• בית
 • הבלוג החילוני
 • בג"ץ 1550/18 – עתרנו לבג"ץ בנושא הכשרות בפסח בבתי החולים – העתירה התקבלה!

בג"ץ 1550/18 – עתרנו לבג"ץ בנושא הכשרות בפסח בבתי החולים – העתירה התקבלה!

העתירה התקבלה בדעת רוב.

סעיף 78 מתוך פסק הדין:
מטעמים אלה, אציע לחבריי לעשות את הצו על תנאי למוחלט ולהורות כי בתי החולים יאפשרו הכנסת מזון (לרבות חמץ) לשטחיהם בתקופת חג הפסח תוך קביעת הסדרים מתאימים אשר יאפשרו שמירה על כשרות המזון המוגש על ידי בית החולים. [...] עוד אציע לחבריי כי יינתן צו מוחלט המורה למאבטחים בבתי החולים להימנע מנקיטת צעדים כלשהם לאכיפת נושא הכשרות בפסח, לרבות בדרך של הערות לבאי בתי החולים בנושאי מזון וכשרותו. צו זה ייכנס לתוקפו בתחולה מיידית.
-----------
אנו ממשיכים לעקוב אחר יישום ההחלטה וכיבודה על ידי הרשויות ובתי החולים. ראו עדכונים לאורך הדף.

ב-21.2.2018 – ביקשנו מבית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי המורה למשיבים לבוא וליתן טעם, כדלקמן:
מדוע לא יפעלו המשיבים לביטול הנוהל המנחה את בתי החולים בכל רחבי הארץ לאסור הכנסת מוצרי מזון, ובכלל זה חמץ, לשטחם במהלך הפסח, וכפועל יוצא מונע מעובדים, חולים ובני משפחותיהם הבאים לסעוד אותם, לאכול כפי רצונם החופשי.

ב-5.3.2019 – בית המשפט הנכבד אכן הוציא צו על תנאי בו הוא מורה למשיבים להתייצב וליתן טעם מדוע לא יאפשרו הכנסת מזון (לרבות חמץ) לבתי החולים בתקופת הפסח, תוך קביעת הסדרים מתאימים אשר יאפשרו שמירה על כשרות המזון המוגש על ידי בית החולים; זאת בין בדרך של הגשת המזון המסופק על ידי בית החולים בכלים חד פעמיים או על ידי מציאת פתרון מדתי אחר.
עוד ינמקו המשיבים מדוע לא יימנעו המאבטחים בבתי החולים מלנקוט צעדים לאכיפת נושא הכשרות בפסח, לרבות בדרך של הערות לבאי בתי החולים בנושאי מזון וכשרותו.

ב-20.11.2019 – התקיים הדיון השלישי והאחרון. ניכר מדברי השופטים ודרישותיהם מהמדינה ומהרבנות שדעתם אינה נוחה מהמצב הקיים וכי הם נוטים לקבל את העתירה. אנחנו עדיין ממתינים להחלטת השופטים.

ב-30.4.20 ניתן פסק הדין – העתירה התקבלה

ב-15.6.2020 הגישה הרבנות בקשה לדיון חוזר.

ב- 10.1.2021 החליטה נשיאת העליון לדחות את הבקשה לדיון חוזר ובכך אשררה את תוצאות העתירה – נצחון לכבוד האדם ולזכויות היסוד שלו.

** קישור לכל המסמכים בתיק – כולל הפס"ד במלואו ומעקב אחר יישום הפסיקה – בעדכונים השוטפים שבתחתית הדף


 • מהו חולה המאושפז בבית החולים, אם לא אדם שמושל באחת מבגדיו, מביתו, ממשפחתו, מהרגליו ומכבודו ומוטל על מיטה בחדר הרבים, כשרק וילון דק, פתוח למחצה, מגדיר לו את פרטיותו.
 • שם – בחדר חוליו – קלונו, חרפתו, מחלתו וגופו מוצגים לכל – לחולים, לרופאים, לאחיות, לעובדי השירות ולמבקרים.
 • והאדם? הוא מפוחד ומבוהל, נתון לשבט ולחסד בידיהם של זרים, ואין בידו להבחין בין טוב ובין רע, בין נכון ללא נכון, וכל מהותו נשענת על תקוותו שנוהגים בו ביושר ובכבוד.
 • ומהו חולה הבא לטיפול, או בדיקה? כמוהו כתינוק טועה שעל גופו השתלטה המחלה, והוא חסר אונים וידע, מבקש תרופה ועצה נכונה מזרים. והאדם, בלית ברירה, מפקיד את כולו בידיהם, משכנע את עצמו שהם, בבית של החולים, יטפלו בו במסירות ובכבוד.
 • ולתוך הסיטואציה חסרת האונים הזאת של החולה, נכנסת ההנחיה לפיה בפסח החולה לא יכול לאכול כאוות נפשו.
 • הנחיה שקובעת שבפסח לא יוכלו בני המשפחה והחברים להביא מאכלים מהבית.
 • והאדם? כל רצונו הוא להתרפא, אין לו כוחות להילחם מלחמות אחרות. אין לו רצון, ובטחון ואומץ לעמוד על שלו מול המערכת, שמא יבולע לו, שמא יפגע הטיפול, שמא יכעסו עליו.

לקריאת העתירה במלואה – בגצ פסח רשמי בתוספת עותרים

נספח 1 – נוהל בתי חולים – הרבנות הראשית מחלקת יבוא_נוהל בתי חולים הרבנות הראשית

נספח 2 – מכתב ראשוןנספח 2 חמץ בבתי חולים – מכתב לראש הממשלה 2.1

נספח 3 – מכתב התראה נספח 3 חמץ בפסח מכתב התראה 18.1.18

להדסטארט למימון עלויות ההליך המשפטי – בג"צ נגד נוהל חמץ בביה"ח

עדכונים שוטפים:

נ י צ ח נ ו !!! הצלחנו להגן על כבוד האדם וחירותו !!! 


ב-28.3.2023 חוקקה הכנסת את חוק החמץ, במסגרת תיקון לחוק זכויות החולה: הצעת החוק שהתקבלה –  hametz law 28.3.23 וזה נוסח החוק ברשומות –  25_lsr_2131811hametz reshumot

בו ביום, 28.3.2023, שלחנו מכתב למנהלי בתי החולים ובו בקשתנו מכל אחד ואחת מהם: "להצהיר, בשם המוסר, רוח חוק זכויות החולה, ובעיקר בשם האחריות שלך לטיפול
מיטבי במאושפזים, כי לקראת הפסח הקרב תבחר שלא להפעיל את ההיתר שניתן לך ולא תסמיך עובדים לאכוף אותו."   letter to hospital administrators 28.3.23


 • באפריל 2023 הגישה עמותת ישראל חופשית עתירה לבג"ץ בעניין החוק עוקף בג"ץ שהתקבל בכנסת.
 • ב-31.5.23 ניתן פסק הדין בעתירה. השופטים ביקשו למחוק את העתירה, אך הדגישו:
 1. אין מחלוקת בין העותרת ובין משרד הבריאות באשר לסמכויות שסעיף 9א לחוק מקנה לבתי החולים. משרד הבריאות הבהיר, כאמור, כי הסמכות הנתונה למנהל בית החולים היא לקביעת הוראות בדבר האיסור או הגבלה של הכנסת חמץ לשטח בית החולים, וליידוע באי בית החולים על הוראות אלה – וזאת בלבד. כמו כן, הודגש כי סעיף 9א לחוק אינו מקנה לבתי החולים סמכויות של חיפוש בכליהם ובגופם של באי בתי החולים או מניעת כניסת אנשים או חמץ לשטח בית החולים.
  כפי שציין משרד הבריאות בתגובתו, זו מלכתחילה הייתה כוונת המחוקק, והדברים באו לידי ביטוי, בין היתר, בדבריו של יושב ראש ועדת הבריאות, חבר הכנסת אוריאל בוסו, בעת שהתיקון הובא למליאת הכנסת לקריאה שניה ושלישית:

"הוועדה אפשרה את הסמכת בית החולים, להבדיל ממאבטח המועסק במיקוד חוץ – אחד מעובדי בית החולים – והבהירה היטב כי סמכות העובד תהיה ליידע בדבר הוראות שקבע מנהל בית החולים. חברי הכנסת, לא חיפוש בתיקים, לא מגנומטרים לחיפוש חמץ, לא למנוע כניסה של מאן דהוא לבית חולים או לעכב. לא סמכות לתפיסת חמץ ולא סמכויות אכיפה כאלה ואחרות, אלא הצעת החוק נועדה להסמיך את מנהל בית החולים לקבוע את הכללים הנכונים, אחרי שהוא קובע את האיזונים, תוך שמירת הדינים. אני סמוך ובטוח שמנהלי בתי החולים יפעילו את הסמכות שניתנה להם בשום שכל ומתוך התחשבות בזכויותיהם של כל הנוגעים בדבר" (הדגשה הוספה – י"ע). 

סמכות מאבטחי בית החולים היא אפוא לשמירה על ביטחון הציבור בלבד, ומשכך אין להם סמכות לבצע חיפוש אחר חמץ, ואף אין להם סמכות ליידע על הוראות בית החולים באשר לאיסור או להגבלה על הכנסת חמץ. עמדת משרד הבריאות תואמת לעמדתה של העותרת, והן עומדות בקנה אחד עם פסק דינו של בית משפט זה בעניין הפורום החילוני ועם התיקון לחוק, אשר נועד להסדיר בחקיקה את המצב הקיים באשר לסמכויות בתי החולים בזמן חג הפסח. 

עוד רשמנו לפנינו כי בכוונת משרד הבריאות לפרסם הנחיות למנהלי בתי החולים באשר לסמכויות המוקנות להם מכוח סעיף 9א לחוק על מנת לבאר את המצב, ודומה כי יהיה בהנחיות אלה כדי להסדיר את הנושא, והכל בהתאם לעמדת משרד הבריאות כאמור לעיל.


לקראת פסח 2024 שלח משרד הבריאות הנחיה למנהלי בתי החולים לפעול על פי חוק זכויות החולה. להלן ההנחיה: חוק זכויות החולה (תיקון מס' 13), התשפג-2023-27529624

המכתב כולל את סעיפי החוק הרלוונטיים לעניין פסח, ומסיים בהדגשה חשובה:

"עוד יודגש, כי עובד שהוסמך רשאי, כאמור בחוק, ליידע בדבר הוראות שקבע מנהל בית החולים בלבד. עובד זה אינו מוסמך לבצע חיפוש בתיקים, למנוע כניסה של מאן דהוא לבית חולים או לעכב כניסתו.".


פעילות שוטפת – ראו בדף הפייסבוק שלנו