• בית
  • מקורות מידע: תשלומי הורים והסכמת הורים לתכניות לימודים נוספות

מקורות מידע: תשלומי הורים והסכמת הורים לתכניות לימודים נוספות

תשלומי הורים והסכמת הורים לתכניות לימודים נוספות

חזרה לעמוד ריכוז מקורות המידע

תשלומי הורים – כללי – תשלומי ההורים לסוגיהם – חובה ורשות – "משמעות המילה רשות היא שהורה רשאי להחליט כי ילדו לא יצרוך את השירות המוצע, והוא לא ישלם עבורו בהתאמה. "

שירות החובה היחיד הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.
כל יתר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו.

מצגת תשלומי הורים – כללי –  אתר משרד החינוך.

  • הורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו.
  • תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים לתוכנית ולתשלום עבורה.
  • השתתפות ברכישת שירותים מרצון מותנית בחתימת ההורים, והם יכולים להחליט כי ילדיהם לא יצרכו את השירות ולא ישלמו בעבורו.

חוזר מנכ"ל תשלומי הורים (כללי פירוט פעילויות)

מבוא: אין לגבות תשלום עבור הרשמה, ואין להתנות רישום תלמידים בתשלום כלשהו.

4.1 כללי – תשלומי הרשות הם בגדר רשות בלבד.
לפיכך אין לחייב בתשלום הורה שאינו מעוניין בקבלת השירות, ואין להתנות מתן שירות אחד במתן שירות אחר.

אם הוחלט לקיים את השירות (רשות) למרות אי־הסכמת כל ההורים, יש לשתף את כל התלמידים בשירות האמור או לחלופין
לדאוג לפעילות חינוכית אחרת לתלמיד אשר אינו משתתף בשירות (כגון שילובו בכיתה אחרת, או פעילות בספריית בית הספר וכדומה.)

חוזר מנכ"ל – תשלומי הורים תשפ"ד

תשומת לבכם לסעיפים 1ג1), 1ג8), 1ג10) ו-1ג11) :

ג1) התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ולתשלומים עבור שירותי רשות.

שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם.
שירות החובה היחיד הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.
כל יתר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו.

ג8) על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.

ג10) תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים לתוכנית ולתשלום עבורה.
אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים
ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו בתוכנית להשתחרר לביתם.
אם תוכנית לימודים נוספת שובצה באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה,
או להציע לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה, פעילות חינוכית אחרת את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.

ג11) גבייה עבור רכישת שירותים מרצון* מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים לתשלום ולשירות.
אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית
.
אם הוחלט לקיים את השירות במהלכו של יום הלימודים, ישותפו בו כלל התלמידים.

*סעיף 4א. – רכישת שירותים מרצון =
"…
שירותים המוצעים על ידי בית הספר, שמטרתם בדרך כלל לחסוך בהוצאות על ידי רכישה מרוכזת או להעשיר ולהרחיב את תוכנית הלימודים המתבצעת בבית הספר…
על הגבייה עבור שירותים אלה יש לקבל את אישורו של כל אחד ואחד מהורי התלמידים המקבלים את השירות ולהיות מלווה בחתימתו וכן את אישורו של מפקח בית הספר."

קרן קרב – תכנית קרב ומעורבות בחינוך

כמה הדגשים מתוך חוזר תוכנית קרב למעורבות בחינוך:

3.2 תהליך ההצטרפות של מוסד חינוכי בתחומה של רשות מקומית הנכללת בתכנית קרב
מוסד חינוכי שהוצע לו להצטרף לתכנית קרב על ידי רשות החינוך המקומית יבחן את נכונותו של צוות בית הספר לקיים את התכנית ואת הסכמת הורי התלמידים לקיום התוכנית
ולהשתתפות במימונה, כמפורט להלן: 3.2.1   על בית הספר לקבל בכתב את הסכמתם של 75% מן ההורים לפחות לתכנית קרב, וכן את התחייבותם לשלם עבורה.

3.2.2 הנהלת בית הספר תאשר את הפעלתה של תכנית קרב בבית הספר וכן את תנאי התכנית כפי שיוצגו לה על ידי הרכז היישובי.

3.2.3 בבית הספר תוקם ועדת היגוי בראשות מנהל בית הספר, וחבריה יהיו נציגי ההורים (לפחות שלושה), נציגי המורים (לפחות שלושה) והרכז היישובי של תכנית קרב.
לישיבות הוועדה יוזמנו המפקח על בית הספר ומנהל אגף החינוך ברשות או נציגיהם.
הוועדה תלווה את הפעלת התכנית במוסד החינוכי לאורך שנת הלימודים, בהתאם לנוהל ועדות ההיגוי.

6.1.3.2 תכניות קרב מיועדות לכלל התלמידים במוסד החינוכי.
כדי לשלב את פעילות קרב במהלכו של יום הלימודים (ולא רק בסופו) יש לקבל את הסכמת 75% מההורים לפחות.
תלמידים שהוריהם אינם מעוניינים להשתלב בתכנית ישובצו בפעילות חינוכית חלופית בבית הספר.
אם התנגדות ההורים נובעת מקשיים כלכליים, תדאג הרשות המקומית להנחות ולהקלות בתשלום עבור הפעילות של תכנית קרב.

6.1.3.4 פעילויות שעות קרב לא יתבצעו על חשבון שעות התקן שנקבעו לבית הספר או במקומן.

6.1.3.5 בשום מקרה לא יופעל מדריך קרב כמורה למקצועות הלימוד של בית הספר שנקבעו בתכניות הלימודים הרגילות.

שאלות ותשובות בנושא תשלומי הורים (בתחתית הדף המקושר)

 

חזרה לעמוד ריכוז מקורות מידע