

זכויות הורים

זכות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצורכי התלמיד הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה, לקבוע את מקום מגוריו והסמכות לייצגו. אחריות זו היא גם זכותם של ההורים כלפי ילדם.

  • זכות ההורים לקבלת מידע על זכויות התלמיד: בחוק זכויות התלמיד נקבע, כי  הוראות החוק הנוגע לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד יובאו לידיעת התלמידים והוריהם בראשית כל שנת לימודים (סעיף 21).
  • זכות ההורים לדעת את תכנית הלימודים של ילדם.

חזרה לעמוד ריכוז מקורות מידע