• בית
 • הבלוג החילוני
 • פנייה למנהלי מחלקות חינוך ומחזיקי תיק החינוך ברשויות המקומיות – עדכון תשפ"א

פנייה למנהלי מחלקות חינוך ומחזיקי תיק החינוך ברשויות המקומיות – עדכון תשפ"א

מצאנו לנכון לפנות אליכם בבקשה לרענן נהלים, בכל הקשור לפעילויות עם תלמידים הכוללות אינטראקציה עם גורמי חוץ, ולהנחות את מנהלי מוסדות החינוך הממלכתיים הכלליים שביישובכם, גנים ובתי ספר, לפעול על פיהם.
אנו סמוכים ובטוחים שרענון הנהלים יסייע בידי הנהלות בתי הספר והגנים ויאפשר לסגל ההוראה לקיים באופן ראוי ונכון את מחויבותו החינוכית כלפי תלמידיו, הוריהם והקהילה.

עדכון אוגוסט 2020

לכבוד

מנהל/ת מחלקת החינוך

 

מחזיק/ת תיק החינוך במועצת הרשות

 

 הנדון: העלאת המודעות בנושא פעילות חוץ, כניסת גופים חיצוניים לבתי הספר והגנים ותכנים מתאימים לחינוך הממלכתי

כניסתם של גופים חיצוניים לכיתות הגן וביה"ס במערכת החינוך הממלכתית, הפכה לעניין שבשגרה. החינוך הערכי, מעצב הזהות, נתון היום בידי עמותות, המוזמנות לבתי הספר ולגנים ועוסקות מול התלמידים בשאלות של זהות וערכים.
לא תמיד קיימת מודעות בקרב מקבלי ההחלטות, המקדמים הכנסת גוף חיצוני, לגבי מהותה ומטרותיה של העמותה הנכנסת או לצורך לבדוק את התאמתה לקהילה אותה משרת המוסד החינוכי.

מצאנו לנכון לפנות אליכם בבקשה לרענן נהלים, בכל הקשור לפעילויות עם תלמידים הכוללות אינטראקציה עם גורמי חוץ, ולהנחות את מנהלי מוסדות החינוך הממלכתיים הכלליים שביישובכם, גנים ובתי ספר, לפעול על פיהם.

ככלל, אנו מבקשים מכם לעודד את הנהלות הגנים ובתי הספר להשאיר את החינוך הערכי בידי סגל ההוראה המקצועי האמון על כך, ולהימנע ככל האפשר מהכנסת גופים חיצוניים לכיתות הלימוד.
ככל שהוחלט להשתמש בשירותי עמותה, אנו מבקשים שתסייעו להנהלות הגנים ובתי הספר לבחור בעמותה ובפעילויות ההולמות את אורח חייו, ערכיו וצרכיו של הציבור החילוני, המזין את מוסדות החינוך הממלכתיים. כניסת עמותות היום למוסדות החינוך נגזרת בעיקר מעלות הפעילות, יותר מאשר מאיכותה, תכניה או התאמת אופי העמותה ומנחיה לציבור הכללי.

הנהלים כולם מצויים בשורה של חוזרי מנכ"ל ותקנות. אנו מציעים כאן לשימושכם את המרכזיים שבהם:

 1. הזכות להימנע מחינוך דתי
  זכויות הורים בחינוך – משה"ח – "חלק מחופש הדת המוקנה להורים הוא מתן אפשרות לחנך את ילדיהם בהתאם לדת שהם מאמינים בה או להימנע מהקניית חינוך דתי".
  כדי להבטיח זאת חשוב להקפיד על הימנעות משימוש בשפה אמונית ומהנחיה לפרקטיקות דתיות בכיתות הלימוד – בגני הילדים ובבתי הספר.
 1. זכות ההורים לשותפות ומעורבות
  חוזר מנכ"ל תשס"ב/4 – שיתוף הורים בבתי ספר יסודיים – "להורים אחריות על חינוך ילדיהם, ויש להם הזכות והחובה להיות שותפים בתהליך החינוכי המתרחש בבית הספר והמשפיע על חיי ילדיהם גם מחוצה לו.
  בין מורים להורים רצוי שיתקיים שיתוף פעולה המבוסס על אמון הדדי וכרוך במענה לצרכים ולרצונות של הצדדים. עבודה משותפת של בית הספר וההורים היא חלק בלתי נפרד מיצירת אקלים בית ספר חיובי, התורם להגברת מוטיבציה ללמידה ולשיפור ההישגים הלימודיים, החינוכיים, החברתיים, הערכיים והקהילתיים."
 1. הזכות שלא להשתתף בפעילות חוץ, החובה לספק פעילות חינוכית חלופית וחובת קבלת אישור הורים לכל פעילות חוץ

חוזר מנכ"ל בנושא טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית,  בין היתר מודגש בחוזר כי:
"3.11.1  מנהל בית הספר ישלח להורים בתחילת שנת הלימודים חוזר המפרט את תכנית הטיולים שהוכנה בבית הספר. בחוזר זה תהיה פנייה להורים לאשר את השתתפות ילדם בפעילות ותצורף הצהרת בריאות חתומה על ידי ההורים.
3.11.2   החוזר להורים יישלח, כאמור לעיל, בתחילת כל שנת לימודים, הטפסים החתומים ירוכזו בידי מחנך הכיתה, ומנהל בית הספר יוודא כי כל אישורי הורי התלמידים נאספו.
3.11.3  הורים המתנגדים להשתתפות ילדם בפעילות יודיעו על כך לבית הספר באמצעות טופס האישור."
וכן:  3.3.6. – "אחראי הטיול ייעזר בתחומי הדעת של ההורים המלווים תוך שילובם בפעילות החינוכית בטיול לצורך העשרת התלמידים."
"3.8  פעילות חינוכית לתלמידים שאינם נוטלים חלק בטיול – הטיול הוא חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים הבית-ספרית, ואי-השתתפות בו אינה מקנה לתלמיד חופשה. על בית הספר לדאוג לתכנית לימודים חלופית במסגרת בית הספר לתלמידים שמסיבות שונות אינם נוטלים חלק בטיול. תלמידים אלה מחויבים להגיע יום-יום לבית הספר ולהימצא בין כתליו בפיקוח מתמיד."

חוזר מנכ"ל בעניין טיולים ופעילות חוץ בגן הילדים. בין היתר מודגש בחוזר כי:
3.5.הודעה להורים: ההורים יקבלו, בפגישתם הראשונה עם הגננת, מידע כולל על הטיולים המתוכננים. לפני כל יציאה לפעילות מחוץ לגן על מנהלת הגן לשלוח להורים הודעה על הפעילות שתכלול פירוט של הציוד האישי שעל הילדים להביא לטיול, ובכלל זה לבוש מתאים, כובע, מים ואוכל. על מנהלת הגן לקבל אישור בכתב מההורים לפני היציאה לפעילות."

חוזר מנכ"ל לעניין שילוב תכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך : סעיף 3.3 מפנה לאמנה הבין מגזרית להפעלת תכניות במערכת החינוך, המדגישה את שיתוף הפעולה בין כלל הגורמים, כולל ההורים, כבסיס לפעילות. על סעיף זה התבסס גם משרד היועמ"ש במכתבו לח"כ יעל גרמן שפנתה אליו בנושא:  "באשר לחובת היידוע של בתי הספר – מבירור שערכנו מול משרד החינוך עולה כי זו ההוראה הניתנת על ידם לבתי הספר. הסימוכין לכך מצוי בסעיף 3.3 לחוזר מנכ"ל לעניין שילוב תכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך מיום 2018.10.15 ,המפנה לאמנה הבין מגזרית להפעלת תכניות במערכת החינוך." להלן קישור למכתב.

4. בכל הקשור לגופים המספקים פעילות במסגרת העמקת החינוך היהודי, יש לוודא שהפעילות אינה נערכת במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית. יש מקום לחדד בפני המנהלים, שכל פעילות שאינה במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית אינה פעילות חובה, ולכן יש להבטיח עדכון ההורים ומתן אפשרות להורים שלא לאשר השתתפות ילידיהם בפעילות.

 1. מבחני תמיכה למרכזים להעמקת החינוך היהודי בבתי ספר ממלכתיים (2019)"סעיף 7(ד)- מבחנים ותנאים :(ד) הפעילות הנתמכת אינה נערכת במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית בבתי הספר.  mivhane tmihcha haamakaa
 1. חידוד ההנחיה הביטחונית והבטיחותית העוסקת בכניסת בגירים למוסד החינוכי

חוזר מנכ"ל בנושא בטיחות, ביטחון ושעת חירום , בהתייחסו לכניסת בגירים למוסדות חינוך אומר כך: "החוק למניעת העסקה של עברייני מין קובע ש"מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל, כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001.
הגדרת "עבודה": "עבודה בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות מתן שירותים, המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים או עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע."
"כל מנהל מוסד חינוכי או בעלים על מוסד חינוכי, או מי מטעמו, המעסיק אדם באמצעות קבלן או בכל דרך אחרת, באופן קבוע או סדיר או זמני, נדרש לוודא כי יש לאותו אדם האישור המתאים ממשטרת ישראל על העדר הרשעה/הרשעות בגין עברות מין."

 1. מניעת חלוקת חומרי פרסום, דברי מזון ועוד על ידי נציגי העמותות הפועלות בבתי הספר
  חוזר מנכ"ל בנושא איסור שילוב פרסומת מסחרית במוסדות החינוך. : סעיף 2.6 מורה "יש להביא לפני הוועדה כל שיתוף פעולה עם גורם חוץ-מוסדי, לרבות גוף עסקי, לצורך פעילות במערכת החינוך, לרבות התקשרות או מתן או קבלה של חסות."

3.9 הוועדה אינה מאשרת:

א.פרסומת ישירה לתלמידים;
ב. פעילות המשלבת היגדים ומאפיינים הנוגדים אמות מידה חינוכיות או חברתיות;
ג.  פעילות שתגרום להוצאה כספית כתוצאה מהפרסום, מההתקשרות או ממתן החסות;
ד. פעילות המשלבת פרסומת שתגרום לחוסר שוויון הזדמנויות לרכישה בקרב התלמידים והצוות החינוכי;
ה. פעילות המביעה או המשלבת מסרים פוליטיים, מפלגתיים או מחאה חברתית.

3.10   הוועדה אוסרת:

א. מגע ישיר עם תלמידים;
ב.  חלוקת חומר פרסומי ושיווקי;
ג.  חלוקת מתנות ושוברים להגרלות;
ד. קבלת פרטים מזהים מתלמידים;
ה. החתמת תלמידים על מסמכים;
ו.  פרסום של שמות מותגים ומוצרים על אבזרי לבוש וציוד, כגון חולצות ותיקים.

3.11   גוף המתוקצב על ידי המשרד ואשר נוהל התמיכות של משרדי הממשלה חל עליו חייב לציין בפנייתו לוועדה את עובדת היותו נתמך או מתוקצב על ידי המשרד או את היותו בפיקוח המשרד. על הגוף המתוקצב על ידי המשרד חלים כל הכללים לגבי שילוב פרסומת מסחרית.

להלן המלצותינו ליישום יעיל של הנהלים ביחס לכניסת גופים חיצוניים המקבלים תמיכה במסגרת  העמקת החינוך היהודי:

 • להעדיף השארת החינוך הערכי, לרבות זה העוסק בזהות יהודית, בידי סגל ההוראה המקצועי של בית הספר האמון על כך.
 • הכנסת גוף חיצוני תעשה רק אם יתברר שיש ערך מוסף חינוכי לפעילות המוצעת.
 • בית הספר יחויב ליידע את ראש מינהל החינוך בעירייה על כל כניסת גוף שכזה.
 • לוודא שהפעילות אינה נערכת במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית, איננה פעילות חובה וכי ההורים קיבלו הודעה על כך בכתב, ומראש.
 • יש לתת הסבר מקיף ומלא להורי התלמידים, מראש, בנוגע לפעילות העמותה שנבחרה: מהות הגוף ומטרותיו; התוכנית הלימודית ומטרותיה; משך הזמן ותדירות הפעילות במהלך שנה"ל; הקשרים הפוליטיים של הגוף – אם קיימים.
 • חובת נוכחות של מורה בכיתה בזמן הפעילות, לצורך בקרה על התכנים, ומתן אפשרות לנציג ההורים להיות נוכח ולהשתתף בפעילות.
 • פעילות הגוף/האדם תתקיים רק בסיום יום הלימודים ולא בראשיתו או במהלכו. הפעילות לא תתקיים על חשבון שיעורים קיימים במערכת. תלמידים שהוריהם אינם מעוניינים שילדיהם ישתתפו בפעילות, יהיו רשאים ללכת הביתה באישור הוריהם.
 • יש לוודא מראש כי התכנים מותאמים למגזר ולקהילה. על מנהל המוסד החינוכי לפגוש את המנחים בפועל, נציגי העמותה, ולאשר את התאמתם לפני כניסתם לכיתות הלימוד.
 • במקרה שתתקבלנה תלונות של הורים על תכנים שאינם רלוונטיים לפעילות שאושרה, או על שימוש בשפה אמונית ובהנחיות לפרקטיקות דתיות שאינם מן העניין – תופסק פעילות הגוף לאלתר עד לבירור הנושא.

אנו סמוכים ובטוחים שרענון הנהלים יסייע בידי הנהלות בתי הספר והגנים ויאפשר לסגל ההוראה לקיים באופן ראוי ונכון את מחויבותו החינוכית כלפי תלמידיו, הוריהם והקהילה.

נשמח לעמוד לרשותכם.

בברכה ובאיחולים לשנת לימודים מוצלחת ופורייה

עמותת הפורום החילוני

פרטי התקשרות:
עמותת הפורום החילוני (ע"ר) דוא"לhiloniorg1@gmail.com
אסנת סברון –  מנהלת התחום הפדגוגי טל. 050-6887759
דיתי דגני- פלג – מנהלת העמותה – טל. 052-8465968

נושאים