• בית
 • מקורות מידע: מעורבות גופים חיצוניים במוסדות החינוך – עמותות ותכניות חיצוניות

מקורות מידע: מעורבות גופים חיצוניים במוסדות החינוך – עמותות ותכניות חיצוניות

תכנית חיצונית היא תכנית בלתי פורמלית, שמחוץ למערכת הלימודים הפורמלית, ולכן, בהגדרה, אינה יכולה להיות פעילות חובה.
כל תכנית שאינה במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית מחייבת יידוע ההורים מראש וקבלת הסכמתם להשתתפות ילדיהם בפעילות.

כמה כללים שכדאי לזכור ולפעול על-פיהם:

 • אם לא יידעו אתכם מראש ולא בקשו את אישורכם להשתתפות ילדיכם בפעילות – זה לא תקין.
 • אם זו פעילות בלתי פורמלית, כלומר – אינה חלק מתכנית הלימודים הפורמלית של משרד החינוך – אין להנהלת המוסד החינוכי סמכות לחייב את ילדיכם להשתתף בפעילות.
 • איך תדעו אם מדובר בתכנית לימודים פורמלית או לא? –
  א. שאלו את הנהלת המוסד ודרשו לראות מסמך רשמי המצביע על כך שמדובר בתכנית הלימודים הפורמלית.
  ב. בדקו בעצמכם – הנה רשימת המקצועות בתכנית הלימודים הפורמלית: יסודי וחט"ב, ותחומי הדעת בהם עוסקים בקדם-יסודי, גני- הילדים. 
  ג. אם במערכת השעות ישנם מקצועות שאינם רשומים בתכנית הרשמית – בדקו אם הם מקצועות שמשקפים את הייחודיות הבית ספרית – ייחודיות שאתם אמורים לדעת עליה ולקבל מידע ברור ושקוף לגביה (בית ספר לאומנויות / מדעים וכו').
 • כל שעה במערכת שאינה נכנסת תחת הקטגוריות שלעיל – היא פעילות בלתי פורמלית שלא יכולה להתבצע במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית וביה"ס לא יכול לחייב השתתפות ילדיכם בה.

לרשותכם בדף זה מידע על:
חוקים ותקנות
מחקרים
תכניות ועמותות

חזרה לעמוד ריכוז מקורות מידע

חוקים ותקנות:

חוזר מנכ"ל – תשלומי הורים תש"פ

ההורים אמורים לקבל פירוט של תכנית הפעילויות החיצוניות בתחילת שנת הלימודים, וזכותם לא לאשר השתתפות ילדם/תם בפעילות, ולא לשלם עבור פעילות זו.
הורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו.

תשומת לבכם לסעיפים א', ח' ו-ט':
א. 
התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ולתשלומים עבור שירותי רשות.
שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם.
שירות החובה היחיד הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.
כל יתר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך
שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו.

ח. תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים לתוכנית ולתשלום עבורה.
אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים
ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו בתוכנית להשתחרר לביתם.
אם תוכנית לימודים נוספת שובצה באמצעו של יום הלימודים,
 יש לאפשר לכל התלמידים
להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה,
או להציע לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה, פעילות חינוכית אחרת.
את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.

ט. גבייה עבור רכישת שירותים מרצון מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד
מן ההורים לתשלום ולשירות. אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית.
אם הוחלט לקיים את השירות במהלכו של יום הלימודים, ישותפו בו כלל התלמידים.

תל"ן – ראו לעיל – תשלומי הורים וכן ריכוז מידע בנושא באתר כל-זכות

קרן קרב – תכנית קרב ומעורבות בחינוך

כמה הדגשים:

6.1.3.2 תכניות קרב מיועדות לכלל התלמידים במוסד החינוכי.
כדי לשלב את פעילות קרב במהלכו של יום הלימודים (ולא רק בסופו) יש לקבל את הסכמת 75% מההורים לפחות.
תלמידים שהוריהם אינם מעוניינים להשתלב בתכנית ישובצו בפעילות חינוכית חלופית בבית הספר.

6.1.3.4 פעילויות שעות קרב לא יתבצעו על חשבון שעות התקן שנקבעו לבית  הספר או במקומן.

6.1.3.5 בשום מקרה לא יופעל מדריך קרב כמורה למקצועות הלימוד של בית הספר שנקבעו בתכניות הלימודים הרגילות.

מבחני תמיכה למרכזים להעמקת החינוך היהודי בבתי ספר ממלכתיים (2019)

 "סעיף 7(ד)- מבחנים ותנאים:
7(ד) הפעילות הנתמכת אינה נערכת במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית בבתי הספר;

ראו רשימת מקבלי התמיכות בין השנים 2013-2018 נתוני תמיכות מרכזי זהות 2013-2018 (3)

חוזר מנכ"ל – בתי ספר בניהול עצמיסעיף 2.3 / ב. / 7) ד-ז.

7)  הפעלת תכנית חינוכית ותכנית לימודים נוספת (תל"ן) בבתי הספר בניהול עצמי
 ד) התכניות החינוכיות והתל"ן יאושרו פדגוגית ותקציבית בוועדה המלווה הבית-ספרית טרם פתיחת שנת הלימודים… (הוועדה המלווה כוללת נציגות הורים).
ה) בית הספר יקבע גורם מוביל מטעמו להפעלת התכנית החינוכית…
ו)בית הספר יגבש תכנית עבודה מפורטת להפעלת התכנית בהתאמה לצורך החינוכי  (מטרות, יעדים, משאבים, מדדי תפוקה וכלי הערכה).

האמנה הבינמגזרית להפעלת תכניות במערכת החינוך 

הכנסת תוכניות לבתי הספר תתבצע בהתאם לתהליך שותפות מיטבית כפי שמופיע בהמלצות השולחן העגול הבינמגזרי ובהנחיות משרד החינוך.

המנהלים במוסדות החינוך יפעלו לשיתוף הרשות המקומית, ההורים, הפיקוח, הצוות והתלמידים בתהליך קבלת ההחלטות על שילוב תכניות חיצוניות במוסדות החינוך.

תבחינים לתוכנית חיצונית.

מודל לשילוב תכניות במסגרת החינוכית

מצביע על מקומם של ההורים בתהליך: נציגות הורים שמהווה חלק מהוועדה המלווה את התכנית וכן "הצגת התכניות בפני כלל צוות המסגרת החינוכית וההורים" טרם ביצוען.
שילוב תוכנית חיצונית בלווי ועדה מלווה– בראשות מנהל/ת המסגרת החינוכית ובהשתתפות: אגף החינוך, פיקוח, צוות ביה"ס, נציגות הורים  

חוזר מנכ"ל – שילוב תכניות חיצוניות:

על פי החוזר – סעיף 3 – ניתן לשלב במוסדות החינוך אך ורק תוכניות הרשומות במאגר התוכניות הממוחשבבמסלול הירוק או הכחול .
באתר מאגר התכניות מובהר כי פעילות חד פעמית (הרצאה, מופע, סדנא יחידה, יום שיא וכדומה) אינה תכנית ומקומה אינו במאגר. שילובה של פעילות חד פעמית במוסד החינוכי מותנה באישור המנהל או המפקח.

לתשומת לבכם:
מנהלת היחידה לניהול תכניות ושותפויות בין-מגזריותהבהירה במענה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת כי "מבחינת המשרד , פעילות החוזרת לפחות שלוש פעמים במהלך שנת הלימודים (למשל פעילות לקראת חגי ישראל) היא תוכנית, ועל כן היא חייבת בכללים החלים על תוכניות  חיצוניות." 

במאגר התכניות של משרד החינוך תוכלו למצוא פירוט על התכנית, מטרותיה, הארגון העומד מאחוריה, קהל היעד, נציג מלווה של משרד החינוך (בתכניות במסלול הירוק) ועוד.
חשוב לציין שכל מפעיל יכול להעלות את תכניתו למאגר התכניות, ועצם הימצאות התכנית במאגר אין משמעה שהיא ראויה ומפוקחת. זכותכם לשאול ולברר בכל שאלה וספק שמתעורר.

3.4 תוכניות המיועדות להפעלה בגני ילדים
שילובה של תוכנית חינוכית חיצונית בגני הילדים מותנה בהיוועצות עם פורום משולב הכולל את מנהל/ת הגן, גננת מובילה, הפיקוח על הגן, מנהל/ת מחלקת גני ילדים ברשות, נציגות הורים ובעלי עניין נוספים, לצורך בחינה מושכלת ומקצועית של שילוב תוכניות חיצוניות בגני הילדים.

חוזר מנכ"ל בנושא תכנית הלימודים תרבות יהודית – ישראלית

סעיף  2.2 תרבות יהודית ישראלית – מקצוע זה ילמד על ידי מורים מצוות בית הספר בלבד

זכויות ואחריות בבית הספר: הזכות לתת זכות

"זכות ההורים לדעת מראש על כל פעילות הנעשית מחוץ לכותלי בית-הספר ועל כל פעילות החורגת משעות הלימוד: זכותם לאשר (בכתב) או שלא לאשר את השתתפות ילדיהם בפעילות."

______________________________

מחקרים:

עמותות במערכת החינוך – מרכז המחקר והמדע של הכנסת :

מידע על מעורבות גורמים חיצוניים בפעילות חינוכית במוסדות החינוך

מצורף גם כקובץ – דוח מממ כניסת גופים חיצוניים – יולי 2017

–  דוח הכנסת שהוכן עבור ח"כ גרמן. על פי הדוח, שפורסם ב- יולי 2017 (ע' 7):
מנהלת היחידה לניהול תכניות ושותפויות בין-מגזריותהבהירה במענה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת כי "מבחינת המשרד , פעילות החוזרת לפחות שלוש פעמים במהלך שנת הלימודים (למשל פעילות לקראת חגי ישראל) היא תוכנית, ועל כן היא חייבת בכללים החלים על תוכניות  חיצוניות." 

כלומר – פעילות חגים של עמותות וגרעינים תורניים, לרבות כניסת אנשי חב"ד, המגיעים בדר"כ שלוש-ארבע פעמים בשנה, חייבת לעמוד בתנאי הרישום במאגר התכניות של משרד החינוך.
בין היתר, תכנית כזו צריכה להיות כלולה בתכנית העבודה השנתית  של בית הספר, שאמורה להיות מאושרת על ידי הועדה המלווה – הכוללת נציגות הורים – עוד לפני פתיחת שנת הלימודים,
כפי שמודגש בחוזר מנכ"ל בנושא ניהול עצמי של בתי הספר היסודיים.

דוח מממ מידע על מעורבות גורמים חיצוניים במוסדות חינוך ינואר 2018

דוח שהוכן עבור ח"כ תמר זנדברג . על פי הדוח, שפורסם בינואר 2018 (ע' 15):
"ככלל, משרד החינוך ממליץ לבתי הספר לקבל את אישור ההורים בהפעלת תכניות חיצוניות, וכי בבתי ספר בניהול עצמי יש חובה להביא ההצעה בפני הוועדה המלווה בה חבר גם נציג ההורים."

כלומר, הכנסת גופים חיצוניים לכיתות צריכה להיכלל בתכנית העבודה השנתית, שאמורה לקבל את אישור הוועדה המלווה של ביה"ס, הכוללת נציג הורים, לפני תחילת שנת הלימודים.

עושים נפשות 2017 – דוח מולד – דוח מקיף על פעילות עמותות דתיות בבתי ספר

 מולד – מדריך מאגרי מידע – עמותות – ריכוז צעדים לאיתור פעילות עמותות בבתי ספר

______________________________

מידע על תכניות ועמותות:

מומלץ לא לאפשר כניסת גופים חיצוניים בכלל, ועמותות דתיות בפרט, למוסד החינוכי.
כל כניסה של גוף חיצוני רצוי שתעשה רק לאחר קבלת תשובות מספקות מההנהלה לשאלות שתפנו אליה, ותוך שמירה על זכותם של ההורים שלא לאשר את השתתפות ילדיהם בפעילות.
ראו דף הנחיה מפורט בנושא מעורבות גופים חיצוניים בחינוך – מידע והנחיה להורים.

כאן נרכז דוגמאות לעמותות ותכניות המצביעות ומדגישות את הבעייתיות שבפעילותן:

רשימת התכניות בנושאי יהדות שפעלו בתשעז – נספח דוח מממ – ינואר 2018 – הרשימה כוללת התייחסות לעמותות שפעלו בתשע"ז (רובן פועלות גם כיום) במוסדות החינוך הממלכתיים. 

רוח יהודית  – בבתי ספר בהם פועלת התכנית מקבלת העמותה המפעילה אותה שעה שבועית קבועה במערכת,  בניגוד לתקנות ולנהלים, ומבלי לידע את ההורים שמדובר בתכנית שהיא מחוץ למערכת הלימודים הפורמלית. תכנית בלתי פורמלית, בהגדרה, לא יכולה להיות חלק ממסגרת הלימודים הפורמלית, ומאליו ברור שאינה יכולה להיות פעילות חובה.
ראו מכתב שנשלח מטעמנו למנהלי בתי ספר בהם פועלת רוח יהודית, וכן כתבה בנושא שפורסמה בעיתון "הארץ": מטרת השיעור: קירוב אלפי חילונים רחוקים, בתקצוב משרד החינוך / אור קשתי 8.2.2019

אומ"ץ – "העמותה חרטה על דגלה קירוב לבבות בעם ישראל תוך יצירת הלימה בין הזהות היהודית וארון הספרים היהודי לבין קהלים במערכת החינוך הממלכתית."

מדרשת להב – על פי מידע שנמצא במאגר התכניות של משרד החינוך, מאחורי המדרשה עומד ארגון דתי בשם פנים אל פנים –  נועם ישראל .

פנים אל פנים – נועם ישראל עומד, כאמור, מאחורי מדרשת להב ופועל בין היתר גם בקיבוצים ומושבים ובצבא. מטרתם: לקרב לתורה. ראו מכתב הרב הראשי המברך אותם על פועלם.

חב"ד – ראו ריכוז מידע על חב"ד בבלוג שלנו: חב"ד – מה הם אומרים? ו-חב"ד – לא ליד הילדים!. מומלץ להימנע מכל שיתוף פעולה עם אנשי חב"ד, וחשוב למנוע כניסתם למוסדות החינוך באופן גורף.

אח"י – בבתי ספר בהם פועלת התכנית מקבלת העמותה המפעילה אותה שעה שבועית קבועה במערכת,  בניגוד לתקנות, ומבלי לידע את ההורים שמדובר בתכנית שהיא מחוץ למערכת הלימודים הפורמלית.

לאורו נלך – התכנית פועלת בבתי ספר על יסודיים ממלכתיים, למרות שבמאגר התכניות של משרד החינוך נכתב כי היא מיועדת לממ"ד בלבד – סוג פיקוח: ממלכתי-דתי.

גרעין חינוכי קרית אונו-סביון – פועל במוסדות החינוך הממלכתיים בקריית אונו. שימו לב למטרות הרשמיות של העמותה: "הפצת תורה, אמונה ותרבות תורנית יהודית בקרב כל שכבות האוכלוסיה. פעילות צדקה, חסד ורווחה לנזקקים. הקמת מעונות ומוסדות חינוך לכלל הציבור ולמשפחות מעוטי יכולת. הקמת בית מדרש וכולל ללימוד תורה ומסגרות תורניות "

ארגון "זהות" – ארגון גג של עמותות דתיות המפעילות בנות שירות שנכנסות "לחנך" את ילדי החינוך הממלכתי ולהשפיע עליהם יהדות אמונית.
בקישור זה נמצא הדוח המילולי לשנת 2017 ובו רשימת העמותות החברות בארגון הגג "זהות".

מרכז רעות רמת גן – דוגמא לעמותה החברה בארגון זהות. בין מטרותיו: "הפצת יהדות וערכים יהודים".

______________________________

תמיד זכרו:
אתם שולחים את ילדיכם למוסד חינוך ממלכתי.
לו רציתם שילדיכם יקבלו חינוך דתי הייתם שולחים אותם למוסד חינוך ממלכתי-דתי. לו הייתם מעוניינים בתגבור לימודי יהדות – הייתם מבקשים להצטרף לתכנית תל"י – תגבור לימודי יהדות – הפועלת במוסדות החינוך הממלכתיים או מצטרפים לזרם המשלב בו לומדים יחדיו תלמידים חילוניים ודתיים.
אין למוסד החינוך הממלכתי סמכות לפגוע בזכותכם וחובתכם ההורית להעניק לילדיכם חינוך על פי דרככם; בין היתר זכותכם להימנע מהקניית חינוך דתי לילדיכם.

חזרה לעמוד ריכוז מקורות מידע