• בית
 • מקורות מידע: טיולים ופעילות חוץ

מקורות מידע: טיולים ופעילות חוץ

טיולים ופעילות חוץ: 
הזכות שלא להשתתף בפעילות חוץ, החובה לספק פעילות חינוכית חלופית וחובת קבלת אישור הורים לכל פעילות חוץ

חזרה לעמוד ריכוז מקורות מידע

חוקים ותקנות

 • זכויות ואחריות בבית הספר: הזכות לתת זכות

  "זכות ההורים לדעת מראש על כל פעילות הנעשית מחוץ לכותלי בית-הספר ועל כל פעילות החורגת משעות הלימוד: זכותם לאשר (בכתב) או שלא לאשר את השתתפות ילדיהם בפעילות." (נדלה מאתר משרד החינוך. 2021)

 • חוזר מנכ"ל בעניין טיולים ופעילות חוץ בגן הילדים
 • 2.3  קשר עם ההורים

  2.3.1 הודעה להורים: יש לשלוח להורים חוזר בתחילת שנת הלימודים ובו פירוט של תכנית הטיולים של הגן.

  2.3.2 אישור הורים: על ההורים לשלוח לגננת הודעה בכתב שהם מאשרים את יציאתו של הילד לכל טיול בנפרד, ובה עליהם לציין אם לילד יש בעיות רפואיות חריגות ולפרטן.

 • 3.5.3     הודעה להורים: ההורים יקבלו, בפגישתם הראשונה עם הגננת, מידע כולל על הטיולים המתוכננים. לפני כל יציאה לפעילות מחוץ לגן על מנהלת הגן לשלוח להורים הודעה על הפעילות שתכלול פירוט של הציוד האישי שעל הילדים להביא לטיול, ובכלל זה לבוש מתאים, כובע, מים ואוכל. על מנהלת הגן לקבל אישור בכתב מההורים לפני היציאה לפעילות."
 • חוזר מנכ"ל בנושא טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית

 " 3.8    פעילות חינוכית לתלמידים שאינם נוטלים חלק בטיול

הטיול הוא חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים הבית-ספרית, ואי-השתתפות בו אינה מקנה לתלמיד חופשה. על בית הספר לדאוג לתכנית לימודים חלופית במסגרת בית הספר לתלמידים שמסיבות שונות אינם נוטלים חלק בטיול. תלמידים אלה מחויבים להגיע יום-יום לבית הספר ולהימצא בין כתליו בפיקוח מתמיד."

3.11.1 "מנהל בית הספר ישלח להורים בתחילת שנת הלימודים חוזר המפרט את תכנית הטיולים שהוכנה בבית הספר. בחוזר זה תהיה פנייה להורים לאשר את השתתפות ילדם בפעילות ותצורף הצהרת בריאות חתומה על ידי ההורים,

3.11.2  החוזר להורים יישלח, כאמור לעיל, בתחילת כל שנת לימודים, הטפסים החתומים ירוכזו בידי מחנך הכיתה, ומנהל בית הספר יוודא כי כל אישורי הורי התלמידים נאספו.

3.11.3 נוסף על חוזר שנשלח להורים בתחילת שנת הלימודים, חובה להוציא חוזר לפני כל טיול ולדרוש חתימה של ההורים ועדכון מצבו הרפואי של הילד.
– – – – – – – – 
לתשומת לבכם:
ישנם שני טפסים נפרדים.
האחד – ריכוז פעילויות החוץ המתוכננות לשנה – טופס מרוכז שאמור להגיע לידיכם בתחילת השנה ועליו אתם מתבקשים לחתום (הודעה להורים ואישור הורים – ראו נספח 2 ונספח 3).
כבר בנקודה זו אתם יכולים להעיר ולחתום רק על הפעילויות המקובלות עליכם ולא לאשר את השתתפות ילדיכם באלה שלא:
נספח 2:הודעה להורים על השתתפות בנם/בתם בפעילות-חוץ-בית ספרית במהלך שנת הלימודים.
נספח 3אישור ההורים לפעילות הטיולים הכללית במהלך שנה"ל

השני – טופס נפרד לפני כל פעילות. הטופס הוא הודעה על קיום הטיול ופירוט לגביו.
אם אינכם מעוניינים שילדיכם יצאו לפעילות – הודיעו למחנך.ת הכתה שאינכם מאשרים:
נספח 4: הודעה להורים על טיול, רשימת הציוד הנדרש וכללי ההתנהגות בטיול
– – – – – – – – 
3.11.4  הורים המתנגדים להשתתפות ילדם בפעילות יודיעו על כך לבית הספר באמצעות טופס האישור."

וכן:
 3.3.6.ז' – "אחראי הטיול יוכל להיעזר בתחומי הדעת של ההורים המלווים ולשלבם בפעילות החינוכית בטיול לצורך העשרת התלמידים."

וגם: חשוב ביותר –
בית הספר מחוייב לתכנית לימודים חלופית לתלמידים ש"מסיבות שונות אינם נוטלים חלק בטיול"  – סעיף 3.8 [טיול – כולל סיור. כל יציאה משטח ביה"ס]

– – – – – – – – 
כלומר – הטיול הוא אמנם חלק מתכנית הלימודים הבית ספרית, אך ההשתתפות בו אינה חובה.  הורים רשאים שלא לאשר השתתפות ילדיהם בטיול / בפעילות חוץ,  וגם לא לשלם תמורתה. לתשומת לבכם:
אל תסכימו שפעילות חלופית תוצג לילדיכם כעונש על אי השתתפותו בפעילות (כך נוטים בתי הספר לרוב להציג זאת), והקפידו לוודא שהפעילות החלופית אכן אינה "עונשית" באופיה.
– – – – – – – – 

 • חוק זכויות התלמיד – אין להעניש תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו

  "מוסד חינוך לא ינקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו."

ההורים אמורים לקבל פירוט של תכנית הפעילויות החיצוניות בתחילת שנת הלימודים, וזכותם לא לאשר השתתפות ילדם/תם בפעילות, ולא לשלם עבור פעילות זו.

          הורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו.

סל תרבות

3.3  תשלומי הורים

פעילות סל היא חלק משירותי הרשות*, הממומנים באמצעות תשלומי הורים ומאושרים על ידי ועדת החינוך של הכנסת מדי שנה.
הסכום המרבי המאושר לתשלום בעד פעילות סל תרבות מפורסם בחוזר תשלומי ההורים המפורסם עם תחילתה של כל שנת לימודים.
הסכומים שנגבים מהורי התלמידים ישמשו למימון הפעילות עצמה וההיסעים ולא ישמשו לצורך העסקת עובדים, מלווים בפעילות, השתלמויות צוות וכיו"ב. יש להתאים את גביית התשלום לעלות הפעילות בפועל, ובכל מקרה אין לגבות מעבר לסכום המרבי שאושר.
גביית תשלומי ההורים תתבצע על ידי הרשות המקומית או הבעלות, או על ידי מנהל המוסד החינוכי.

 • אין חובה לשלם תשלומי רשות. בדקו היטב את הפעילות המוצעת. אם היא בעייתית, כמו לדוגמא המופע קוביות של שוקולד, סרבו לשלם ואל תאשרו את השתתפות ילדיכם בפעילות.
 • סל תרבות ארצי – כל תוכניות הסל. תוכלו למצוא כאן פרטים על הסל והתוכניות שבו.

– – – – – – – – – – –

לרוב מעורבים גופים חיצוניים בפעילות חוץ ראו ריכוז מקורות מידע בנושא מעורבות גופים חיצוניים במוסדות החינוך

– – – – – – – – – – –

מידע על טיולים ופעולות חוץ:

 • מסע ישראלי – חשוב מאד לקרוא: "מסע ישראלי": טיפול המרה לאומני וגזעני לבני נוער / גיל גרטל. שיחה מקומית 22.8.2019*
  – "השילוב הייחודי בין מרכיביו הסגוליים של המסע מעניקים לו כוח לחולל חוויות מפתח ולשנות את זהותם ואת תפיסותיהם האישיות והחברתיות של המשתתפים בו"
  – בהנחיות למדריכים מובהר, "כי מטרת השיח אינה לצאת עם סימן שאלה, אלא עם קריאת כיוון תוך התייחסות לדעות שנשמעו ביחידה ולאור מטרות המסע כפי שמופיעות בתיק המדריך".
  – בערב (יום שישי בשבוע) בחולצות לבנות וכיפות, מבקרים התלמידים בכותל המערבי, והמדריך מסביר לתלמידים מהו הנכון: "כשאני מסתכל על חילונים שיוצאים בשבת למסיבות, לקניות ואפילו לעבודה, אני מרגיש שהם פשוט מפספסים בגדול. אני מרגיש שהם פשוט לא מבינים מה הם מפסידים. אני ממליץ לכם, תנו צ'אנס לשבת. תגידו לאבא שיעשה קידוש, תלכו לבית הכנסת, תחושו את האווירה. השבת היא כל כך מיוחדת וכל כך חשובה לעם ישראל. חבל שלא תרגישו את מה שאני מרגיש".
  – המדריך שנישק את רגבי האדמה בגוש עציון והסביר: "האדמה הזו קדושה. כאן הלכו אבותינו, והאדמה הזו ספוגה בדם הלוחמים. זוהי הארץ המובטחת שאלוקים הבטיח לאברהם אבינו. זוהי המולדת של העם היהודי וכל אחד מאתנו צריך לעשות את הכול לשמור על האדמה הזו כדי שהיא תישאר שלנו לעד."
  *מבוסס על מחקר של ד"ר דורון לימור, שצפה במסעות בשנים 2009 – 2014, ופענח כיצד מתרחש החינוך הפטריוטי במסגרת "מסע ישראלי". מסע ישראלי – תקציר דוקטורט – דורון לימור.
  מתוך פסקת הסיכום של התקציר:
  "זהו מסע לפטריוטיות שמעוורת את מנהלי בתי הספר, המורים, המדריכים, ובעיקר את התלמידים. זהו מסע שלא מפגיש אותם באמת עם נופי הארץ ומאפייניהם הפיזיים והאנושיים הייחודיים. התוכנית מנצלת את היציאה מבית הספר לקידומם של אינטרסים פוליטיים ואידיאולוגיים מובהקים."

 • של"ח – של"ח – שדה-לאום-חברה – הוא פרוייקט של מנהל חברה ונוער הפועל בבבתי ספר שמעוניינים בכך. דיווחים לאורך השנים, כמו גם עיון בחומרי הלימוד המלווים את התוכנית, מראים שהשיח הדתי-אמוני וגם זה הלאומני, נוכחים בו במידה רבה. חשוב גם לדעת שבבתי הספר בהם פועל של"ח נדרשים ההורים לממן את הסיורים, שהם חלק אינטגרלי מהתוכנית, במסגרת תשלומי רשות.  ראו דוגמאות.


חזרה לעמוד ריכוז מקורות מידע