• בית
  • מקורות מידע: תשלומי הורים והסכמת הורים לתכניות לימודים נוספות

מקורות מידע: תשלומי הורים והסכמת הורים לתכניות לימודים נוספות

תשלומי הורים והסכמת הורים לתכניות לימודים נוספות

חזרה לעמוד ריכוז מקורות המידע

חוזר מנכ"ל – תשלומי הורים תש"פ

ההורים אמורים לקבל פירוט של תכנית הפעילויות החיצוניות בתחילת שנת הלימודים,

וזכותם לא לאשר השתתפות ילדם/תם בפעילות, ולא לשלם עבור פעילות זו.

הורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו.

תשומת לבכם לסעיפים א', ח' ו-ט':

אהתשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ולתשלומים עבור שירותי רשות.
שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם.
שירות החובה היחיד הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.
כל יתר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו.

ח. תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים לתוכנית ולתשלום עבורה.
אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים
ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו בתוכנית להשתחרר לביתם.
אם תוכנית לימודים נוספת שובצה באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל
התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה,או להציע לתלמידים
שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה, פעילות חינוכית אחרת.

את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.

ט.גבייה עבור רכישת שירותים מרצון מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד
מן ההורים לתשלום ולשירות. אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית.
אם הוחלט לקיים את השירות במהלכו של יום הלימודים, ישותפו בו כלל התלמידים.

תל"ן ראו לעיל – תשלומי הורים וכן ריכוז מידע בנושא באתר כל-זכות

קרן קרב – תכנית קרב ומעורבות בחינוך

כמה הדגשים:

3.2  תהליך ההצטרפות של מוסד חינוכי בתחומה של רשות מקומית הנכללת בתכנית קרב
מוסד חינוכי שהוצע לו להצטרף לתכנית קרב על ידי רשות החינוך המקומית יבחן את נכונותו של צוות בית הספר לקיים את התכנית ואת הסכמת הורי התלמידים לקיום התוכנית ולהשתתפות במימונה, כמפורט להלן: 3.2.1   על בית הספר לקבל בכתב את הסכמתם של 75% מן ההורים לפחות לתכנית קרב, וכן את התחייבותם לשלם עבורה.

3.2.2   הנהלת בית הספר תאשר את הפעלתה של תכנית קרב בבית הספר וכן את תנאי התכנית כפי שיוצגו לה על ידי הרכז היישובי.

3.2.3   בבית הספר תוקם ועדת היגוי בראשות מנהל בית הספר, וחבריה יהיו נציגי ההורים (לפחות שלושה),  נציגי המורים (לפחות שלושה) והרכז היישובי של תכנית קרב. לישיבות הוועדה יוזמנו המפקח על בית הספר ומנהל אגף החינוך ברשות או נציגיהם.  הוועדה תלווה את הפעלת התכנית במוסד החינוכי לאורך שנת הלימודים, בהתאם לנוהל ועדות ההיגוי.

6.1.3.2 תכניות קרב מיועדות לכלל התלמידים במוסד החינוכי.

כדי לשלב את פעילות קרב במהלכו של יום הלימודים (ולא רק בסופו) יש לקבל את הסכמת 75% מההורים לפחות.

תלמידים שהוריהם אינם מעוניינים להשתלב בתכנית ישובצו בפעילות חינוכית
חלופית בבית הספר.

אם התנגדות ההורים נובעת מקשיים כלכליים, תדאג הרשות המקומית להנחות ולהקלות בתשלום עבור הפעילות של תכנית קרב.

6.1.3.4 פעילויות שעות קרב לא יתבצעו על חשבון שעות התקן שנקבעו לבית הספר או במקומן.

6.1.3.5  בשום מקרה לא יופעל מדריך קרב כמורה למקצועות הלימוד של בית הספר שנקבעו בתכניות הלימודים הרגילות.

תשלומי הורים;

תשלומי ההורים לסוגיהם – חובה ורשות

חוזר תשלומי הוריםהגבלת גובה סכום הגבייה;

שאלות ותשובות בנושא תשלומי הורים (בתחתית הדף המקושר)

שירות החובה היחיד הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. כל יתר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו.

 

                                                       חזרה לעמוד ריכוז מקורות מידע