• בית
 • מקורות מידע: ריכוז מקורות בנושא גני ילדים

מקורות מידע: ריכוז מקורות בנושא גני ילדים

ריכוז מידע בנושא גני ילדים 

                                                                        חזרה לריכוז מקורות מידע

תמיד זכרו:
אתם שולחים את ילדיכם, מבחירה, למוסד חינוך ממלכתי.
לו רציתם שילדיכם יקבלו חינוך דתי הייתם שולחים אותם למוסד חינוך ממלכתי-דתי. לו הייתם מעוניינים בתגבור לימודי יהדות – הייתם מבקשים להצטרף לתכנית תל"י – תגבור לימודי יהדות – הפועלת במוסדות החינוך הממלכתיים או מצטרפים לזרם המשלב בו לומדים יחדיו תלמידים חילוניים ודתיים.

אין למוסד החינוך הממלכתי סמכות לפגוע בזכותכם וחובתכם ההורית להעניק לילדיכם חינוך על פי דרככם; בין היתר זכותכם להימנע מהקניית חינוך דתי לילדיכם.

ועוד:  גן-ילדים או בית-ספר, ככל מוסד שלטוני, יכול לפעול רק על פי מה שהותר לו במפורש בחוק. זכותכם לדרוש לקבל לידיכם את המסמכים וההנחיות הרשמיות והמפורשות על פיהם פועל המוסד החינוכי.

משאלת ההורים ברישום לגן הילדים

 1. (א)  בבוא אדם לרשום ילד לגן הילדים לפי תקנות אלה, ישאל הרשם את הרושם על החינוך הרצוי לו בלשון זו:
  "לפי החוק אתה רשאי לרשום את הילד/ה למוסד לחינוך ממלכתי או למוסד לחינוך ממלכתי דתי. האם רושם אתה את הילד/ה לגן ילדים ממלכתי או לגן ילדים ממלכתי דתי?"
  (ב)  הרשם לא יוסיף הערה כלשהיא לגבי השאלה שבתקנת משנה (א).
 • חוברת רישום לגנים תשפ"ה

 • ע' 22 סעיף 7.3 :א. הרושם/המבקש יפרט את המגמה המבוקשת: ממלכתי; ממלכתי דתי; מוכר שאינו רשמי. הרשות תשבץ את התלמידים הזכאים לחוק לימוד חובה על פי המגמה המבוקשת.
  במקרים של פתיחת גן יחיד ביישוב תיקבע המגמה לפי המספר הגדול של בקשות ההורים. כעקרון לקבוצת המיעוט יינתן מענה בנפרד, בהתאם לנהלי משרד החינוך.
 • ע' 6 סעיף 4.3:למען הסר ספק מובהר בזאת שאין לגבות מההורים דמי קדימה בעת הליך הרישום, וכן אין להתנות רישום לגני ילדים בתשלום או בכל דרישה אחרת (לרבות דרישת חוב) שבמערכת היחסים בין הרשות לבין הורי התלמיד.
 • ע' 44 – נספח ז': טופס הרשמה סטנדרטי לרישום לגנים גילאי 3-5

"שימו לב, הרשות אינה אמורה לגבות מההורים דמי קדימה בעת הליך הרישום או להתנות את הרישום בתשלום או בכל דרישה אחרת, לרבות דרישת חוב."

(חלק מהרשויות משלבות בטופס ההרשמה המקוון אפשרות להתחייבות לתשלום עבור תשלומי רשות שונים, כולל חוגים ותל"ן, מבלי לפרט באילו תוכניות מדובר. מומלץ מאד שלא להתחייב לתשלום במעמד ההרשמה, ולהמתין עד קבלת מידע מפורט אודות הפעילויות המתוכננות. אם הטופס לא מאפשר לכם רישום ללא התחייבות לתשלום – זה לא חוקי. פנו למחלקת החינוך ברשות, הציגו את הנחיות משרד החינוך, ודרשו הרשמה ללא התחייבות).

באתר כל-זכות תוכלו למצוא ריכוז נוסף של מידע בנושא רישום לגן ילדים (זכות); ורישום לבית ספר יסודי (זכות);  

– – – – – – – – – – –

זכויות ואחריות בבית הספר: הזכות לתת זכות

"זכות ההורים לדעת מראש על כל פעילות הנעשית מחוץ לכותלי בית-הספר ועל כל פעילות החורגת משעות הלימוד: זכותם לאשר (בכתב) או שלא לאשר את השתתפות ילדיהם בפעילות." (נדלה מאתר משרד החינוך 2021).

– – – – – – – – – – –

שינוי במדיניות משרד החינוך הביא לכך שהשנה ייכנסו גופים חיצוניים לגנים ולכיתות הלימוד כחלק מתוכנית הלימודים הכללית של המוסד החינוכי.
אבל, וזה חשוב, המשרד מדגיש כי: "לגבי התוכניות במאגר, על מנהלי מוסדות החינוך להפעיל שיקול דעת מקצועי ומושכל לבחירת תוכניות ומענים שישולבו במוסד החינוך" (סעיף 4).
מאגר התוכניות והמענים מכיל אלפי תוכניות, וחשוב לקבל הסבר מהנהלת בית הספר, ככל שיש לכם הסתייגות מתוכנית שנבחרה, מדוע נבחרה תוכנית זו ולא אחרת.

במאגר התכניות והמענים של משרד החינוך תוכלו למצוא פירוט על התכנית, מטרותיה, הארגון העומד מאחוריה, קהל היעד, נציג מלווה של משרד החינוך (בתכניות במסלול הירוק) ועוד.
חשוב לציין שכל מפעיל יכול להעלות את תכניתו למאגר התכניות, ועצם הימצאות התכנית במאגר, גם אם היא במסלול הירוק (בליווי נציג המשרד), אין משמעה שהיא ראויה ובטוחה. זכותכם לשאול ולברר בכל שאלה וספק שמתעורר.

לתשומת לבכם:
על פי החוזר – סעיף 4 – "מנהלי מוסדות חינוך רשאים להפעיל ולשלב במוסד החינוכי אך ורק תוכניות ומענים המופיעים במאגר". משרד החינוך מדגיש כי: "אין לשלב במוסדות חינוך תוכניות ומענים שאינם רשומים במאגר.ובמשתמע – כל כניסה של אדם זר, שאינו חלק מצוות הגן הקבוע, לשם פעילות מול תלמידים במוסד החינוכי חייבת לעמוד, כתנאי סף, בקריטריון זה. 

כלומר – כל פעילות, כולל פעילות חגים של אנשי חב"ד, עמותות שונות וגרעינים תורניים, חייבת לעמוד, בראש וראשונה, בתנאי הרישום במאגר התכניות של משרד החינוך.

עוד נדגיש, כי לצד כל תכנית המיועדת לגני הילדים הנמצאת במאגר התוכניות והמענים מופיעה הערה:

"הערה: שילובה של תוכנית חינוכית חיצונית בגני הילדים מותנה באישור האגף הקדם יסודי"
הורים!
לכל פעילות שהגננת מבקשת לשלב בה גורם חיצוני דרשו לראות את האישור מהאגף הקדם יסודי לשילובה בגן.

– – – – – – – – – – – 

במענה לשאלת חברת הכנסת יעל גרמן בדבר חובת יידוע ההורים בעניין פעילויות גופים חיצוניים, והבהרה שאינן חובה, נמסר ממשרד המשפטים כי:

"…גם לאחר תיקון המבחנים* נדרשים בתי הספר ליידע את הורי התלמידים על כל פעילות רשות המתקיימת בתוך המוסד החינוכי." – מענה לפנייתך בעניין שינוי נהלי משרד החינוך – 27.8.2019

וכן:
באשר לחובת היידוע של בתי הספר מבירור שערכנו מול משרד החינוך עולה כי זו ההוראה הניתנת על ידם לבתי הספר. הסימוכין לכך מצוי בסעיף 3.3 לחוזר מנכ"ל לעניין שילוב תכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך מיום 15.10.2018 , המפנה לאמנה הבין מגזרית להפעלת תכניות במערכת החינוך. – מענה המשך לפנייתך בעניין נהלי משרד החינוך – 26.9.2019

*מבחני תמיכה למרכזים להעמקת החינוך היהודי במוסדות חינוך ממלכתיים

ראו גם מודל לשילוב תוכניות חיצוניות במסגרת החינוכית כפי שמופיע באתר משרד החינוך. המודל מצביע על מקומם של ההורים בתהליך: נציגות הורים שמהווה חלק מהוועדה המלווה את התכנית וכן "הצגת התכניות בפני כלל צוות המסגרת החינוכית וההורים" טרם ביצוען.

– – – – – – – – – – – 

 • חוזר מנכ"ל בעניין טיולים ופעילות חוץ בגן הילדים

 • 2.3  קשר עם ההורים
  2.3.1 הודעה להורים: יש לשלוח להורים חוזר בתחילת שנת הלימודים ובו פירוט של תכנית הטיולים של הגן.
  2.3.2 אישור הורים: על ההורים לשלוח לגננת הודעה בכתב שהם מאשרים את יציאתו של הילד לכל טיול בנפרד, ובה עליהם לציין אם לילד יש בעיות רפואיות חריגות ולפרטן.
 • 3.5.3     הודעה להורים: ההורים יקבלו, בפגישתם הראשונה עם הגננת, מידע כולל על הטיולים המתוכננים. לפני כל יציאה לפעילות מחוץ לגן על מנהלת הגן לשלוח להורים הודעה על הפעילות שתכלול פירוט של הציוד האישי שעל הילדים להביא לטיול, ובכלל זה לבוש מתאים, כובע, מים ואוכל. על מנהלת הגן לקבל אישור בכתב מההורים לפני היציאה לפעילות."

– – – – – – – – – – – 

החוק למניעת העסקה של עברייני מין קובע ש"מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001.
הגדרת "עבודה": "עבודה בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות מתן שירותים, המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים או עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע."
"כל מנהל מוסד חינוכי או בעלים על מוסד חינוכי, או מי מטעמו, המעסיק אדם באמצעות קבלן או בכל דרך אחרת, באופן קבוע או סדיר או זמני, נדרש לוודא כי יש לאותו אדם האישור המתאים ממשטרת ישראל על העדר הרשעה/הרשעות בגין עברות מין."

דרשו ממנהלי המוסד החינוכי להציג בפניכם אישור כאמור, של כל אדם שנכנס למוסד החינוכי, לכל סוג של פעילות עם התלמידים.

– – – – – – – – – – – 

חוזר מנכ"ל – תשלומי הורים תשפ"ד

ההורים אמורים לקבל פירוט של תכנית הפעילויות החיצוניות בתחילת שנת הלימודים,

וזכותם לא לאשר השתתפות ילדם/תם בפעילות, ולא לשלם עבור פעילות זו.

הורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו.

תשומת לבכם לסעיף ג 1):

ג 1) התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ולתשלומים עבור שירותי רשות.
שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם.
שירות החובה היחיד הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.
כל יתר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו.

– – – – – – – – – – – 

איסור פרסומת מסחרית במוסדות החינוך

בין היתר: – אין להפעיל

 • פרסומת ישירה לתלמידים;
 • פעילות המשלבת היגדים ומאפיינים הנוגדים אמות מידה חינוכיות או חברתיות;
 • פעילות שתגרום להוצאה כספית כתוצאה מהפרסום, מההתקשרות או ממתן החסות;
 • פעילות המשלבת פרסומת שתגרום לחוסר שוויון הזדמנויות לרכישה בקרב התלמידים והצוות החינוכי;
 • פעילות המביעה או המשלבת מסרים פוליטיים, מפלגתיים או מחאה חברתית ( סעיף 3.9)

יש איסור על:

 • מגע ישיר עם תלמידים;
 • חלוקת חומר פרסומי ושיווקי;
 • חלוקת מתנות ושוברים להגרלות;
 • קבלת פרטים מזהים מתלמידים;
 • החתמת תלמידים על מסמכים;
 • פרסום של שמות מותגים ומוצרים על אבזרי לבוש וציוד, כגון חולצות ותיקים ( סעיף 3.10)

כדאי גם להכיר את חוזר מנכ"ל בנושא הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך

בחוזר התייחסות נרחבת לאופן בו צריך לנהוג המוסד החינוכי בנושא הספקת מזון.
נושא הכשרות מתייחס אך ורק לסיפוק מזון על ידי המוסד, דרך ספקים או נקודות מכירה בתחומו – סעיפים 4.2, 5.2 ו-11.2.

כמו כן ישנה התייחסות לסוגי המזון המותרים וכן איסור מפורש "למכור, לספק או להגיש בשטח המוסד החינוכי – בגני הילדים ובבתי הספר – ממתקים וחטיפים עתירי שומן, מלח וסוכר, וכן משקאות ומוצרים מתוקים וממותקים." סעיף 11.2ד.

– – – – – – – – – – – 

ועוד מאתר משרד החינוך:

 • פורטל עובדי הוראה – גני ילדים – בין תחומי הדעת שיש ללמד בגן הילדים מצוי גם תחום דעת בנושא מסורת ומורשת. אחד מעשרה תחומים.

 • מדריכים לגננות – המדריכים מתייחסים לתכנים בתחומי הוראה שונים – כולל מסורת ומורשת.
  המלצה שלנו: כבר בתחילת השנה לבדוק עם הגננת באילו תחומים היא מתכוונת להתמקד, ובתחום מסורת ומורשת לדאוג למינון נמוך – אם בכלל –  ואף לבחור יחד עם הגננת את הסיפורים, מתוך המדריכים, שניתן לספר, בדגש על התאמת הסיפור לציבור החילוני.
  למיטב הבנתנו אין נוהל שמחייב הוראת מסורת ומורשת (שכן הוא רק אחד מעשרה תחומי דעת), ובוודאי שלא כזה המחייב הקדשת זמן לנושא בכל שבוע ושבוע. אם הגננת אומרת לכם שהיא פועלת על פי הנחיות משרד החינוך, בקשו ממנה שתציג בפניכם את הנוהל על פיו היא פועלת. (אם תציג בפניכם כזה – נשמח שתצלמו ותשלחו לנו, כדי שנוכל לבדוק את העניין).

 • לתשומת לבכם: רשימת הסיפורים המומלצים על ידי משרד החינוך לעסוק בהם בגיל הרך בממלכתי נמצאים בתוכנית הלימודים בתנ"ך –    ע' 13.

מנהלת הגן בשיתוף הצוות החינוכי יתוו את דרכו הייחודית ויבנו את הפעילויות בהתאמה לאוכלוסיית הגן ולקהילה שאליה הוא משתייך" [ע' 5].

"בבניית מטרות חינוכיות בגן חשוב ביותר להתייחס בין השאר לעולם התרבות של המשפחה ולסביבה החינוכית הרחבה של הילד. כדי שהתערבות תצליח יש להימנע מייבוא של מטרות חינוכיות (מתרבות אחרת) שאינן תואמות את הציפיות והצרכים של ההורים והילדים. "

שיתוף הורים במסגרת הגן:
"הצטרפות של הורים לפעילות בהנחיית הגננת — הצטרפות של ההורה לפעילות מספקת לו הזדמנות לצפות בדרכי ההוראה של הגננת, ואלה ישרתו אותו גם באינטראקציה עם ילדו בבית (למשל עושר השפה, ָ ההמׂשגה של החומרים השונים, ההתייחסות לתהליך הלמידה של הילד ולתוצרי פעילות שבה השתתף. במפגש כזה הילדים נהנים מידיעותיו של ההורה ומיחס אישי שמתאפשר הודות למספר הרב של המבוגרים בגן.
הורים מנחים פעילות — ניתן ליזום פעילויות שבהן ההורים מספרים סיפורים בקבוצות קטנות או פעילויות שבהן הורים מלמדים את הילדים נושא הקרוב ללבם (רופא ילמד את הילדים נושא הקשור ברפואה, גנן ינחה פעילות בתכנים הקשורים לעבודה בגינה ועוד כיד הדמיון והיכולות). הילדים נחשפים כך לתחומי ידע שונים ומתחזקת תחושת השייכות של הילד וההורה לגן.
ניתן לעודד פעילויות משותפות להורים ולילדים בזמן ההגעה לגן, לפני תחילת הפעילות הרשמית. הפעילות יכולה להימשך כעשר דקות ולהיות קבועה מראש (כל הורה יבחר יום בשבוע שבו הוא פנוי לכך).
לדוגמה: ספרייה מזמינה בכניסה לגן תעודד קריאה משותפת להורים ולילדים. פעילות ערה בספרייה תורמת לאווירה אוריינית בגן, וכאשר ההורה שותף לה, היא מעצימה גם את הקשר שלו עם ילדו ומניחה תשתית אוריינית לכל הילדים שמאזינים לסיפור.
הורים מסייעים — ניתן לגייס משאבים שונים של ההורים כדי לסייע לפעילות הגן — ידע בנושאים שונים, עזרה טכנית ויכולות ארגוניות — בהתאם ליכולותיו של כל אחד מההורים.

יש כל כך הרבה תחומים ראויים לעסוק בהם, כפי שרואים בדף עשייה חינוכית בגן. אין שום סיבה שענייני מסורת ומורשת, וסיפורי מקרא וחז"ל, יתפסו חלק נכבד מהעשייה הזאת. יש לכם ההורים אפשרות להשפיע על אלו תחומים יועדפו ועל האופן בו מועבר התוכן, וגם לבוא, כפי שמנחה במפורש המדריך בנושא קשרי משפחה – גן ילדים, אל הגן ולהציע פעילויות נוספות שמתאימות יותר לערכיכם ולאורח חייכם.

ספריית פיג'מה

ספריית פיג'מה בעייתית. ישנם סיפורים ראויים וישנם פחות. הבעיה המרכזית היא בפעילות המוצעת בסוף הסיפור, שהיא לרוב מושכת לכיוון הדת. אם אתם מקבלים את הספרים הללו בגן או בכיתות א'-ב' מומלץ לעיין בהם לפני ההקראה לילדיכם ולהחליט האם הם ראויים, וכמובן להתעלם מההמלצות לפעולה ככל שהן עוסקות במצוות והלכות.
אם במוסד החינוכי מבקשים לגבות כסף עבור ההשתתפות בפרויקט – אתם רשאים שלא לשלם עבורו ולהחליט שילדיכם לא יצרכו את הספרים.
אם הגננת / מורה נוהגת להקריא את סיפורי ספריית פיג'מה בפני הילדים, חשוב להסב את תשומת לבה ולבקשה להפעיל שיקול דעת ולהימנע מהקראת סיפורים או ביצוע הפעלות בעלי אופי דתי-אמוני.
באתר משרד החינוך ישנם חומרים נוספים, אחרים ושונים מאלה המוצעים בספריית פיג'מה. אפשר לבחור מהם חומרים מתאימים יותר ולהציע לגננת.

ראו הצעות לפעילות אלטרנטיבית באתר שלנו.

– – – – – – – – – – – 

בתקופת חגים מופתעים הורים לגלות, כל פעם מחדש, שאיש חב"ד – או נציג גרעין תורני, או עמותה דתית כזו או אחרת –  הגיע לגן הילדים בהזמנת הגננת.
כל המקורות שלעיל מצביעים על כך שמדובר בתופעה לא ראויה, המנוגדת למחוייבות הבסיסית של הנהלת הגן להורי הילדים. 

לנוחיותכם – ריכזנו מידע על חב"ד – בבלוג שלנו: חב"ד – מה הם אומרים? ו-חב"ד – לא ליד הילדים!.

מומלץ להימנע מכל שיתוף פעולה עם אנשי חב"ד, וחשוב למנוע כניסתם, כמו גם כניסת כל גוף דתי אחר, למוסדות החינוך הממלכתיים באופן גורף.

                                                                            חזרה לריכוז מקורות מידע