• בית
 • הבלוג החילוני
 • תכנית הלימודים "תרבות יהודית ישראלית" – התראה לפני נקיטה בהליכים – אומרים "לא" למגמת ההדתה

תכנית הלימודים "תרבות יהודית ישראלית" – התראה לפני נקיטה בהליכים – אומרים "לא" למגמת ההדתה

ההדתה פוגעת בזכות לחופש מדת

זוהי קריאה לכל מי שחרד לגורל החינוך הממלכתי החילוני במדינה
צרפו את חתימתכם למכתב התראה לפני נקיטת הליכים שנשלח ע"י הפורום החילוני לשר החינוך, מר נפתלי בנט, ולמנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב ועיזרו לנו להציל את החינוך הממלכתי.

חִתמו על העצומה עכשיו

כולם כבר יודעים שמערכת החינוך הממלכתית עוברת כעת תהליך הדתה אגרסיבי. משרד החינוך מגדיל את היקף התכנים הדתיים ומעודד את לימודם, בין היתר, על ידי נציגי עמותות חיצוניות דתיות – בנות שירות וגרעינים תורניים – המלמדים את היהדות בגרסה מדירה, תוקפנית ומסוגרת.

אחד ממנגנוני ההדתה המרכזיים הוא התכנית החדשה – 'תרבות יהודית ישראלית', הידועה גם בשמה – 'מורשת'; תכנית שמטרתה בפועל, במתכונתה הנוכחית, להקנות חינוך הלכתי ואמוני ללא כל ביקורתיות או רפלקציה, לקדם יהדות דתית אורתודוקסית על פני ערכים ליברליים ולייצר תחושה של נחיתות ערכיתבקרב תלמידי החינוך הממלכתי.

זוהי קריאה לכל מי שחרד לגורל החינוך הממלכתי החילוני במדינה – עזרו לנו לעצור את תהליך ההדתה. יחד נבטיח את זכותם של ילדינו ליהנות מחופש מדת ולפתח סקרנות וספקנות כבני אדםריבוניים, יחד נבטיח חינוך חילוני, ישראלי, ערכי שישמור על דמותה הדמוקרטית של המדינה.

הצילו את מערכת החינוך הממלכתית – חילונית: עצרו את מימוש תכנית 'תרבות יהודית ישראלית' (מורשת) ואמרו "לא" למגמת ההדתה

חִתמו על העצומה עכשיו


י. נהוראי – עורך דין

רח מדבר סיני 16 ירושלים

טלפקס: 02-5817822, נייד- 054-3008760

 

5-9-2017

לכבוד      

מר נפתלי בנט, שר החינוך
באמצעות פקס: 02-5602246

מר שמואל אבוהב, מנכ"ל משרד החינוך,
באמצעות פקס: 02-5602336

הנדון: תכנית הלימודים "תרבות יהודית ישראלית" – התראה לפני נקיטה בהליכים

בשם מרשי, הפורום החילוני, הנני לפנות אליך כדלקמן:

 1. תכנית הלימודים  "תרבות יהודית ישראלית" הינה בפועל מתווה רב שלבי, שמטרתו הכנת נפשו של הילד/ה מכיתה א' ועד ט', להכרה בתפיסת העולם הדתית – אמונית יהודית, המניחה את עובדת קיום האל כנתון, וכפועל יוצא את חשיבות קיום מצוותיו.  לדברי הפתיחה לחוברת על פיהם "התכנית נועדה לחשוף את התלמידים לעולם היהדות רב-הפנים, תוך התאמתו לרלוונטיות של חייהם בתוך ההקשר הישראלי הרחב", אין זכר בתכנית. מעיון  בה ובספרים שאושרו על בסיסה, בהיר כי התרבות היהודית הנלמדת היא תרבות דתית-אמונית. הטקסטים הדתיים- אמוניים המובאים בתכנית זוכים למשנה חשיבות ביחס לטקסטים של התרבות העברית, וזאת לא רק בכמותם, אלא חמור יותר, אף בתכנם. למעשה התרבות העברית מובאת כדי לחזק את המימד הדתי אמוני, ומוצגת כ"אח" הקטן והנחות של התרבות הדתית – אמונית.כך, מכל כתביו של "אחד העם" (שמוצג כהוגה דעות חילוני), מתייחסת התכנית רק לאמירה שלו  על כך ש"השבת שמרה על עם ישראל". כך, לימוד החגים והשבת מתרכז באופן כמעט מוחלט במנהגים הדתיים- אמוניים.זאת ועוד, התכנית עוטפת את המסרים הדתיים – אמוניים בעטיפה סכרנית.  התלמידים אינם זוכים ללימוד ביקורתי ורחב היקף של תפיסת עולם זו, ואינם נחשפים לצדדים השונים בה, למשל עליונות כלפי האחר, מעמד האשה, הומוסקסואליזים, תפיסת הדמוקרטיה, וכד'.התלמידים אינם זוכים לפרספקטיבה חילונית הבוחנת את התרבות היהודית בקונטקסט תרבות העולם, או המטילה ספק באמיתות האמונה או בהגיון שבביצוע מצוות דתיות. נהפוך הוא, הדרישה מבית הספר היא להעביר את החומרים הדתיים – אמוניים משל היו תורה למשה מסיני.תלמיד חילוני, שאין לו סביבה מבקרת, ילמד מכיתה א' עד כיתה ט', טקסטים המתייחסים לאל היהודי כישות קיימת, וייחשף למצוות באופן לא מבוקר.  ברור ומובן כי תפיסת עולם זו מנוגדת לזו של הוריו, מחנכיו ובית ספרו.בנסיבות אלה יגדלו התלמידים להיות חילונים עם רגשות נחיתות כלפי "המסורת היהודית" שהם אינם מקיימים. כאשר המציאות היא שלחילוניות במסורת היהודית יש תפיסת עולם מגובשת ועמדה ערכית, שהולידה, בין היתר, את התנועה הציונות ואת הקמת מדינת ישראל.בפועל נראה כי מטרת תכנית הלימודים "תרבות יהודית ישראלית" במתכונתה הנוכחית הינה להטמיע בקרב התלמידים החילוניים את תפיסת העולם הציונות הדתית, ו"לבנות" מאגר בוחרים פוטנציאלים למפלגתו של שר החינוך, "הבית היהודי". מפלגה, שכידוע פונה בין היתר לחילונים בעלי רגשות נחיתות כלפי ה"מסורת היהודית".מצ"ב נייר עמדה שהופץ על ידי מרשי בנושא התכנית החדשה ומשקף את כשלי התכנית.
 1.  לפיכך, בהוראתך לכפות על בתי הספר הממלכתיים ללמד את התכנית לתרבות יהודית – ישראלית, הנך בפועל הופך את החינוך הממלכתי לחינוך משלב, ובכך פועל בחוסר סמכות, ובניגוד לחוק החינוך הממלכתי תשי"ג -1953, סעיף 1. הסעיף קובע כי מוסד חינוך ממלכתי משלב מובחן ממוסד חינוך ממלכתי בכך שנוספת לו:"תכנית השלמה שתכלול לימוד מקורות יהודיים בהיקף רחב ובאופן מעמיק, תוך שימת דגש על עיסוק בזהות יהודית ועל חינוך לערכי הסובלנות במורשת ישראל ולקיום חיים משותפים וברית ייעוד וגורל בין כל חלקי העם בישראל ובתפוצות."כמו כן, מוסד חינוך ממלכתי דתי מובחן ממוסד חינוך ממלכתי בכך שנוספת לו:
  "תכנית השלמה שתכלול לימודי תורה שבכתב ושבעל פה ותכוון לאורח חיים דתי…".התכנית לתרבות יהודית-ישראלית מהווה באופן מובהק תכנית השלמה למוסד חינוך ממלכתי-משלב, ואף למוסד חינוך ממלכתי-דתי, ובכך כאמור, הינך דה פאקטו, מבטל את זרם החינוך הממלכתי.לא פחות חמורה מכך היא העובדה שכפועל יוצא של כפיית לימוד התכנית על בתי הספר הממלכתיים, נשללת זכותו הבסיסית של החילוני לקבל חינוך התואם את תפיסת עולמו. שהרי לחילוני אין בית ספר שתואם את ערכיו  ואת אורח חייו.לא זו אף זו, אלא שבכך נוצרת הפליה קיצונית בין התלמיד החילוני למסורתי. שהרי בעוד המסורתי יכול לבחור בין החינוך הממלכתי, הממלכתי המשלב והממלכתי דתי, הרי שלחילוני אין כלל זכות בחירה, והוא נאלץ ללמוד תכנים המנוגדים לתפיסת עולמו.
 1. זאת ועוד, בהתנהלותך זו הינך פועל בניגוד לסעיף 2  (7) לחוק, שקובע בין יתר מטרות החינוך החילוני:
  "לחזק את כח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית מחשבה עצמאית …"כאמור לעיל, התכנית לתרבות ישראלית יהודית במתכונתה הנוכחית, אינה כוללת ולו גרם של שיפוט וביקורתיות כלפי המסורת הדתית-אמונית עליה מושתתת התכנית.
 1. בנוסף, הנך נדרש להצביע על הסמכות החוקית על פיה הורית להכניס את התכנית לתרבות ישראלית יהודית כחלק מלימודי הליבה, ולהסביר את האופן בו תוקצבו השעות המחייבות להוראת המקצוע, באופן שלא יפגע בהוראת המקצועות הקיימים. זאת, לאור העובדה שהשנה (שבה נכנסה התכנית החדשה) לא שונתה הכמות הכוללת של שעות הלימוד או אחוז שעות הליבה מתוך הכמות הכוללת האמורה.
 2. זאת ועוד, בהוראתך נכפתה התכנית על בתי הספר, על אף שאין בנמצא מאגר מורים מספיק שהוכשרו ללמד את תכניה. לא למותר לציין כי גם תכניות ההכשרה מהוות רק תחליף בלתי מספק להכשרה אקדמית מלאה בנושא.בהערת אגב ייאמר, כי מרשיי בטוחים שמצב זה אינו רק אמתלה לאפשר לעמותות דתיות המקורבות למפלגתך להעמיק את חדירתן למערכת החינוך הממלכתית, שכן כידוע לך פעילות זו הינה בניגוד לחוק האוסר שימוש מפלגתי ומדיני במערכת החינוך הממלכתית [סעיף 34(8) לחוק חינוך ממלכתי].
 1. לפיכך, וכל עוד לא ייעשו השינויים המתחייבים בתכנית, לרבות בתחום התכנים, התקצוב והכשרת המורים, הינך נדרש להפסיק לאלתר את הפעלתה בבית הספר הממלכתיים החילוניים.
 2. מאחר והינך מתעלם באופן עקבי מפניות מרשי, הנני להודיעך כי אם תוך 21 יום לא תתקבל תגובה מטעמך, לא תשלח התראה נוספת, ומרשי יראה עצמו חופשי לפעול בכל הדרכים החוקיות העומדות לרשותו.
 3. לא למותר לציין כי במקביל למכתב זה שעניינו הנושאים המהותיים, נשלחה בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת נתונים ביחס לקריטריונים לקביעת התכנית, דרכי קבלתה, וכן לתכנית להדרכת המורים ללימוד התכנית.

בכבוד רב,
יאיר נהוראי, עו"ד   

קראו גם את מכתב ההמשךהזכות לחופש מדת

לקריאה נוספתנייר עמדה של הפורום החילוני בנושא תכנית הלימודים "תרבות יהודית ישראלית"