• בית
 • מקורות מידע: ריכוז מקורות בנושא גני ילדים

מקורות מידע: ריכוז מקורות בנושא גני ילדים

ריכוז מידע בנושא גני ילדים 

                                                                        חזרה לריכוז מקורות מידע

תמיד זכרו:
אתם שולחים את ילדיכם למוסד חינוך ממלכתי.
לו רציתם שילדיכם יקבלו חינוך דתי הייתם שולחים אותם למוסד חינוך ממלכתי-דתי. לו הייתם מעוניינים בתגבור לימודי יהדות – הייתם מבקשים להצטרף לתכנית תל"י – תגבור לימודי יהדות – הפועלת במוסדות החינוך הממלכתיים או מצטרפים לזרם המשלב בו לומדים יחדיו תלמידים חילוניים ודתיים.
אין למוסד החינוך הממלכתי סמכות לפגוע בזכותכם וחובתכם ההורית להעניק לילדיכם חינוך על פי דרככם; בין היתר זכותכם להימנע מהקניית חינוך דתי לילדיכם.

ועוד:  גן-ילדים או בית-ספר, ככל מוסד שלטוני, יכול לפעול רק על פי מה שהותר לו במפורש בחוק. זכותכם לדרוש לקבל לידיכם את המסמכים וההנחיות הרשמיות והמפורשות על פיהם פועל המוסד החינוכי.

משאלת ההורים ברישום לגן הילדים

 1. (א)  בבוא אדם לרשום ילד לגן הילדים לפי תקנות אלה, ישאל הרשם את הרושם על החינוך הרצוי לו בלשון זו:
  "לפי החוק אתה רשאי לרשום את הילד/ה למוסד לחינוך ממלכתי או למוסד לחינוך ממלכתי דתי. האם רושם אתה את הילד/ה לגן ילדים ממלכתי או לגן ילדים ממלכתי דתי?"
  (ב)  הרשם לא יוסיף הערה כלשהיא לגבי השאלה שבתקנת משנה (א).

א. הרושם/המבקש יפרט את המגמה המבוקשת: ממלכתי; ממלכתי דתי; מוכר שאינו רשמי. הרשות תשבץ את התלמידים הזכאים לחוק לימוד חובה על פי המגמה המבוקשת.
במקרים של פתיחת גן יחיד ביישוב תיקבע המגמה לפי המספר הגדול של בקשות ההורים. כעקרון לקבוצת המיעוט יינתן מענה בנפרד, בהתאם לנהלי משרד החינוך.

חוזר מנכ"ל – שילוב תכניות חיצוניות:

3.4 תוכניות המיועדות להפעלה בגני ילדים
שילובה של תוכנית חינוכית חיצונית בגני הילדים מותנה בהיוועצות עם פורום משולב הכולל את מנהל/ת הגן, גננת מובילה, הפיקוח על הגן, מנהל/ת מחלקת גני ילדים ברשות, נציגות הורים ובעלי עניין נוספים, לצורך בחינה מושכלת ומקצועית של שילוב תוכניות חיצוניות בגני הילדים.

לתשומת לבכם:

מנהלת היחידה לניהול תכניות ושותפויות בין-מגזריותהבהירה במענה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת כי "מבחינת המשרד , פעילות החוזרת לפחות שלוש פעמים במהלך שנת הלימודים (למשל פעילות לקראת חגי ישראל) היא תוכנית, ועל כן היא חייבת בכללים החלים על תוכניות  חיצוניות." 

כלומר – פעילות חגים של עמותות וגרעינים תורניים, לרבות כניסת אנשי חב"ד, המגיעים בדר"כ שלוש-ארבע פעמים בשנה, חייבת לעמוד בתנאי המוצג בסעיף 3.4 בחוזר מנכ"ל הוסק בשילוב תכניות חיצוניות.

עוד מודגש באתר מאגר התכניות של המשרד, לצד כל תכנית המיועדת לגני הילדים מופיעה הערה:
"הערה: שילובה של תוכנית חינוכית חיצונית בגני הילדים מותנה באישור האגף הקדם יסודי"
הורים!
לכל פעילות שהגננת מבקשת לשלב בה גורם חיצוני דרשו לראות את האישור מהאגף הקדם יסודי לשילובה בגן.

– – – – – – – – – – – 

 • חוזר מנכ"ל בעניין טיולים ופעילות חוץ בגן הילדים

 • 2.3  קשר עם ההורים
  2.3.1 הודעה להורים: יש לשלוח להורים חוזר בתחילת שנת הלימודים ובו פירוט של תכנית הטיולים של הגן.
  2.3.2 אישור הורים: על ההורים לשלוח לגננת הודעה בכתב שהם מאשרים את יציאתו של הילד לכל טיול בנפרד, ובה עליהם לציין אם לילד יש בעיות רפואיות חריגות ולפרטן.
 • 3.5.3     הודעה להורים: ההורים יקבלו, בפגישתם הראשונה עם הגננת, מידע כולל על הטיולים המתוכננים. לפני כל יציאה לפעילות מחוץ לגן על מנהלת הגן לשלוח להורים הודעה על הפעילות שתכלול פירוט של הציוד האישי שעל הילדים להביא לטיול, ובכלל זה לבוש מתאים, כובע, מים ואוכל. על מנהלת הגן לקבל אישור בכתב מההורים לפני היציאה לפעילות."

– – – – – – – – – – – 

החוק למניעת העסקה של עברייני מין קובע ש"מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001.
הגדרת "עבודה": "עבודה בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות מתן שירותים, המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים או עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע."
"כל מנהל מוסד חינוכי או בעלים על מוסד חינוכי, או מי מטעמו, המעסיק אדם באמצעות קבלן או בכל דרך אחרת, באופן קבוע או סדיר או זמני, נדרש לוודא כי יש לאותו אדם האישור המתאים ממשטרת ישראל על העדר הרשעה/הרשעות בגין עברות מין."

דרשו ממנהלי המוסד החינוכי להציג בפניכם אישור כאמור, של כל אדם שנכנס למוסד החינוכי, לכל סוג של פעילות עם התלמידים.

– – – – – – – – – – – 

חוזר מנכ"ל – תשלומי הורים תש"פ

ההורים אמורים לקבל פירוט של תכנית הפעילויות החיצוניות בתחילת שנת הלימודים,

וזכותם לא לאשר השתתפות ילדם/תם בפעילות, ולא לשלם עבור פעילות זו.

הורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו.

תשומת לבכם לסעיפים א', ח' ו-ט':

אהתשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ולתשלומים עבור שירותי רשות.
שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם.
שירות החובה היחיד הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.
כל יתר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו.

– – – – – – – – – – – 

איסור פרסומת מסחרית במוסדות החינוך

בין היתר: – אין להפעיל

 • פרסומת ישירה לתלמידים;
 • פעילות המשלבת היגדים ומאפיינים הנוגדים אמות מידה חינוכיות או חברתיות;
 • פעילות שתגרום להוצאה כספית כתוצאה מהפרסום, מההתקשרות או ממתן החסות;
 • פעילות המשלבת פרסומת שתגרום לחוסר שוויון הזדמנויות לרכישה בקרב התלמידים והצוות החינוכי;
 • פעילות המביעה או המשלבת מסרים פוליטיים, מפלגתיים או מחאה חברתית ( סעיף 3.9)

יש איסור על:

 • מגע ישיר עם תלמידים;
 • חלוקת חומר פרסומי ושיווקי;
 • חלוקת מתנות ושוברים להגרלות;
 • קבלת פרטים מזהים מתלמידים;
 • החתמת תלמידים על מסמכים;
 • פרסום של שמות מותגים ומוצרים על אבזרי לבוש וציוד, כגון חולצות ותיקים ( סעיף 3.10)

– – – – – – – – – – – 

מנהלת הגן בשיתוף הצוות החינוכי יתוו את דרכו הייחודית ויבנו את הפעילויות בהתאמה לאוכלוסיית הגן ולקהילה שאליה הוא משתייך" [ע' 5].

"בבניית מטרות חינוכיות בגן חשוב ביותר להתייחס בין השאר לעולם התרבות של המשפחה ולסביבה החינוכית הרחבה של הילד. כדי שהתערבות תצליח יש להימנע מייבוא של מטרות חינוכיות (מתרבות אחרת) שאינן תואמות את הציפיות והצרכים של ההורים והילדים. "

שיתוף הורים במסגרת הגן:
"הצטרפות של הורים לפעילות בהנחיית הגננת — הצטרפות של ההורה לפעילות מספקת לו הזדמנות
לצפות בדרכי ההוראה של הגננת, ואלה ישרתו אותו גם באינטראקציה עם ילדו בבית (למשל עושר
השפה, ָ ההמׂשגה של החומרים השונים, ההתייחסות לתהליך הלמידה של הילד ולתוצרי פעילות שבה
השתתף. במפגש כזה הילדים נהנים מידיעותיו של ההורה ומיחס אישי שמתאפשר הודות למספר הרב
של המבוגרים בגן.
הורים מנחים פעילות — ניתן ליזום פעילויות שבהן ההורים מספרים סיפורים בקבוצות קטנות או
פעילויות שבהן הורים מלמדים את הילדים נושא הקרוב ללבם (רופא ילמד את הילדים נושא הקשור
ברפואה, גנן ינחה פעילות בתכנים הקשורים לעבודה בגינה ועוד כיד הדמיון והיכולות). הילדים נחשפים
כך לתחומי ידע שונים ומתחזקת תחושת השייכות של הילד וההורה לגן.
ניתן לעודד פעילויות משותפות להורים ולילדים בזמן ההגעה לגן, לפני תחילת הפעילות הרשמית.
הפעילות יכולה להימשך כעשר דקות ולהיות קבועה מראש (כל הורה יבחר יום בשבוע שבו הוא פנוי לכך).
לדוגמה: ספרייה מזמינה בכניסה לגן תעודד קריאה משותפת להורים ולילדים. פעילות ערה בספרייה
תורמת לאווירה אוריינית בגן, וכאשר ההורה שותף לה, היא מעצימה גם את הקשר שלו עם ילדו ומניחה
תשתית אוריינית לכל הילדים שמאזינים לסיפור.
הורים מסייעים — ניתן לגייס משאבים שונים של ההורים כדי לסייע לפעילות הגן — ידע בנושאים שונים, עזרה טכנית ויכולות ארגוניות — בהתאם ליכולותיו של כל אחד מההורים.

על פי הנחיות משרד החינוך הגננת אמורה לעסוק בין היתר במסורת וחג, וסיפורי המקרא הם חלק מתכנית הלימודים בגן. יש לכם ההורים אפשרות להשפיע על האופן בו מועבר התוכן, וגם לבוא, כפי שמנחה במפורש המדריך בנושא קשרי משפחה – גן ילדים, אל הגן ולהציע פעילויות נוספות שמתאימות יותר לערכיכם ולאורח חייכם. ראו הצעות לפעילות אלטרנטיבית באתר שלנו.

– – – – – – – – – – – 

בתקופת חגים מופתעים הורים לגלות, כל פעם מחדש, שאיש חב"ד – או נציג גרעין תורני, או עמותה דתית כזו או אחרת –  הגיע לגן הילדים בהזמנת הגננת.
כל המקורות שלעיל מצביעים על כך שמדובר בתופעה לא חוקית, המנוגדת לתקנות ולמחוייבות הבסיסית של הנהלת הגן להורי הילדים.

לנוחיותכם – ריכזנו מידע על חב"ד – בבלוג שלנו: חב"ד – מה הם אומרים? ו-חב"ד – לא ליד הילדים!.

מומלץ להימנע מכל שיתוף פעולה עם אנשי חב"ד, וחשוב למנוע כניסתם, כמו גם כניסת כל גוף דתי אחר, למוסדות החינוך הממלכתיים באופן גורף.

                                                                            חזרה לריכוז מקורות מידע