• בית
 • מעורבות גופים חיצוניים בחינוך – מידע והמלצות לפעולה להורים

מעורבות גופים חיצוניים בחינוך – מידע והמלצות לפעולה להורים

לכל המדריכים שלנו – ארגז הכלים של הפורום החילוני


כללי אצבע לשיתוף גוף חיצוני בפעילות מול ועם תלמידי ותלמידות מוסדות החינוך הממלכתיים

– – – – – – – – – – – – – 

חוזר מנכ"ל תשס"ב/4 – שיתוף הורים בבתי ספר יסודיים –

להורים אחריות על חינוך ילדיהם, ויש להם הזכות והחובה להיות שותפים בתהליך החינוכי המתרחש בבית הספר והמשפיע על חיי ילדיהם גם מחוצה לו.

מי מחנך את ילדינו? אומרים לא לכניסת גופים חיצוניים לכיתות ולגני הילדים!
שיתוף גופים חיצוניים
, אדם בודד או עמותה, צריך שיעשה, אם-בכלל, במשורה ותוך הקפדה על כללים ותקנות כמפורט בהמשך.


תנאי סף למעורבות גופים חיצוניים בחינוך ילדינו במוסד החינוכי הממלכתי.


מה אנחנו ממליצים?


מקבץ שאלות להנהלה בנושא מעורבות גופים חיצוניים בחינוך


זכרו! זכותכם כהורים למנוע השתתפות ילדיכם בפעילות חיצונית שאתם מתנגדים לה; פעילות שאינה עולה בקנה אחד עם ערכיכם ואורח חייכם, ובוודאי כזו, שבאופן גלוי או סמוי, עוסקת בדת.

חילוניות היא זהות. מותר לכם להיות קנאים לזהותכם החילונית ולא לאפשר פגיעה בה בגבולכם. לכן כשמדובר בכניסת גופים חיצוניים למוסד החינוכי, או פעילות חוץ (סיור / טיול / מסע) שמובלת על ידי גוף חיצוני,  מומלץ להציב תנאי סף ברור ונחרץ הדורש שמפעילים חיצוניים יהיו כאלה שמתאימים בהשקפת עולמם ובאורח חייהם לחינוך הממלכתי.

ניתן, ואף רצוי, לפנות להנהלה, להציג את עמדתכם ולנסות לשכנע לבטל את הפעילות. אך אם ההנהלה לא משתכנעת מהטעמים החינוכיים-מוסריים-רגשיים שתציגו לה, עמדו על כך שילדיכם לא ישתתפו בפעילות. ככל שיותר הורים יעמדו על כך כך תצטרך ההנהלה להתמודד עם היעדרות רבתי של תלמידים ביום הפעילות, או לחילופין מול דרישה אסרטיבית של הורים לקיים פעילות חלופית לילדיהם.

אל תאפשרו להנהלת המוסד החינוכי לזלזל בחששכם מהמסר הסמוי העובר לילדיכם בפעילות חינוכית ערכית המועברת על ידי סוכני דת.
אין שום סיבה שחינוך ערכי-זהותי, ובוודאי לא חינוך רגשי-חברתי כמיניות, מגדר או מוגנות, יועברו לילדינו על ידי מי שאינם באים משדרות החינוך הממלכתי, אינם מקיימים אורח חיים דומה לאורח החיים החילוני ובאים להנחיל את ערכיהם וסדר יומם לתלמידי ותלמידות החינוך הממלכתי.
חשוב לדעת: תוכניות רבות – בתחומים הנזכרים ועוד – המופעלות על ידי גופים דתיים נמצאות במסלול הירוק של מאגר גפ"ן ומאושרות לשם ניצול תקציב גפ"ן. אין בכך כדי להצדיק הכנסה שלהם אל בין כותלי המוסד החינוכי. על מנהל.ת המוסד להפעיל שיקול דעת מקצועי ומכבד ולבחור מבין המאגר תוכניות ומפעילים שמתאימים לאופיו של הציבור המזין את המוסד החינוכי.

הקפידו לקבל לידיכם את תוכנית העבודה השנתית, כבר בתחילת שנה, ודאגו בכל תחילת חודש לקבל את תוכנית העבודה החודשית. כך תוכלו להיות מעודכנים בנעשה, ולא להיות מופתעים כל פעם מחדש מקיומן של פעילויות ללא ידיעתכם. ככל שהתוכניות בעייתיות בעיניכם – תוכלו גם לפעול בעניינן מבעוד מועד.


לאור האמור לעיל אלה הם שני תנאי הסף אותם אנחנו ממליצים להציב:

 1. פסילה מראש של ארגונים ופרטים חיצוניים המגיעים מהעולם הדתי בכוונה להעביר פעילות ערכית / חברתית / תרבותית / רגשית  לתלמידי ותלמידות מוסדות החינוך הממלכתיים.

 2. לגבי כל תוכנית ומפעילים חיצוניים – בכל תחומי הדעת ובכל הנושאים – הנכנסים למוסד החינוכי, או מובילים ומנחים פעילות חוץ, יש להבטיח שלא ייעשה במהלכה שימוש בשפה אמונית והיא לא תכלול הנחייה – סמויה או גלויה – לביצוע פרקטיקות דתיות, או פעילות מדירה בהפרדה מגדרית.

חזור


בתמצית

לדרוש מהנהלת המוסד החינוכי:

 • להעדיף השארת החינוך הערכי, לרבות זה העוסק בזהות יהודית, בידי סגל ההוראה המקצועי של בית הספר האמון על כך.

 • להקפיד שהפעילות לא תערך במסגרת תוכנית הלימודים הפורמלית. 

 • ליידע את ההורים מראש על קיום הפעילות ולאפשר אי השתתפות ילדיכם בה. אפשרות זו מתקיימת בכל פעילת בה נדרשים ההורים לחתום על אישור השתתפות ילדיהם. כלומר – השתפות ילדיהם נתונה להחלטתם, וזכותם שלא לאשר.

 • להציג להורים הסבר מקיף ומלא, מראש, בנוגע לפעילות העמותה שנבחרה: מהות הגוף ומטרותיו; התוכנית הלימודית ומטרותיה; משך הזמן ותדירות הפעילות במהלך שנה"ל; הקשרים הפוליטיים של הגוף – אם קיימים.

 • להבטיח נוכחות של מורה בזמן הפעילות – בין אם בכתה ובין אם בפעילות חוץ – לצורך בקרה על התכנים, ולאפשר לנציג ההורים להיות נוכח ולהשתתף בפעילות.

 • לדאוג לכך שפעילות הגוף/האדם תתקיים רק בסיום יום הלימודים ולא בראשיתו או במהלכו, ושהפעילות לא תתקיים על חשבון שיעורים קיימים במערכת. כך, תלמידים שהוריהם אינם מעוניינים שילדיהם ישתתפו בפעילות, יהיו רשאים ללכת הביתה באישור הוריהם.

 • לוודא מראש כי תכני הפעילות מותאמים למגזר ולקהילה, ולהיפגש עם המנחים בפועל, נציגי העמותה, כדי להבטיח את התאמתם לאוכלוסיית התלמידים לפני כניסתם לכיתות הלימוד או הובלתם את הסיור / הטיול / המסע.

 • להתחייב שבמקרה שתתקבלנה תלונות של הורים על תכנים בעייתיים בפעילות – תופסק פעילות הגוף לאלתר עד לבירור הנושא על ידי הצוות החינוכי.

חזור


מכל המסמכים המקושרים בהמשך – משתמע בבירור שמעורבות של גופים חיצוניים במוסדות החינוך מחייבת כמה תנאים שיש לעמוד על ביצועם.
ככלל, בכל אינטראקציה עם הנהלת המוסד החינוכי וסגל ההוראה מומלץ לחתור להידברות ולשיתוף פעולה, תוך הצגה אסרטיבית של הבעיה והצעת רעיונות לפתרון ולשינוי.


כניסת גופים חיצוניים לכיתות הלימוד ולגני הילדים – או פעילות חוץ המועברת על ידי גורמים חיצוניים – דורשת מענה ברור לשאלות הבאות:

 1. מי החליט על שיתוף הגוף החיצוני והתוכנית / הפעילות הספציפית? מתי התקבלה ההחלטה? [הסבר וסימוכין1]
 2. על איזה צורך עונה התוכנית? מהו הצורך שהוגדר, שבשלו הוחלט על הכנסת תוכנית חיצונית?
 3. מדוע נבחרו גוף זה ותוכנית זו דווקא?
 4. מה הערך המוסף של התוכנית? מה היא מוסיפה על הפעילות החינוכית עליה אמון צוות הגן / ביה"ס? האם היא תואמת לערכי המגזר החילוני?
 5. מה טיב הפעילות?
 6. באילו נושאים עוסקת הפעילות?
 7. האם נבדק מערך הפעילות הספציפי ונבחנה התאמתו לקהילת הגן / בית הספר?  מי בדק את המערך?
 8. האם אין כפילות וחזרה על נושאים הנלמדים ממילא במקצועות הלימוד?
 9. מיהי העמותה? מה הרציונאל הכללי המנחה אותה?
 10. מיהם המנחים?  מה הכשרתם הפדגוגית? האם התקיימה פגישה מקדימה עם המנחים שאמורים לקיים בפועל את הפעילות מול התלמידים?
 11. האם נשקל גילם הרך של הילדים [גן ויסודי] בהחלטה להכניס דמויות חינוכיות נוספות?
 12. האם כל ההורים קיבלו מידע מקדים על תכני הפעילות ומפעיליה? מתי? האם התבקשה הסכמתם? [הסבר וסימוכין2]
 13. מהו המתווה החוקי והרשמי על פיו מתאפשר שיתוף העמותה בפעילות עם ילדי הגן / תלמידי ביה"ס? לבקש לראות את המסמך [חוק / תקנה / חוזר מנכ"ל] ואת הסעיף הרלוונטי המתיר את פעילות הגוף הספציפי, ואת הסעיף המאפשר למוסד לחייב את ההורה בהשתתפות ילדיו בפעילות – ככל שנקבעה חובה שכזו. [הסבר וסימוכין3]
 14. מהי עלות הפעילות ומה מקור התשלום? מי משלם עבורה?
 15. האם התוכנית נמצאת במאגר התוכניות והמענים של משרד החינוך? (אין בעצם הימצאות התוכנית במאגר ערובה לכך שהיא ראויה ומפוקחת. תוכניות רבות, על מפעיליהן, אינן תואמות את אורח חייכם ונוגדות להשקפת עולמכם החילונית. זכותכם לשאול ולברר בכל תהייה וספק שמתעורר). [הסבר וסימוכין4]
 16. דרשו ממנהלי המוסד החינוכי להציג בפניכם אישור מתאים ממשטרת ישראל על העדר הרשעה/הרשעות בגין עברות מין, של כל אדם חיצוני שנכנס למוסד החינוכי, לכל סוג של פעילות עם התלמידים. [הסבר וסימוכין5]
 17. כיצד מובטח שהפעילות לא תתקיים במסגרת תוכנית הלימודים הפורמלית ועל חשבונה? [הסבר וסימוכין6]
 18. איזה פתרון מציע ביה"ס להורים שאינם מעוניינים בהשתתפות ילדיהם בפעילות?

ככל שלא תזכו למענה ראוי מטעם הנהלת המוסד, מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ והכוונה.

חזור


הסבר וסימוכין1

התוכניות החינוכיות והתל"ן יאושרו פדגוגית ותקציבית בוועדה המלווה הבית-ספרית טרם פתיחת שנת הלימודים. (סעיף 7ד' בחוזר המקושר).

חזור


הסבר וסימוכין2

כלל אצבע: כל פעילות שמקיים המוסד החינוכי בה נדרש אישורכם בכתב, המשמעות היא שהשתתפות ילדיכם בפעילות מותנית בהסכמתכם. מכאן שזכותכם שלא לאשר השתתפות ילדיכם בפעילות.

ההורים אמורים לקבל בתחילת שנת הלימודים פירוט של תוכנית הפעילויות החיצוניות, שאמורה לקבל את אישור הוועדה המלווה של ביה"ס, הכוללת נציג הורים, לפני תחילת שנת הלימודים, וזכותם לא לאשר השתתפות ילדם/תם בפעילות (מתוקף חוק האפוטרופסות וזכותם להימנע מהקניית חינוך דתי לילדיהם). ככל שמדובר בפעילות בתשלום, או כזו המתבצעת מחוץ לשטח המוסד החינוכי או חורגת משעות הלימוד – זכות ההורים לא לאשר השתתפות ולא לשלם עבור פעילות זו. ראו תשלומי הורים (בפורטל הורים באתר משרד החינוך) – הורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו, וכן זכויות ואחריות בבית הספר: הזכות לתת זכות – אתר משרד החינוך: "זכות ההורים לדעת מראש על כל פעילות הנעשית מחוץ לכותלי בית-הספר ועל כל פעילות החורגת משעות הלימוד: זכותם לאשר (בכתב) או שלא לאשר את השתתפות ילדיהם בפעילות." (נדלה מאתר משרד החינוך 2021). ראו גם מידע כללי בנושא טיולים ופעילות חוץ שריכזנו עבורכם.
ועוד בעניין זה – 
על פי דוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת שהוכן עבור ח"כ זנדברג ופורסם בינואר 2018 (ע' 15): "ככלל, משרד החינוך ממליץ לבתי הספר לקבל את אישור ההורים בהפעלת תוכניות חיצוניות, וכי בבתי ספר בניהול עצמי יש חובה להביא ההצעה בפני הוועדה המלווה בה חבר גם נציג ההורים".
מבחני תמיכה למרכזים להעמקת החינוך היהודי בבתי ספר ממלכתיים: – "סעיף 7(ד)- מבחנים ותנאים: 7(ד) הפעילות הנתמכת אינה נערכת במסגרת תוכנית הלימודים הפורמלית בבתי הספר".
לתשומת לבכם: במענה לשאלת חברת הכנסת יעל גרמן בדבר חובת יידוע ההורים בעניין פעילויות גופים חיצוניים נמסר ממשרד המשפטים כי:
באשר לחובת היידוע של בתי הספר מבירור שערכנו מול משרד החינוך עולה כי זו ההוראה הניתנת על ידם לבתי הספר. הסימוכין לכך מצוי בסעיף 3.3 לחוזר מנכ"ל לעניין שילוב תוכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך מיום 15.10.2018 , המפנה לאמנה הבין מגזרית להפעלת תוכניות במערכת החינוך. (מענה המשך לפנייתך בעניין נהלי משרד החינוך – 26 בספטמבר 2019)

חזור


הסבר וסימוכין3

גן-ילדים או בית-ספר, ככל מוסד שלטוני, יכול לפעול רק על פי מה שהותר לו במפורש בחוק. זכותכם לדרוש לקבל לידיכם את המסמכים וההנחיות הרשמיות והמפורשות על פיהם פועל המוסד החינוכי. אם המוסד מחייב השתתפות בפעילות שהיא מחוץ לתוכנית הלימודים הפורמלית – דירשו לראות את הסעיף הספציפי המסמיך אותו לעשות זאת. (למיטב ידיעתנו – אין בנמצא סעיף מפורש שכזה).

חזור


הסבר וסימוכין4

על פי חוזר מנכ"ל בנושא מאגר התוכניות והמענים ניתן לשלב במוסדות החינוך אך ורק תוכניות הרשומות במאגר התוכניות והמענים.
משרד החינוך מדגיש כי: "אין לשלב במוסדות חינוך תוכניות ומענים שאינם רשומים במאגר."
ובמשתמע – כל כניסה של אדם זר לשם פעילות מול תלמידים במוסד החינוכי חייבת לעמוד, כתנאי סף, בקריטריון זה. 
כלומר – כל פעילות, כולל פעילות חגים של אנשי חב"ד, עמותות שונות וגרעינים תורניים, חייבת לעמוד בתנאי הרישום במאגר התוכניות של משרד החינוך. בין היתר, תוכנית כזו צריכה להיות כלולה בתוכנית העבודה השנתית של בית הספר, שאמורה להיות מאושרת על ידי הועדה המלווה – הכוללת נציגות הורים – עוד לפני פתיחת שנת הלימודים. (ראו חוזר מנכ"ל בנושא ניהול עצמי של בתי הספר היסודיים).
מודל שילוב תוכניות חיצוניות מצביע על מקומם של ההורים בתהליך: נציגות הורים שמהווה חלק מהוועדה המלווה את התוכנית וכן "הצגת התוכניות בפני כלל צוות המסגרת החינוכית וההורים" טרם ביצוען.
לתשומת לבכם – במאגר התוכניות והמענים של משרד החינוך תוכלו למצוא (לכאורה. בפועל חסר מידע רב ברבות מהתוכניות, ויש צורך בעבודת בילוש כדי לאתר את העומדים מאחרוי הגוף המבצע) פירוט על התוכנית, מטרותיה, הארגון העומד מאחוריה, קהל היעד, נציג מלווה של משרד החינוך (בתוכניות במסלול הירוק) ועוד. חשוב לציין שכל מפעיל יכול להעלות את תוכניתו למאגר התוכניות, ועצם הימצאות התוכנית במאגר אין משמעה שהיא ראויה ומפוקחת. זכותכם לשאול ולברר בכל שאלה וספק שמתעורר. רשימת התוכניות נמצאת גם בקבצי EXCEL ו-PDF באתר המשרד.
לרשותכם מצגת התמצאות שהכנו כדי להקל עליכם את הכניסה למאגר לבדיקת התוכניות.
ראו גם רשימה ממויינת של גופים חיצוניים המציעים תוכניות בתחום תרבות יהודית ישראלית וחיים ביחד במסגרת מאגר התוכניות. הרשימה שערכנו מוכיחה שלא כל גוף חיצוני הנמצא במאגר התוכניות ראוי להיכנס למוסדות החינוך שלנו, ונותנת בידיכם כלי לפעולה.
מידע חשוב נוסף על פעילות גופים המזוהים עם הימין הדתי ופועלים תוך שימוש באינדוקטרינציה בתוך מערכת החינוך הממלכתית תוכלו למצוא בדו"ח מולד "עושים נפשות" שיצא ב-2017.

חזור


הסבר וסימוכין5

חוזר מנכ"ל בנושא בטיחות, ביטחון ושעת חירום / בתוך ריכוז חוזרי מנכ"ל והנחיות בנושא בטחון במוסדות החינוך – כל מנהל מוסד חינוכי או בעלים על מוסד חינוכי, או מי מטעמו, המעסיק אדם באמצעות קבלן או בכל דרך אחרת, באופן קבוע או סדיר או זמני, נדרש לוודא כי יש לאותו אדם האישור המתאים ממשטרת ישראל על העדר הרשעה/הרשעות בגין עברות מין."
הגדרת "עבודה": "עבודה בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות מתן שירותים, המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים או עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע."

חזור


הסבר וסימוכין6

בעניין זה תשומת לבכם מופנית לחוזר מנכ"ל בנושא תוכנית הלימודים תרבות יהודית – ישראלית – סעיף 2.2 מורה שמקצוע זה ילמד על ידי מורים מצוות בית הספר בלבד.
ראו דוגמא לטבלת מעקב שהכינו אמהות לילדים בכתה ב' בבית ספר במרכז הארץ. מעקב שסייע להן, במאבקן מול הנהלת בית הספר, להוציא את בנות השירות מכיתת הלימוד:

חזור


– – – – – – – – – – – – – – – – – 

זכויות הורים בחינוך– משה"ח – " חלק מחופש הדת המוקנה להורים הוא מתן אפשרות לחנך את ילדיהם בהתאם לדת שהם מאמינים בה או להימנע מהקניית חינוך דתי."
הזכות לחופש מדת היא זכות חוקתית. זכותכם כהורים להימנע מהקניית חינוך דתי לילדיכם מוכרת בחוק ובתקנות משרד החינוך. ומעל לכל – חוק האפוטרופסות [סעיפים 14-15] מדגיש את זכותכם ואת חובתכם להגן על ילדיכם.
חובתנו כהורים לדאוג לכך שהחינוך הערכי לילדינו יעשה על ידי סגל ההוראה שהוכשר לכך, תוך שיתוף ומעורבות שלנו, ובהתאמה לערכינו, ולא על ידי מנחים מתחלפים שכשירותם הפדגוגית אינה ודאית כלל.

הכנסת גוף חיצוני לכיתות, בין אם אדם אחד או ארגון, והעמדת מנחיו מול התלמידים, בהעברת שיעורים וטקסים, צריכה להיות מנומקת, עם הבהרה מדוע לא ניתן היה לעסוק בנושא באופן הזה במסגרת הגן / בית-הספר והצוות החינוכי שלו.
אנו ממליצים שקיום פעילות במרחב הגן והכיתה, טקסים, פעילויות חוץ וטיולים, אם בכלל, יותנה בנוכחות של נציג המוסד החינוכי  – גננ.ת, מורה או מנהל.ת, ושל נציג הורי התלמידים.
אם מתקיימת פעילות בה מעורב גוף חיצוני – זכותכם לדעת מראש על קיומה, וזכותכם לא לאשר את השתתפות ילדיכם בפעילות. אם הפעילות נעשית במהלך היום ולא בסופו – זכותכם לדרוש מבית הספר לספק פעילות חלופית (לא כעונש) לתלמידים שלא משתתפים בה. ואם החלטתם לאשר השתתפות – מומלץ לדרוש נוכחות מורה וכן נוכחות של נציג ההורים בכתה בשעת הפעילות.

מאין נובעת זכות זו?
זכותכם להגן על ילדיכם, כולל בתחום החינוך, היא זכות טבעית. כל מגבלה שמטילה המדינה על זכות זו חייבת שתיעשה באמצעות חקיקה מידתית, הלוקחת בחשבון את כלל המשתנים ותוך שקלול ואיזון ביניהם. כך למשל,  חוק לימוד חובה מחייב את ההורים לשלוח את ילדיהם למסגרת חינוכית מוכרת על ידי המדינה, אך מאזן חובה זו בכך שהוא מאפשר חינוך גם במסגרות מוכרות לא רשמיות וגם בחינוך ביתי,  וכן מכיר בזכותם של ההורים לבחור בזרם חינוך מוכר התואם את תפיסת עולמם.

ההכרה בזכותם וחובתם של ההורים כלפי ילדיהם, לרבות חינוכם, מצויה במסמכים שונים וממנה משתמעת זכותם הברורה של ההורים להיות מעורבים ושותפים בחינוך ילדיהם מול המוסד החינוכי:
הזכות היא קודם כל זכות מוסרית, אך יש לה גם נוכחות בחוק. הורים שולחים את ילדיהם למערכת חינוך המנוהלת ומופעלת על ידי סגל הוראה שהוסמך לכך. כל פעילות שלא נעשית על ידי סגל ההוראה הקבוע – זכותו המוסרית והחוקית של ההורה להיות מיודע על כך ולהחליט, בהתאם לחוק האפוטרופסות העוסק בזכותו ובחובתו של ההורה כלפי ילדיו, כולל בעניין חינוכם (סעיפים 14-15). ביסוס נוסף לחובה זו מצוי במסמכי משרד החינוך, כמו זה – חוזר מנכ"ל תשס"ב/4 – שיתוף הורים בבתי ספר יסודיים – "להורים אחריות על חינוך ילדיהם, ויש להם הזכות והחובה להיות שותפים בתהליך החינוכי המתרחש בבית הספר והמשפיע על חיי ילדיהם גם מחוצה לו". וגם זה – מדריך לניהול עבודת בית הספר וההורים – משה"ח – "זכותם של ההורים להיות מעורבים בחינוך ילדיהם מעוגנת בעקרונות המשטר הדמוקרטי . זו גם חובתם."

– – – – – – – – – – – – – – – – – 

קראו עוד על העמותות בדף: עמותות דתיות בגנים ובבתי-ספר הממלכתיים – מה ניתן לעשות?

העזרו גם בדף ריכוז מקורות מידע המתעדכן תדיר

ראו פוסטים בבלוג שלנו העוסקים בחב"ד: חב"ד – מה הם באמת אומרים ו-חב"ד ושאר מסיונירים – לא ליד הילדים

להתייעצות נוספת – מוזמנים לפנות אלינו ל  hiloniorg1@gmail.com

לכל המדריכים שלנו – ארגז הכלים של הפורום החילוני