• בית
  • איסורי חמץ בפסח במחנות צה"ל – מאבק משפטי

איסורי חמץ בפסח במחנות צה"ל – מאבק משפטי

עלפי פקודת מטכ"ל 34.0201

חג הפסח
18 .חג הפסח מתחיל בכל שנה ביום י"ד בניסן לפני שקיעת החמה ומסתיים ביום כ"א בניסן עם צאת הכוכבים.
19 .מיום י"ג בניסן, בשעה 09:00 ,לא יימצא חמץ בבסיסי צה"ל ובמתקניו וזאת עד לצאת חג הפסח.
20 .בכל המטבחים ובחדרי האוכל שבבסיסי צה"ל ובמתקניו יבוער החמץ ויוכשרו כלי המטבח והאוכל עד ליום י"ב בניסן, בשעה 18:00.
21 .בשנה בה י"ד בניסן חל ביום שבת או ביום ראשון, רשאית הרבנות הצבאית הראשית להקדים את המועדים המצוינים בסעיפים 19 ו- 20 לעיל.
22 .בליל פסח, י"ד בניסן, יתקיים בכל יחידות צה"ל ובמתקניו סדר פסח מסורתי לכל חיילי היחידה. כל מפקד אחראי לכך שלכל חייל הכפוף אליו והחפץ בכך יתאפשר להשתתף בסדר הפסח.


פסח בצבא – זכויות החיילות והחיילים החילונים – אפריל 2024


עמותות חדו"ש והפורום החילוני משתפות פעולה במאבק משפטי לשינוי המצב הקיים היום במחנות צה"ל בתקופת הפסח.

לאחר חליפת מכתבים, שהחלה ב-13.1.2021 במכתב לרמטכ"ל ולפרקליט הראשי, עם העתק ליועץ המשפטי לממשלה, ובו מפורטות טענותינו בדבר אי חוקיות המצב הקיים, ולאחר שלא התקבל מענה ראוי לטענותינו, הוגשה ב-8.12.2021  עתירה לבג"ץ בנושא – atira-tsava-pesach-842021-no-id_1 

החלטה ראשונה בתיק בג"ץ 8420/21 ניתנה עוד באותו היום – ה-8.12.2021: – "העתירה והבקשה לצו ביניים ייקבעו לדיון לפני הרכב בהקדם. המשיבים יגישו תגובתם לעתירה ולבקשה לצו ביניים עד 10 ימים לפני המועד שייקבע."  hachlata 1 842021 8.12.2021

נקבע מועד לדיון בעתירה – 28.2.2022 בשעה 9 אולם ג'

ב-23.2.2022 התקבלה תגובת מקדמית מטעם המשיבים 8420-21 tguva laatira

ב-28.2.2022 התקיים דיון ראשון בבג"ץ. להלן פרוטוקול הדיון: 20210084200.01Protocol


ב-1.3.2022 הוציא בג"ץ צו על תנאי tsav-al-tnay – 01.03.22 המורה למשיבים  לבוא וליתן טעם:
(א) מדוע לא ייקבע כי ההגבלות על הכנסת חמץ, החזקתו וצריכתו בבסיסי צה"ל ובמתקניו תיכנסנה לתוקף בכל שנה ביום י"ג בניסן בשעה 00:9 בבוקר, ולא קודם לכן;
(ב) מדוע לא יתוחם האיסור הגורף על הכנסת חמץ, החזקתו וצריכתו בבסיסי צה"ל ובמתקניו במהלך חג הפסח, כך שיחול רק ביחס לאזורים מסוימים בבסיסים, וזאת באופן שיאפשר שמירה על כשרות המזון המסופק על ידי צה"ל.

————–

ההחלטה מתבססת על הצהרת המדינה, המשיבים, בתגובה המקדמית ובדברים שנאמרו בדיון.

בתגובה המקדמית:
פסקה 52: בצד זאת, בכוונת צה"ל לרענן את ההנחיות הנוגעות לעניין ביצוע חיפושים לאיתור מזון חמץ ולהבהיר כי בצה"ל לא נוהגת מדיניות של בדיקה יזומה בחפצים האישיים של הנכנסים ליחידות הצבא ולמתקניו, ואף לא של חיפוש יזום בתיקים אישיים של חיילים או על גופם לצורך איתור חמץ במהלך תקופת חג הפסח. בהתאם, חידוד בנושא צפוי להיות מופץ למפקדי צה"ל לקראת חג הפסח הקרוב. יצוין, כי ככל שיועלו טענות פרטניות בעניין יישום ההנחיה, הן יטופלו ויתוקנו על-ידי הגורמים הרלוונטיים בצה"ל.

פסקה 76: אשר לבקשת העותרים כי ייקבע שאין לחפש ברשות היחיד של חייל חמץ, נשוב ונבהיר כי כבר כיום לא קיימת כל הוראה המורה על ביצוע חיפוש יזום כאמור, ואף לא נערכת בחינה כאמור בכניסה לבסיסי צה"ל. כמו כן,  על רקע ממצאי הבחינה בנושא, בכוונת צה"ל להבהיר כי יש להימנע מביצוע חיפושי חמץ יזומים ברשות הפרט של החיילים, בהיעדר חשש קונקרטי למעבר על פקודות הצבא. זאת, על מנת לשמור על פרטיותם של החיילים, ומבלי  לגרוע מסמכותם של מפקדיו לעשיית שימוש בסמכויותיהם לטפל באופן משמעתי במקרים בהם חייליהם עוברים על פקודות הצבא.

ב-6.5.2022 ביקשה המדינה וקיבלה ארכה של חודשיים נוספים להגשת תצהיר תשובתה.

ב-18.7.2022 נענה בית המשפט בפעם השניה לבקשת המדינה לדחות את מועד הגשת תצהיר תשובתה לצו על תנאי שהוצא ב-1.3.2022.
המדינה אמורה להשיב עד ה-18.10.202221084200.V07

ב- 23.10.2022 נענה בית המשפט בפעם השלישית ! לבקשת המדינה לדחות את מועד הגשת תצהיר תשובתה לצו על תנאי שהוצא ב-1.3.2022.
המדינה אמורה להשיב עד ה- 18.12.2022  21084200.V08 גם מועד זה נדחה לבקשת המדינה.

ב- 15 בינואר 2023 התקבלה סוף סוף תשובת המדינה –  tatshir tshuva 15.1.23

מועד הדיון השני נקבע ל-(15 במאי 2023) – מועד סופי 29.5.2023 בשעה 09:00 אולם ב' בפני השופטים עמית, שטיין וכנפי-שטייניץ.

ב – 16 במרץ 2023 פנינו למחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה כדי לוודא שהוצאו הנחיות לבסיסי צה"ל כמובטח בתגובתה המקדמית של המדינה Passover instructions 2023

ב- 30 במרץ 2023 נשלחה תגובת המדינה למכתבנו –  State response 30.3.23

לקראת הדיון השני שלחנו מסמך עיקרי טיעון בתגובה לתשובת המדינה שהתקבלה בינואר 2023. 8420-21

ב-29 במאי 2023 התקיים דיון שני ואחרון. להלן פרוטוקול הדיון 20210084200.04P

ב-11 בפברואר 2024 פורסם פסק הדין. השופטים דחו את עתירתנו בדבר חוקיות פקודת המטכ"ל האוסרת הכנסת חמץ לבסיסי צה"ל במהלך פסח, אך הדגישו שבעניין שתי הסוגיות הנוספות שעלו בעתירה – חיפוש חמץ בחפצי החיילים והחיילות והכשרת הבסיסים שבועיים ושלושה לפני הזמן המותר בפקודה – הם מקבלים את התחייבות הצבא לחדד את הנהלים כך שאירועים כאלה לא יחזרו על עצמם.

לקריאת פסק הדין 21084200.X13


אפריל  2024 – והנה מגיע לו חג הפסח שנת 2024 – והצבא, או לפחות חלקים ממנו, כמנהגו נוהג.
אז מיהרנו והוצאנו – יחד עם עמותת חדו"ש ששותפה איתנו במאבק – מכתב לראש אכ"א בדרישה להעביר הנחיות ברורות בעניין איסור חמץ וחיפושים בכליהם של חיילים וחיילות בעקבות בג"צ 8420/21 ופסק הדין שניתן בו.

במהלך חודש אפריל קיבלנו פניות רבות מחיילים וחיילות שבבסיסהם נערכו חיפושים ובדיקות חמץ והתחילו את הכשרת הבסיסים זמן רב לפני המותר על פי התחייבות הצבא בפני שופטי בג"ץ. בעקבות זאת פנינו שנית לראש אכ"א בדרישה לטיפול מיידי, תוך פירוט ש כמה דוגמאות מהפניות שקיבלנו.מכתב שני. 

ב-18 באפריל 2024 נשלחה תגובת הצבא למכתבים. הנה היא לפניכם tguva – nohal pesach 24