הפורום החילוני בפנייה למנהלי גני הילדים ובתי הספר הממלכתיים

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ט הפיץ הפורום החילוני מכתב לכל מנהלי מוסדות החינוך הממלכתי בארץ , ובו קריאה לפעול למניעת תופעת ההדתה בגנים ובבתי הספר.

                     עדכון אוגוסט 2019

לכבוד

מנהלי גני הילדים ובתי הספר הממלכתיים

 

הנדון: העלאת המודעות לצרכי הציבור החילוני בגנים ובבתי הספר הממלכתיים

מערכת החינוך הממלכתית נועדה להעניק חינוך ציבורי לציבור הכללי. הציבור המזין את המערכת הוא ציבור מגוון. בשנים האחרונות חשים יותר ויותר הורים חילוניים כי ערכיהם ואורח חייהם אינם מוצאים ביטוי מספיק במערכת, ואף מופלים לרעה לעומת אורח החיים המסורתי והדתי. שיח אמוני והנחיה לפרקטיקות דתיות, שאינם חלק מהגדרת זהותו של החילוני, נכנסים למוסדות החינוך הממלכתי הכללי בדרכים שונות, גלויות וסמויות, ומביאים לפגיעה מתמשכת בזהותו ובדימויו העצמי של התלמיד החילוני.

לקראת שנת הלימודים תשע"ט העומדת בפתח, ראינו לנכון לפנות אליך בבקשה לקחת תחושות אלה לתשומת לבך ולפעול על מנת להפחית ככל הניתן את התופעות המביאות למצב זה.

בראשית דברינו נציין כי אנו מתייחסים למלאכת ההוראה והחינוך כאל פרופסיה, הדורשת הכשרה פדגוגית משמעותית והתמחות בתחומי הדעת השונים. מסיבה זו אנו מבקשים להשאיר בידי סגל ההוראה המקצועי של בתי הספר והגנים את החינוך הערכי והעיסוק במקצועות ובפעילויות מעצבי זהות, ולהשתדל ככל האפשר שלא להעבירם לידי גופים חיצוניים. במקביל אנו מבקשים מכלל חברי הצוות להתאים עצמם, במסגרת עבודתם, לאקלים ולאורח החיים המקובל על הציבור אותו הם משרתים.

הצעדים הנדרשים ליצירת אקלים נטול הדתה במוסד החינוכי דורשים בעיקר מודעות. מודעות לשפה ומודעות לחומרי הלימוד בהם משתמשים, וכן מודעות ורגישות בבחירת פעילויות הנמסרות לידי גורמי חוץ.

היענות לכללים שלהלן תעניק מרחב מכיל, המכבד את השונות ואת המגוון, ותאפשר לכל תלמיד להרגיש שייך:

 • הימנעות משימוש בשפה אמונית.
 • הימנעות משימוש ומהנחיית התלמידים לקיום פרקטיקות דתיות.
 • במסגרת לימודי היהדות, הימנעות מהצגה חד צדדית של היהדות. עידוד השימוש במקורות שישקפו מגוון נקודות מבט כגון: התייחסות לזרמים השונים ביהדות היום ולאורך הדורות. היהדות כתרבות. היהדות כהיסטוריה. קריאת התנ"ך כיצירה ספרותית. הצגת סיפור הבריאה לצד סיפורי בריאה מתרבויות שונות; הוספת ההסבר המדעי באמצעות תיאוריית המפץ הגדול.
 • הבחנה ברורה ומודגשת בין מיתוס לבין מציאות; בין דעות לבין עובדות; בין אמונה לבין ידיעה; בין מעשִיָה לבין אמת.
 • מתן מקום לספקנות ולחשיבה ביקורתית, לשאילת שאלות ולהשוואה בכל נושא נלמד, לרבות יהדות לגווניה.
 • עיסוק בערכים כלל אנושיים יביא לידי ביטוי את הערך במשמעותו האוניברסאלית והאקטואלית, תוך הדגמת האופן בו הוא מוצא ביטוי ביהדות ובתרבויות אחרות.

להלן המלצותינו ליישום יעיל של הנהלים ביחס לכניסת גופים חיצוניים המקבלים תמיכה במסגרת העמקת הזהות היהודית:

 • להעדיף השארת החינוך הערכי, לרבות זה העוסק בזהות יהודית, בידי סגל ההוראה המקצועי של בית הספר האמון על כך.
 • הכנסת גוף חיצוני תעשה רק אם יתברר שיש ערך מוסף חינוכי לפעילות המוצעת.
 • להקפיד שהפעילות לא תערך במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית*: בהתאם להנחיה המופיעה בסעיפים 7(ד) במסמך מבחני תמיכה למרכזים להעמקת החינוך היהודי בבתי ספר ממלכתיים (2019)
  "סעיף 7(ד)- מבחנים ותנאים:(ד) הפעילות הנתמכת אינה נערכת במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית בבתי הספר.*פעילות שלא במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית הנה, בהכרח, פעילות שאינה חובה ולכן יש לידע את הורי התלמידים על קיומה ולאפשר להם שלא לאשר את השתתפות ילדיהם בפעילות.
 • לתת הסבר מקיף ומלא להורי התלמידים, מראש, בנוגע לפעילות העמותה שנבחרה: מהות הגוף ומטרותיו; התוכנית הלימודית ומטרותיה; משך הזמן ותדירות הפעילות במהלך שנה"ל; הקשרים הפוליטיים של הגוף – אם קיימים.
 • להבטיח נוכחות של מורה בכיתה בזמן הפעילות, לצורך בקרה על התכנים, ולאפשר לנציג ההורים להיות נוכח ולהשתתף בפעילות.
 • לדאוג לכך שפעילות הגוף/האדם תתקיים רק בסיום יום הלימודים ולא בראשיתו או במהלכו. הפעילות לא תתקיים על חשבון שיעורים קיימים במערכת. כך, תלמידים שהוריהם אינם מעוניינים שילדיהם ישתתפו בפעילות, יהיו רשאים ללכת הביתה באישור הוריהם.
 • לוודא מראש כי תכני הפעילות מותאמים למגזר ולקהילה, ולהיפגש עם המנחים בפועל, נציגי העמותה, כדי להבטיח את התאמתם לאוכלוסיית התלמידים לפני כניסתם לכיתות הלימוד.
 • במקרה שתתקבלנה תלונות של הורים על תכנים שאינם רלוונטיים לפעילות שאושרה, או על שימוש בשפה אמונית ובהנחיות לפרקטיקות דתיות שאינם מן העניין – תופסק פעילות הגוף לאלתר עד לבירור הנושא.

אנו קוראים לכם להטות אוזן קשבת לרחשי לבם של הורים ותלמידים וביחד להבטיח אקלים חינוכי טוב ומטיב לכל הנכנס בשערי מוסדכם.

 

 בברכת שנת לימודים פוריה ומוצלחת

הנהגת הפורום החילוני

 

פרטי התקשרות עם עמותת הפורום החילוני [ע"ר]:

דוא"ל : hiloniorg1@gmail.com

דיתי דגני-פלג – מנהלת העמותה

אסנת סברון – מנהלת התחום הפדגוגי

אתר הפורום החילוני : https://www.hiloni.org.il/

נושאים