למה "רוח יהודית" פועלת בבתי הספר הממלכתיים?

"רוח יהודית" פועלת בכמה עשרות חטיבות ביניים ותיכונים ממלכתיים ברחבי הארץ.
על פי תיאור הפעילות כפי שמופיע במאגר התכניות של משרד החינוך, מדובר בפעילות שיועדה לשעות שלאחר הלימודים.
בפועל - התכנית, עליה אחראית העמותה החרדית "אורות, ערכים, מסורת ותורה", מועברת כשעה קבועה במערכת השעות הבית ספרית, כאילו היא חלק מתכנית הלימודים הפורמלית, ובפועל נכפה על התלמידים החילונים להשתתף בה.
תכנית בלתי פורמלית לא יכולה, בהגדרה, לקבל שעה קבועה במערכת הלימודים הפורמלית.
באתר מאגר התכניות מצוין גם שהתכנית מתאימה למקצוע תרבות יהודית-ישראלית. על פי חוזר מנכ"ל תרבות יהודית-ישראלית - המקצוע יכול להילמד רק על ידי צוות המורים של ביה"ס (סעיף 2.2 בחוזר).

כחלק מהמאבק בתכנית שלחנו מכתב לכל מנהלי מוסדות החינוך בהם מתקיימת תכנית זו - על פי המצוין במפת הפעילות המתפרסמת באתר "רוח יהודית" ושאלנו:
א. האם מתקיימת השנה פעילות "רוח יהודית" בבית הספר שבניהולך?
ב. אם לא - האם התקיימה בעבר? באילו שנים?
ג. אם כן - האם בכוונתך להמשיך בפעילות או לבטלה לאור המידע שנחשף אודות העמותה ומטרותיה?

שלום רב,

על פי מפת הפעילות המתפרסמת באתר "רוח יהודית", בית ספרך נכלל בין בתי הספר בהם פעילה העמותה.

רצינו להסב את תשומת לבך לכתבה שפורסמה בסוף השבוע בעיתון "הארץ": מטרת השיעור: קירוב אלפי חילונים רחוקים, בתקצוב משרד החינוך / אור קשתי 8.2.2019 (ראו נספח א').

הכתבה עוסקת בפעילות "רוח יהודית" ובקשר ההדוק של העמותה ליוזמת אורות, בראשה עומד יהודה פולישוק.

כפי שניתן לראות בכתבה, מדובר בעמותה שמטרתה המרכזית היא החזרה בתשובה. לדעת מייסד היוזמה, יהודה פולישוק, כפי שעולה מהרצאתו ביום עיון חנוכה תשע"ז- ישיבת הכותל (אורך ההרצאה 40 דקות: 2:39 עד 3:20), יש רק יהדות אחת והיא היהדות החרדית. אין שום יהדות אחרת. לדבריו, יוזמת אורות היא ארגון חרדי ולא דתי ציוני. החרדים הם שומרי התורה, היהדות האותנטית, עבור החילונים, והם "מוכנים" לתת לחילונים גישה אל היהדות הזו, אפילו בלי דרישות מוקדמות כמו כיפה או הפרדה בין בנים לבנות.

מטרת פעילותה של היוזמה בבתי הספר הממלכתיים היא להביא את הציבור החילוני ועוד יותר מכך, המסורתי, ללמוד תורה, להבין איך נראית שבת, ובכך להביא אותו לחזור בתשובה ולהיות זה ששומר על הצביון היהודי (חרדי) של המדינה.

לאור כל זאת, ולאור העובדה שברבים מן המקרים מתברר שפעילות "רוח יהודית" בבתי הספר אינה מתואמת עם ההורים, ואינה על דעתם, אנו סבורים שההתקשרות של בית הספר עם עמותה זו היא שגויה וקיומה של הפעילות כשעה קבועה במערכת השעות, אינה סבירה.

אנו קוראים לך להוציא את העמותה מבית הספר, ולכל הפחות להפוך את השיעור לשיעור רשות בסוף יום; זאת תוך עדכון ההורים וקבלת אישורם מראש להשתתפות ילדיהם בפעילות.

אנו מצרפים להודעה זו גם את הפניה ששלחנו לקראת תחילת שנת הלימודים ובה המלצותינו בדבר האופן בו רצוי שיפעל מוסד חינוכי ממלכתי בכל הקשור למעורבות גופים חיצוניים בחינוך (ראו נספח ב').

לקריאת המכתב ונספחיו: מנהלי בתי ספר – רוח יהודית – מכתב ונספחים

לתיאור תכנית "רוח יהודית" במאגר התכניות של משרד החינוך: 

לריכוז מידע בנושא העמותות – היכנסו לדף  עמותות דתיות בגנים ובבתי-ספר הממלכתיים – מה ניתן לעשות? שבאתר

נושאים